ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

episiotomy

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -episiotomy-, *episiotomy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
episiotomy[N] การตัดเพื่อขยายปากช่องคลอดในการคลอดลูก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Episiotomyการตัดฝีเย็บ [TU Subject Heading]
Episiotomyการตัดฝีเย็บ,การฉีกขาดของช่องทางคลอดเกิดที่รอยตัด [การแพทย์]
Episiotomy, Deep Mediolateralตัดบริเวณฝีเย็บให้ลึก [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  episiotomy
      n 1: surgical incision of the perineum to enlarge the vagina and
           so facilitate delivery during childbirth

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top