ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

europium

Y UH0 R OW1 P IY0 AH0 M   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -europium-, *europium*
Possible hiragana form: えうろぴうん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
europium[N] ธาตุโลหะสีเงินขาวหายาก ใช้ในเครื่องยิงแสงเลเซอร์ มีสัญลักษณ์คือ Eu

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Europiumยูโรเปียม [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยูโรเพียม[n.] (yūrōphīem) EN: europium   FR: europium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EUROPIUM    Y UH0 R OW1 P IY0 AH0 M

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒu, ㄧㄡˇ, / ] europium Eu63, lanthanoid element, #96,424 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Europium {n} [chem.]europium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユウロピウム;ユーロピウム[, yuuropiumu ; yu-ropiumu] (n) europium (Eu) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  europium
      n 1: a bivalent and trivalent metallic element of the rare earth
           group [syn: {europium}, {Eu}, {atomic number 63}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top