ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eremite

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eremite-, *eremite*
Possible hiragana form: えれみて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eremite[N] ฤๅษี, See also: คนถือสันโดษ (เพื่อปฏิบัติธรรม), Syn. hermit, recluse, anchorite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eremite(เออ'ระไมทฺ) n. ฤาษี,คนถือสันโดษ, See also: eremitic adj. ดูeremite eremitical adj. ดูeremite eremitish adj. ดูeremite eremitism n. ดูeremite

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eremite    (n) ˈɛrɪmaɪt (e1 r i m ai t)
eremites    (n) ˈɛrɪmaɪts (e1 r i m ai t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eremite
      n 1: a Christian recluse [ant: {cenobite}, {coenobite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top