Search result for

handed

HH AE1 N D AH0 D   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -handed-, *handed*, hand, hande
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handed(แฮน'ดิด) adj. ซึ่งมีมือ,มีคนเล่น,ซึ่งใช้มือกระทำ
handedness(แฮน'ดิดนิส) n. ความโน้มเอียงในการใช้มือข้างหนึ่งมากกว่า อีกข้างหนึ่ง
barehandedadj.,adv. มือเปล่า,ไร้อาวุธ,ไม่มีสิ่งช่วยเหลือ,ไม่สวมถุงมือ
even-handed(อี'เวินแฮน'ดิด) adj. ไม่เอนเอียง,ยุติธรรม, See also: even-handedly adv. even-handedness n. ดูeven-handed, Syn. fair
free-handed(ฟรีแฮน'ดิด) adj.,adv. ใจกว้าง,ใจป้า,มือเติบ,ด้วยมือเปล่า., See also: free-handedly adv. free-handedness n.
ironhandedadj. เข็มงวด,เฉียบขาด
left-handed(เลฟทฺ'แฮนดิด) adj.,adv. ถนัดมือซ้าย,ใช้มือซ้าย,อยู่ทางด้านซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา,คลุมเครือ,น่าสงสัย,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม, See also: left-handedness n. ดูleft-handed
offhanded(ออฟ'แฮนดิด) adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ทันทีทันใด
one-handed(วัน'แฮนดิด) adj. มีมือเดียว,ใช้มือเดียว
open-handed(โอ'เพินแฮน'ดิด) adj. ใจดี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: open-handedness n., Syn. munificent

English-Thai: Nontri Dictionary
backhanded(adj) หลังมือ,ไปด้านซ้าย,คดโกง
barehanded(adj) มือเปล่า,ไม่สวมถุงมือ,ไร้อาวุธ
freehanded(adj) เอื้อเฟื้อ,ใจกว้าง,เผื่อแผ่,มือเติบ,ใจป้ำ
LEFT-left-handed(adj) ถนัดมือซ้าย,เวียนซ้าย,ด้วยมือซ้าย,อยู่ทางซ้าย
RED-red-handed(adj) คามือ,คาหนังคาเขา
RIGHT-right-handed(adj) ทำด้วยมือขวา,ถนัดมือขวา,หมุนขวา
SHORT-short-handed(adj) ขาดผู้ช่วย,ขาดคน,ขาดกำลังคน
SINGLE-single-handed(adj) มือเดียว,เพียงผู้เดียว,ข้างเดียว,บุกเดี่ยว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To think they once handed out ice cream wafers.ยื่นออกมาช็อคโกแลตไอศครีม ที่จะคิดว่าคุณเคยยื่นออกมา How I Won the War (1967)
To think you once handed out cornets on a Sunday afternoon.ทองเหลืองขนาดเล็กในบ่ายวัน อาทิตย์ How I Won the War (1967)
This bulletinjust handed to me. Stricken airliner approaching Chicago.ผมเพิ่งได้รับรายงานข่าวนี่ สายการบินกำลังไปถึงชิคาโก Airplane! (1980)
Murray, this can't be true. You dressed up in a polyester suit and you handed out business cards?งั้นคุณใส่สูทแล้วแจกนามบัตรรึไง Punchline (1988)
AJewish boy handed them pieces of string to tie their shoes together.มีเด็กแจกเชือกให้ผูกรองเท้าเข้าคู่ Schindler's List (1993)
There's that awkward moment when you've handed her the note.มันเป็นช่วงเวลาที่แสนจะอึดอัด ตอนยื่นจดหมายให้เธอ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
I'd have handed him over. All I wanted was to take a deposition.พวกเขาไปแล้ว ที่เราต้องการตอนนี้คือหาตำแหน่งพวกเขา Ghost in the Shell (1995)
Maybe not out but certainly being handed your hat.ที่อาจจะไม่ออก แต่ถูกส่งหมวกของคุณ อย่างแน่นอน Contact (1997)
They will be handed out at the door on your way out.พวกเขาจะได้รับการส่งออก ที่ประตูทางข​​องคุณออกมา Dante's Peak (1997)
Been handed down on the Scots side of my family for 200 years.สูตรถ่ายทอดมามาจากสก็อตแลนด์ ทางครอบครัวของปู่ 200 ร้อยปีมาแล้ว The Education of Little Tree (1997)
He handed them out in sealed envelopes.ป่าว. เฮอะ! Fight Club (1999)
She handed out tablets to teachers and studentsเธอแจกจ่ายแท็บเล็ตครูและนักเรียน GTO (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
handedA cultural heritage is handed down to posterity.
handedAfter I had handed in my report to the teacher, I had to start writing another.
handedAll essays must be handed in on time.
handedA mysterious legend has been handed down about this lake.
handedAs the tens and twenties came out of the machine, I handed them to Red.
handedBefore he retired, he had handed over charge of his office.
handedCulture is handed down from generation to generation.
handedHave you handed in your homework?
handedHe handed a note to me.
handedHe handed down books from the shelf.
handedHe handed her up into the bus.
handedHe handed in his paper.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บินเดี่ยว[bin dīo] (v, exp) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone  FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide
ชะนีมือขาว[chanī meū khāo] (n, exp) EN: White-handed Gibbon ; Lar Gibbon
ชะนีธรรมดา[chanī thammadā] (n, exp) EN: White-handed Gibbon ; Lar Gibbon
โดยพลการ[dōi phalakān] (adv) EN: high-handedly ; arbitrarily ; on one's own authority
โดดเดี่ยว[dōtdīo] (adj) EN: alone ; solitarily ; single-handed ; single ; singleton ; solo  FR: solitaire ; isolé ; seul
คาหนังคาเขา[khānangkhākhao] (adv) EN: red-handedly ; clearly  FR: en flagrant délit ; la main dans le sac
ลำพัง[lamphang] (adv) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed  FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément
มือหนัก[meūnak] (adj) EN: heavy handed
มือเปล่า[meū plāo] (adj) EN: empty handed ; barehanded ; unarmed ; with bare fist
มือเย็น[meūyen] (v) EN: get cold-handed with excitement

