Search result for

indicative

IH2 N D IH1 K AH0 T IH0 V   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indicative-, *indicative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indicative(adj) ซึ่งบ่งบอก, See also: ซึ่งบ่งชี้, ซึ่งแสดงออก, Syn. demonstrative, designative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indicative(อินดะเค' ทิฟว) adj. เป็นการชี้บอก, ซึ่งชี้แนะ, เป็นดรรชนี. -n. มาลาเล่าในไวยาการณ์, คำกริยาในมาลาบอกเล่าของไวยากรณ์., See also: indicatively adv., Syn. guiding
vindicative(วินดิค'คะทิฟว) adj. แก้แค้น,แก้เผ็ด,แค้น,อาฆาต,พยาบาท,มีเจตนาร้าย,เป็นการทำโทษ., See also: vindicativeness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
indicative(adj) ซึ่งบอกเล่า,ซึ่งบ่งบอก,ซึ่งแสดง,ซึ่งชี้แนะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indicativeตามที่แสดงไว้ [การแพทย์]
Indicative abstractสาระสังเขปชี้แนะ, Example: Indicative abstracts หรือ descriptive abstracts = สาระสังเขปประเภทพรรณนา หมายถึง สาระสังเขปที่เขียนอย่างสั้นๆ เพื่อแนะนำผู้อ่านให้ทราบถึงบทความที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้อ่านตัดสินใจว่าต้องการอ่านจากต้นฉบับหรือไม่

ตัวอย่าง สาระสังเขปประเภทชี้แนะ

เอกสารฉบับนี้รายงานรายละเอียดของการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาค เรื่อง โครงสร้างและวิธีนวัตกรรมสู่ประชากรศึกษา ซึ่งจัดโดยองค์การยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่กรุงนิวเดลี ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม ค.ศ. 1979 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน จาก 12 ประเภทในเอเชียและแปซิฟิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ประเทศที่มีโครงการประชากรศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเพื่อช่วยให้ประเทศที่เริ่มมีประชากรศึกษา สัมมนาทางโครงสร้างทางเลือกด้านต่างๆ ของโครงการประชากรศึกษา ส่วนแรกของรายงานเป็นบทปริทัศน์และบทวิเคราะห์ของโครงสร้างและวิธีการนวัตกรรมที่แต่ละประเทศใช้อยู่ ตลอดจนข้อเสนอแนะของจตัวแบบและยุทธวิธีที่แต่ละประเทศสามารถนำไปใช้ได้ ส่วนที่สองของรายงานเป็นรายงานเฉพาะประเทศ และส่วนที่สาม เป็นภาคผนวก

รายการอ้างอิง

กุลธิดา บุญอิต. "การทำสาระสังเขป" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยที่ 12-15 การวิเคราะห์สารสนเทศฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But we believe that the shootings are indicative of a single killer,แต่เราเชื่อว่าการยิงกันในครั้งนี้ เกิดจากฆาตกรเพียงคนเดียว Brothers in Arms (2008)
This act is indicative of someone who is looking to gain self-esteem.การกระทำนี้ชี้ให้เห็นถึงคนที่ ต้องการเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเอง Brothers in Arms (2008)
That's indicative of a disease called LAM.แสดงว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งเรียกว่าLAM Lucky Thirteen (2008)
The skin abrasions, they're indicative of a knife of a partially serrated edge.ฟันปลานี่ระบุได้ว่า ทำจากใบมีดที่เป็นซี่ๆ Saw VI (2009)
ARE INDICATIVE OF A REVENGE ARSONIST.ให้กับความอยุติธรรม ไม่ว่าจะในความเป็นจริง หรือในจินตนาการของเขา House on Fire (2009)
This is also highly indicative of a respectful, ceremonial treatment of the body.ซึ่งแสดงถึงพิธีการทำความเคารพต่อศพ Episode #1.5 (2009)
Booth informed me that the proffering of overly solicitous advice is indicative of love.บูธสอนฉันว่า การให้ โดยไม่หวังอะไรตอบแทน นั่นคือการแสดงออก ซึ่งความรัก The Beginning in the End (2010)
Possibly indicative of the power transfer.เป็นไปได้ว่าจะบอก ถึงพลังงานการถ่ายโอน Awakening (2010)
This energy signature could be indicative of intelligent life.ว่าสัญญาณพลังงานนี้ อาจจะเป็นซึ่งที่บ่งชี้ ถึงสิ่งมีชีวิตอัจฉริยะ Resurgence (2010)
That's indicative of an electron.ที่นี่คุณจะเห็นบรรทัดเดียว What Are We Really Made Of? (2010)
Well, these strangulation marks are indicative of a man much larger than Mantlo.รอยการบีบคอ ระบุชัด ว่าเป็นชาย ตัวใหญ่กว่าแมนท์โล Pilot (2012)
Okay, fracture lines from the obscured region and onto the zygomatic, indicative of a perimortem trauma to the facial bones.รอยแตกร้าว จากส่วนที่มองไม่เห็นถึงโหนกแก้ม ชี้ให้เห็นการบาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกหน้า The But in the Joke (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indicativeA high forehead is indicative of great mental power.

CMU English Pronouncing Dictionary
INDICATIVE IH2 N D IH1 K AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indicative (j) ˈɪndˈɪkətɪv (i1 n d i1 k @ t i v)

Japanese-English: EDICT Dictionary
指事[しじ, shiji] (n) indicative (kanji whose shape is based on logical representation of an abstract idea) [Add to Longdo]
指示抄録[しじしょうろく, shijishouroku] (n) {comp} indicative abstract [Add to Longdo]
初冠[ういこうぶり;ういかぶり;ういかむり;ういかんむり;しょかん, uikouburi ; uikaburi ; uikamuri ; uikanmuri ; shokan] (n,vs) (1) (arch) (See 元服) crowning a boy for the first time at a coming-of-age ceremony; (n) (2) (ういかんむり only) (See 巻纓,垂纓) noh cap with a rolled or drooping tail (indicative of nobility) [Add to Longdo]
直接法;直説法[ちょくせつほう, chokusetsuhou] (n) direct method; indicative mood [Add to Longdo]
表示物[ひょうじぶつ, hyoujibutsu] (n) something indicative of [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
指示抄録[しじしょうろく, shijishouroku] indicative abstract [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indicative
   adj 1: relating to the mood of verbs that is used simple in
       declarative statements; "indicative mood" [syn:
       {indicative}, {declarative}]
   2: (usually followed by `of') pointing out or revealing clearly;
     "actions indicative of fear" [syn: {indicative},
     {indicatory}, {revelatory}, {significative}, {suggestive}]
   n 1: a mood (grammatically unmarked) that represents the act or
      state as an objective fact [syn: {indicative mood},
      {indicative}, {declarative mood}, {declarative}, {common
      mood}, {fact mood}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ind
 
 1. (kıs.) independent, indicative, indigo, indirect.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top