ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extendible

EH2 K S T EH1 N D IH0 B AH0 L   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extendible-, *extendible*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา extendible มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *extendible*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extendibleดูextensible

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTENDIBLE    EH2 K S T EH1 N D IH0 B AH0 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausdehnbar; ausziehbar {adj}extendible; extendable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  extendible
      adj 1: capable of being lengthened [syn: {extendible},
             {extendable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top