ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

explode

IH0 K S P L OW1 D   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -explode-, *explode*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
explode[VI] เกิดขึ้นในทันทีทันใด
explode[VT] ทำให้ระเบิด, Syn. blast, blow up, burst
explode[VT] พิสูจน์ว่าผิด, Syn. disprove, refute
explode[VI] เพิ่มขึ้นอย่างมากในทันทีทันใด
explode[VI] ระเบิด, Syn. blast, blow up, burst
explode[VI] ระเบิดอารมณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
explode(เอคซฺโพลด') vi.,vt. (ทำให้) ระเบิด,ปะทุ,เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน,บันดาลโทสะ,ทำลาย,พิสูจน์ว่าผิด., See also: exploder n.
explodent(เอคซฺโพล'เดินทฺ) n. วัตถุระเบิด

English-Thai: Nontri Dictionary
explode(vi) ระเบิด,ปะทุ,แตก,กระจายออก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ Just the thought of her touch ♪ ♪ My mind explodes ♪แค่คิดถึงเธอ สมองระเบิดเกือบตาย Sing Street (2016)
♪ Just the thought of her touch ♪ ♪ My mind explodes ♪แค่คิดถึงเธอ สมองระเบิดเกือบตาย Sing Street (2016)
This stage is about to explode with major piggy power!เวทีนี้กำลังจะระเบิดเพราะพลังของพี่บิ๊กหมู! Sing (2016)
I explode like a bomb.ระเบิด.. แบบลูกระเบิด The Angry Birds Movie (2016)
The bomb will explode if it comes in contact with air.อ่า ระเบิดจะเกิดระเบิด ถ้ามันสัมผัสอากาศ Family of Rogues (2015)
Like a meta-human who can explode heads, right?เหมือนที่พวก เมต้า-ฮิวแมน ที่ระเบิดหัวคนได้ใช้ไม? Family of Rogues (2015)
There is a bomb about to explode the dam at belt zait.มีการวางระเบิดที่ เขื่อนเบ็ตไซต์ Armageddon Protocol (2015)
A neighboring star explodes a million years before there's even such a thing as the human species.ดาวใกล้เคียงระเบิดล้านปี ก่อนที่จะมีแม้กระทั่งสิ่งดัง กล่าวเป็นสายพันธุ์ของมนุษย์ วิธีที่เราอาจจะรู้เรื่องนี้? Unafraid of the Dark (2014)
This blue super giant star has already begun to explode inside.นี้ดาวยักษ์สีฟ้าสุด ได้เริ่มขึ้นแล้วที่จะระเบิดภายใน Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
Supernova explode in our galaxy about once a century.ซูเปอร์โนวาระเบิดในกาแล็กซี ของเราเกี่ยวกับครั้งหนึ่งศตวรรษ Sisters of the Sun (2014)
Okay, so now you need to promise me to not, you know, explode or go crazy.เอาละ ที่นี่ก็ลุงต้องสัญญากับหนูก่อนว่า ลูงจะไม่โมโหหรือว่าเกิดสติแตกขึ้นมา One Riot, One Ranger (2013)
♪ Leave nothin' on these streets to explode#ไม่เหลืออะไรไว้บนถนนอีก# A Katy or a Gaga (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
explodeAt that instant it exploded with a great noise.
explodeExploded with anger.
explodeExplode with a loud noise.
explodeHe exploded with anger.
explodeHe was about to explode, but checked himself.
explodeMy heart is pounding so hard it feels like it's going to explode.
explodeNo sooner had he struck the match than the bomb exploded.
explodePowders of aluminium, magnesium, silicon, etc. explode.
explodeShe exploded with laughter.
explodeSome satellites have exploded or collided.
explodeSteam boilers may explode.
explodeThe anger of the people exploded, leading to a series of riots.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบิดอารมณ์[V] explode an anger, See also: blow up in anger, Ant. เก็บอารมณ์, Example: หากท่านโมโหขึ้นมาทีไร เป็นต้องระเบิดอารมณ์ออกมา ทั้งทางคำพูดและการกระทำ, Thai definition: เก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่จนต้องระบายออกมาอย่างรุนแรง
อกแตก[V] explode, See also: blow up, Example: ถ้าฉันต้องอยู่กับเขา ฉันคงอกแตกตายแน่ๆ, Thai definition: อาการของคนที่เก็บความรู้สึกอัดอั้นตันใจไว้จนทนไม่ไหว
วางระเบิด[V] bomb, See also: explode a bomb, drop a bomb, Example: เหตุเผาโรงเรียน 4 แห่ง ในจ.สงขลา 4 แห่ง และวางระเบิดวัด ศาลเจ้า และโรงแรม ในจ.ปัตตานี เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มเดียวกัน, Thai definition: ก่ออาชญากรรมด้วยการใช้ระเบิดทำลายให้เสียหาย
วางระเบิด[V] bomb, See also: explode a bomb, drop a bomb, Example: เหตุเผาโรงเรียน 4 แห่ง ในจ.สงขลา 4 แห่ง และวางระเบิดวัด ศาลเจ้า และโรงแรม ในจ.ปัตตานี เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มเดียวกัน, Thai definition: ก่ออาชญากรรมด้วยการใช้ระเบิดทำลายให้เสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าน[v.] (dān) EN: to misfire ; fail to explode   FR: rater ; faire long feu
เหลืออด[v.] (leūa-ǿt) EN: be beyond endurance ; lose control of oneself ; explode ; be unbearable ; be intolerable   FR: être insupportable
ระเบิด[v.] (raboēt) EN: explode ; burst ; blow up ; blast   FR: exploser ; éclater

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLODE    IH0 K S P L OW1 D
EXPLODED    IH0 K S P L OW1 D AH0 D
EXPLODED    IH0 K S P L OW1 D IH0 D
EXPLODES    IH0 K S P L OW1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
explode    (v) ˈɪksplˈoud (i1 k s p l ou1 d)
exploded    (v) ˈɪksplˈoudɪd (i1 k s p l ou1 d i d)
explodes    (v) ˈɪksplˈoudz (i1 k s p l ou1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhà, ㄓㄚˋ, ] explode, #4,510 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不発弾[ふはつだん, fuhatsudan] (n) unexploded ordnance; unexploded shell; unexploded bomb; UXO [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 explode
   v 1: cause to burst with a violent release of energy; "We
      exploded the nuclear bomb" [syn: {explode}, {detonate},
      {blow up}, {set off}]
   2: burst outward, usually with noise; "The champagne bottle
     exploded" [syn: {explode}, {burst}] [ant: {go off},
     {implode}]
   3: show a violent emotional reaction; "The boss exploded when he
     heard of the resignation of the secretary"
   4: be unleashed; emerge with violence or noise; "His anger
     exploded" [syn: {explode}, {burst forth}, {break loose}]
   5: destroy by exploding; "The enemy exploded the bridge"
   6: cause to burst as a result of air pressure; of stop
     consonants like /p/, /t/, and /k/
   7: drive from the stage by noisy disapproval
   8: show (a theory or claim) to be baseless, or refute and make
     obsolete
   9: burst and release energy as through a violent chemical or
     physical reaction;"the bomb detonated at noon"; "The Molotov
     cocktail exploded" [syn: {detonate}, {explode}, {blow up}]
   10: increase rapidly and in an uncontrolled manner; "The
     population of India is exploding"; "The island's rodent
     population irrupted" [syn: {explode}, {irrupt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top