ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epigraph

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epigraph-, *epigraph*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epigraph[N] คำอ้างอิงในตอนต้นของหนังสือ, บท, ตอน ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับแก่นของเรื่อง
epigraph[N] ตัวหนังสือที่แกะสลักไว้บนรูปปั้นอนุเสาวรีย์หรือสิ่งก่อสร้าง, Syn. inscription
epigraphy[N] การศึกษาและถอดความหมายของตัวหนังสือโบราณที่แกะสลักไว้
epigraphy[N] ตัวหนังสือที่แกะสลักไว้, See also: คำอ้างอิงในตอนต้นของหนังสือ, Syn. inscription

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epigraphn. คำจารึก,คำศิลาจารึก,คำสลัก,คำแกะสลัก,คำกล่าวนำในหน้าแรก ๆ ของหนังสือ บท หรืออื่น ๆ
anepigraphic(แอนเอพ' พะกราฟ' ฟิค) adj. ไร้ประวัติ, ไม่ได้ปรากฏในตำนาน., Syn. anepigraphous

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epigraph๑. คำจารึก๒. บุพวาทะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำจารึก[N] epigraph, See also: inscription

CMU English Pronouncing Dictionary
EPIGRAPHIC    EH2 P IH0 G R AE1 F IH0 K

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピグラフ[, epigurafu] (n) epigraph [Add to Longdo]
金石[きんせき, kinseki] (n) (1) minerals and rocks; metal and stone utensils; (2) epigraph; (P) [Add to Longdo]
金石学[きんせきがく, kinsekigaku] (n) epigraphy [Add to Longdo]
金石文[きんせきぶん, kinsekibun] (n) epigraph on a stone monument; ancient inscriptions on monuments [Add to Longdo]
石刻文[せっこくぶん, sekkokubun] (n) stone inscription; epigraphy [Add to Longdo]
題言[だいげん, daigen] (n) prefatory words; epigraph [Add to Longdo]
題辞[だいじ, daiji] (n) prefatory words; epigraph [Add to Longdo]
碑文[ひぶん, hibun] (n,adj-no) inscription; epitaph; epigraph; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  epigraph
      n 1: a quotation at the beginning of some piece of writing
      2: an engraved inscription

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top