ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excavate

EH1 K S K AH0 V EY2 T   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excavate-, *excavate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excavate[VI] ขุดค้น (อย่างระมัดระวังและเป็นกระบวนการ) เพื่อหาวัตถุโบราณ, Syn. unearth
excavate[VT] ขุดค้น (อย่างระมัดระวังและเป็นกระบวนการ) เพื่อหาวัตถุโบราณ, Syn. unearth
excavate[VI] ขุดดิน, See also: ขุด, Syn. burrow, delve, hollow
excavate[VT] ขุดดิน, See also: ขุด, Syn. burrow, delve, hollow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excavate(เอคซฺ'คะเวท) vt. เจาะ,ขุด,ขุดรู,ขุดอุโมงค์,

English-Thai: Nontri Dictionary
excavate(vt) ขุดค้น,เจาะ,ขุดรู,ขุดโพรง,ขุดอุโมงค์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- we need to excavate this entire subterranean - Oh.เราต้องขุดขั้นชั้นใต้ดินทั้งหมดเลย Dead Men Tell No Tales (2015)
It's gonna take weeks to excavate the entire property.ขุดหลายสัปดาห์กว่าจะขุดหมด เราเจอศพงูด้วย Prisoners (2013)
I only had time to excavate the remains, so all I have to examine are these photographs.ฉันมีเวลาแค่ขุดซาก ดังนั้นที่ฉันมีทั้งหมดคือการตรวจสอบ จากภาพเหล่านี้ The Future in the Past (2012)
And have officers excavate the area around where Jason's body was found.ให้เจ้าหน้าที่ขุดบริเวณ ที่พบศพเจสัน The Pact (2012)
You have carte blanche to excavate every nook and cranny.พวกนายมีอิสระที่จะค้นทุกซอกทุกมุม Reckoning (2012)
Frank have been working around the clock to excavate as much as we can before the blast, it will blow within days.แฟรงค์ง่วนกับการขุดค้นก่อนการระเบิด มันจะระเบิดภายในวันนี้ล่ะ 2012 Doomsday (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุด[V] dig, See also: excavate, unearth, Syn. เจาะ, แซะ, Example: ทหารกำลังขุดสนามเพลาะ, Thai definition: กิริยาที่สับ เจาะ แทง หรือ คุ้ยเอาดินหรือสิ่งที่อยู่ในดินขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุด[v.] (khut) EN: dig ; dig up ; excavate ; unearth ; resurrect   FR: creuser ; excaver

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCAVATE    EH1 K S K AH0 V EY2 T
EXCAVATED    EH1 K S K AH0 V EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excavate    (v) ˈɛkskəvɛɪt (e1 k s k @ v ei t)
excavated    (v) ˈɛkskəvɛɪtɪd (e1 k s k @ v ei t i d)
excavates    (v) ˈɛkskəvɛɪts (e1 k s k @ v ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发掘[fā jué, ㄈㄚ ㄐㄩㄝˊ, / ] excavate; explore, #7,540 [Add to Longdo]
采掘[cǎi jué, ㄘㄞˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] excavate, #36,393 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
掘り抜く;掘抜く;堀り抜く(iK)[ほりぬく, horinuku] (v5k,vt) to dig through; to drill into; to excavate [Add to Longdo]
掘る[ほる, horu] (v5r) to dig; to excavate; (P) [Add to Longdo]
刳る;抉る;剔る[えぐる;くる(刳る), eguru ; kuru ( ko ru )] (v5r,vt) to gouge; to hollow out; to bore; to excavate; to scoop out [Add to Longdo]
刳貫く(io);刳り貫く;刳り抜く;くり抜く;刳抜く(io)[くりぬく, kurinuku] (v5k,vt) to gouge out; to excavate; to bore; to drill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excavate
   v 1: recover through digging; "Schliemann excavated Troy";
      "excavate gold" [syn: {excavate}, {unearth}]
   2: find by digging in the ground; "I dug up an old box in the
     garden" [syn: {excavate}, {dig up}, {turn up}]
   3: form by hollowing; "Carnegie had a lake excavated for
     Princeton University's rowing team"; "excavate a cavity"
   4: remove the inner part or the core of; "the mining company
     wants to excavate the hillside" [syn: {excavate}, {dig},
     {hollow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top