ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

etiolate

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etiolate-, *etiolate*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา etiolate มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *etiolate*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
etiolate[VT] ทำให้ขาวซีดและสุขภาพไม่ดี, Syn. decolorize, fade
etiolate[VT] ทำให้อ่อนแอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petiolateมีก้านใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 etiolate
   adj 1: (especially of plants) developed without chlorophyll by
       being deprived of light; "etiolated celery" [syn:
       {etiolate}, {etiolated}, {blanched}]
   v 1: make weak by stunting the growth or development of
   2: bleach and alter the natural development of (a green plant)
     by excluding sunlight
   3: make pale or sickly; "alcohol etiolates your skin"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top