Search result for

gnat

N AE1 T   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gnat-, *gnat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gnat(n) แมลงเล็กๆ, See also: ริ้น, ไร, ยุง, Syn. bug, fly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gnat(แนท) vt.,vi. แมลงบินตัวเล็ก ๆ
gnatcatcher(แนท'แคชเชอะ) n. นกที่กินแมลงเป็นอาหาร
gnathic(แนธ'ธิค) adj. เกี่ยวกับขากรรไกร., Syn. gnathal
agnate(แอก' เนท) n., adj. ญาติฝ่ายผู้ชาย, ญาติผู้ชายฝ่ายของพ่อ. -agnatic adj. -agnation n. (allied or akin)
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
cognateadj. เกี่ยวกับการกำเนิดเดียวกัน,ซึ่งมีบรรพบุรุษเดียวกัน,มีลักษณะหรือคุณสมบัติคล้ายกัน n. สิ่งหรือบุคคลจากต้นกำเนิดเดียวกัน,ภาษาตระกูลเดียวกัน,สัมพัทธ์, See also: cognation n. ดูcognate
designate(เดซ'ซิเนท) vt. กะ,กำหนด,ระบุ,เรียกว่า,ตั้งชื่อ,ตั้ง. adj. ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกให้เป็น, See also: designative adj. ดูdesignate designatory adj. ดูdesignate designator n. ดูdesignate, Syn. name, select
designation(เดซซิกเน'เชิน) n. การตั้ง,การระบุ,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้งชื่อ,การเลือกตั้ง, See also: designed adj., Syn. nomination
impregnate(อิมเพรก' เนท) vt. ตั้งครรภ์ได้, ปฏิสนธิ, ทำให้อิ่มตัว, ทำให้เต็มไปด้วย. -adj. ตั้งครรภ์, ได้รับการปฏิสนธิ., See also: impregnation n. impregnator n. fill, saturate, imbue
indignation(อินดิกเน' เชิน) n. ความเดือดดาล, ความไม่พอใจมาก, ความขุ่นเคือง, Syn. wrath

English-Thai: Nontri Dictionary
gnat(n) ตัวริ้น,ตัวเหลือบ,ตัวเห็บ
cognate(adj) สัมพันธ์กัน,เกี่ยวเนื่องกัน,คล้ายคลึงกัน,มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน
cognate(n) สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน,สิ่งที่มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน
designate(vt) กะ,เรียกขาน,ระบุ,ตั้งชื่อ,บ่งชี้,กำหนด
designation(n) การแต่งตั้ง,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้ง,การเรียกขาน,การระบุ
impregnate(vt) ทำให้ตั้งท้อง,ทำให้มีอยู่เต็ม,ทำให้ชุ่ม,ทำให้ซึมซาบ
impregnation(n) การทำให้มีขึ้น,การทำให้ท้อง,การทำให้ชุ่ม
indignation(n) ความไม่พอใจ,ความขุ่นเคือง,ความเดือดดาล
magnate(n) คนสำคัญ,คนมั่งมี,พ่อค้าใหญ่,เจ้าสัว,ผู้มีอิทธิพล
resignation(n) หนังสือลาออก,การลาออก,การมอบตัว,การสละ,การยอมจำนน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gnathalgia; gnathodyniaอาการปวดขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gnathionแนทิออน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gnathitisขากรรไกรอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gnathodynia; gnathalgiaอาการปวดขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gnathologyวิทยาระบบบดเคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gnathostomatic system; stomatognathic systemระบบปากและขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gnathostomiasisโรคตัวจี๊ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gnat, Blackริ้นดำ [การแพทย์]
Gnathostomaพยาธิตัวจี๊ด [TU Subject Heading]
Gnathostomaพยาธิตัวจี๊ด [การแพทย์]
Gnathostomaหนอนพยาธิตัวจี๊ด [การแพทย์]
Gnathostoma Spinigerumพยาธิตัวจี๊ด, [การแพทย์]
Gnathostoma, Egg Hatching forการฟักไข่เพื่อหาตัวอ่อนของพยาธิตัวจี๊ด [การแพทย์]
Gnathostomiasisโรคตัวจี๊ด, [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gnatha(n) ขากรรไกร, Syn. jaw

