ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enkindle

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enkindle-, *enkindle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enkindle[VT] กระตุ้นอารมณ์, See also: กระตุ้นความคิด, Syn. arouse, incite, stimulate
enkindle[VI] ลุกไหม้, See also: ไหม้, Syn. light
enkindle[VT] ลุกไหม้, See also: ไหม้, Syn. ignite, kindle, light

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enkindle(เอนคิน'เดิล) vt.,vi. จุดไฟ,กระตุ้นให้เร่าร้อน,กระตุ้นให้กระฉับกระเฉง., See also: enkindler n. ดูenkindle, Syn. light

English-Thai: Nontri Dictionary
enkindle(vt) กระตุ้น,จุดไฟ,ติดไฟ,ทำให้กระฉับกระเฉง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enkindle    (v) ˈɪnkˈɪndl (i1 n k i1 n d l)
enkindled    (v) ˈɪnkˈɪndld (i1 n k i1 n d l d)
enkindles    (v) ˈɪnkˈɪndlz (i1 n k i1 n d l z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enkindle
   v 1: cause to start burning; "The setting sun kindled the sky
      with oranges and reds" [syn: {kindle}, {enkindle},
      {conflagrate}, {inflame}]
   2: call forth (emotions, feelings, and responses); "arouse
     pity"; "raise a smile"; "evoke sympathy" [syn: {arouse},
     {elicit}, {enkindle}, {kindle}, {evoke}, {fire}, {raise},
     {provoke}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top