CMU English Pronouncing Dictionary
HANDED HH AE1 N D AH0 D
HANDED HH AE1 N D IH0 D
HANDEDLY HH AE1 N D IH0 D L IY0
HANDEDNESS HH AE1 N D AH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
handed (v) hˈændɪd (h a1 n d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传世[chuán shì, ㄔㄨㄢˊ ㄕˋ, / ] handed down from ancient times; family heirloom, #29,642 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgehändigthanded over [Add to Longdo]
eingereichthanded in; filed [Add to Longdo]
herumgereichthanded round [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かさ高;嵩高[かさだか, kasadaka] (adj-na) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed [Add to Longdo]
かさ高い;嵩高い[かさだかい, kasadakai] (adj-i) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed [Add to Longdo]
ぎっちょ[giccho] (n) (sl) (sens) left-handed [Add to Longdo]
でかい顔する[でかいかおする, dekaikaosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
でかい顔をする[でかいかおをする, dekaikaowosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする,でかい顔する) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
シングルハンデッドキャッチ[shinguruhandeddokyacchi] (n) one-handed catch (baseball) [Add to Longdo]
ツヴァイハンダー[tsuvaihanda-] (n) two-handed sword (ger [Add to Longdo]
一手[ひとて;いっしゅ, hitote ; isshu] (n) move (in game); method; single-handed; monopoly; (P) [Add to Longdo]
一手に[いってに, itteni] (adv) single-handed [Add to Longdo]
陰湿[いんしつ, inshitsu] (adj-na) (1) malicious; spiteful; vicious; (2) devious; underhanded; sly; (3) damp and shady [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
右回り[みぎまわり, migimawari] clockwise rotation, CW, righthanded rotation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 handed
   adj 1: having or involving the use of hands; "a handed, tree-
       living animal"; "a four-handed card game" [ant:
       {handless}]

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top