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This gnat would have had his last fungus about a hundred million years ago in the Lower Cretaceous.อยู่ในโลกนี้มาตั้งแต่ ร้อยล้านปีก่อนโน้น ในสมัยเริ่มแรกของ ยุคครีเคเซียน The Witch in the Wardrobe (2010)
Frogs here. Gnats here.ฝูงกบตรงนี้ แมลงตรงนี้ A Tale of Two Audreys (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gnatThe cow missed being hit by a gnat's whisker.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวจี๊ด(n) trichina, See also: gnathostoma spinigerum (gnathostomatidae), Syn. หนอนด้น, พยาธิตัวจี๊ด, Example: ตัวจิ๊ดอาศัยอยู่ใต้ผิวหนังตื้น ๆ ของคน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อพยาธิชนิด Gnathostoma spinigerum ในวงศ์ Gnathostomatidae ลำตัวสีแดง ยาว 10 - 30 มิลลิเมตร พบในกระเพาะของสุนัข แมว และเสือชนิดต่างๆ เป็นพยาธิที่ติดต่อมาถึงคนได้ เมื่อกินปลา กบ หรือ สัตว์เลื้อยคลานที่ยังดิบๆ ซึ่งมีตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้อยู่
ตัวจี๊ด(n) trichina, See also: Gnathostoma spinigerum, Syn. หนอนด้น, พยาธิตัวจี๊ด, Example: ตัวจิ๊ดอาศัยอยู่ใต้ผิวหนังตื้นๆ ของคน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อพยาธิชนิด Gnathostoma spinigerum ในวงศ์ Gnathostomatidae ลำตัวสีแดง ยาว 10 - 30 มิลลิเมตร พบในกระเพาะของสุนัข แมว และเสือชนิดต่างๆ เป็นพยาธิที่ติดต่อมาถึงคนได้ เมื่อกินปลา กบ หรือ สัตว์เลื้อยคลานที่ยังดิบๆ ซึ่งมีตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้อยู่
ริ้น(n) gnat, Thai Definition: แมลงพวกตัวบึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าแมลงหวี่ ส่วนใหญ่อยู่ในสกุล Culicoides และ Leptoconops วงศ์ Ceratopogonidae เช่น ชนิด C. orientalis, L. spinosifrons

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบลาออก[bai lā-øk] (n, exp) EN: resignation ; notice  FR: lettre de démission [m]
ฉายา[chāyā] (n) EN: alias ; nickname ; designation  FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชื่อ[cheū] (n) EN: name ; appellation ; designation  FR: nom [m] ; appellation [f] ; désignation [f] ; dénomination [f]
เชื้อสาย[cheūasāi] (n) EN: lineage  FR: lignée [f] ; descendance [f] ; agnat [m] (vx)
เจาะจง[jǿjong] (v) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially  FR: distinguer ; particulariser ; spécifier
กำหนด[kamnot] (n) EN: specification ; determination ; assignation ; stipulation  FR: spécification [f] ; détermination [f] ; fixation [f] ; stipulation [f]
การลาออก[kān lā-øk] (n) EN: resignation  FR: démission [f]
การลงนาม[kān longnām] (n) EN: signature ; signing  FR: signature [f]
การมอบหมาย[kān møpmāi] (n) EN: assignation ; assignment ; entrusting ; delegation ; committing ; giving in charge  FR: délégation [f]
การนัด[kān nat] (n) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting  FR: rendez-vous [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GNAT N AE1 T
GNATS N AE1 T S
GNATCATCHER N AE1 T K AE2 CH ER0
GNATCATCHERS N AE1 T K AE2 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gnat (n) nˈæt (n a1 t)
gnats (n) nˈæts (n a1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mücke {f}; Stechmücke {f}; Schnake {f} | Mücken {pl}; Stechmücken {pl}; Schnaken {pl}gnat | gnats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
イタセンパラ;いたせんぱら[itasenpara ; itasenpara] (n) deepbody bitterling (species of cyprinid, Acheilognathus longipinnis) [Add to Longdo]
ウイルスシグネチャ[uirusushigunecha] (n) {comp} virus signature [Add to Longdo]
ウラシマチョウチョウウオ[urashimachouchouuo] (n) guyot butterflyfish (Prognathodes guyotensis) [Add to Longdo]
エレファントノーズフィッシュ;エレファント・ノーズ・フィッシュ[erefantono-zufisshu ; erefanto . no-zu . fisshu] (n) elephantnose fish (Gnathonemus petersii) [Add to Longdo]
オブリクバタフライフィッシュ[oburikubatafuraifisshu] (n) oblique butterflyfish (Prognathodes obliquus) [Add to Longdo]
ガイアナバタフライフィッシュ;フレンチバタフライフィッシュ;タスキチョウチョウウオ;ギアナバタフライ[gaianabatafuraifisshu ; furenchibatafuraifisshu ; tasukichouchouuo ; gianabatafurai] (n) French butterflyfish (Prognathodes guyanensis, was Chaetodon guyanensis); Guyana butterflyfish [Add to Longdo]
サイズバタフライフィッシュ[saizubatafuraifisshu] (n) scythemarked butterflyfish (Prognathodes falcifer); scythe butterflyfish [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディジタル署名[ディジタルしょめい, deijitaru shomei] digital signature [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
ドライブ名[ドライブめい, doraibu mei] drive letter, drive letter designator [Add to Longdo]
プリンタ指定[プリンタしてい, purinta shitei] printer designation [Add to Longdo]
公開文指示シーケンス[こうかいぶんしじシーケンス, koukaibunshiji shi-kensu] public text designating sequence [Add to Longdo]
指示[しじ, shiji] designation (vs) [Add to Longdo]
指示子[しじし, shijishi] designator [Add to Longdo]
指定[してい, shitei] designation (vs), appointment, phrase [Add to Longdo]
指定子[していし, shiteishi] descriptor, designator [Add to Longdo]
電子署名[でんししょめい, denshishomei] electronic signature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gnat
   n 1: any of various small biting flies: midges; biting midges;
      black flies; sand flies
   2: (British usage) mosquito

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top