ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erudition

EH2 R AH0 D IH1 SH AH0 N   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erudition-, *erudition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erudition[N] ความรู้ (ที่ได้จากการเรียนและการอ่าน), Syn. education, knowledge, scholarship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erudition(เออรูดิช'เชิน) n. ความรู้,การเล่าเรียน,ความแก่เรียน,การมีความรู้สูง

English-Thai: Nontri Dictionary
erudition(n) ความคงแก่เรียน,การเล่าเรียน,ความรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรู้ [n.] (khwāmrū) EN: knowledge ; learning ; erudition ; information ; awareness   FR: connaissance [f] ; savoir [m]
วิชา[n.] (wichā) EN: knowledge ; learning ; scholarship ; erudition ; science   FR: connaissance [f] ; savoir [m] ; science [f] ; érudition [f] ; bagage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ERUDITION    EH2 R AH0 D IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erudition    (n) ˌɛruːdˈɪʃən (e2 r uu d i1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学识[xué shí, ㄒㄩㄝˊ ㄕˊ, / ] erudition; scholarly knowledge, #20,575 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[がく, gaku] (n) learning; scholarship; erudition; knowledge; (P) [Add to Longdo]
大儒[たいじゅ, taiju] (n) (1) great Confucian (scholar); (2) great scholar; person of great erudition [Add to Longdo]
博学[はくがく, hakugaku] (adj-na,n,adj-no) erudition; (P) [Add to Longdo]
博学多識[はくがくたしき, hakugakutashiki] (n) erudition and extensive knowledge [Add to Longdo]
博覧多識[はくらんたしき, hakurantashiki] (n,adj-no) erudition and extensive knowledge; widely-read and well-informed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erudition
   n 1: profound scholarly knowledge [syn: {eruditeness},
      {erudition}, {learnedness}, {learning}, {scholarship},
      {encyclopedism}, {encyclopaedism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top