ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engraft

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engraft-, *engraft*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engraft[VT] ทาบกิ่ง, See also: ต่อกิ่ง, Syn. graft
engraft[VT] ทำให้เนื้อเยื่อติดกันถาวร
engraft[VT] ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อของสัตว์
engraft[VT] ฝังลงไปอย่างถาวร, Syn. implant, imbue
engraft in[PHRV] สอดใส่, See also: สั่งสอน, Syn. graft in, ingraft in
engraft into[PHRV] ทาบกิ่งต้นไม้เข้ากับ, Syn. graft into
engraft onto[PHRV] ทาบกิ่งต้นไม้เข้ากับ, Syn. graft into
engraft upon[PHRV] ทาบกิ่งต้นไม้เข้ากับ, Syn. graft into

English-Thai: Nontri Dictionary
engraft(vt) ผสมกัน,ต่อ,นำมาปะ,ตอน,ทาบกิ่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทาบกิ่ง[V] graft, See also: engraft, ingraft, Example: เมื่อวิทยาการการเกษตรเจริญขึ้นชาวสวนก็รู้จักทาบกิ่ง ต่อตา และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทำให้เห็นไม้ดอกมีหลายสีหลากหลายไปจากเดิม, Thai definition: ตอนต้นไม้โดยวิธีทาบกิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อตา[v.] (tøtā) EN: graft ; join ; incorporate ; engraft   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engraft    (v) ˈɪngrˈaːft (i1 n g r aa1 f t)
engrafts    (v) ˈɪngrˈaːfts (i1 n g r aa1 f t s)
engrafted    (v) ˈɪngrˈaːftɪd (i1 n g r aa1 f t i d)
engrafting    (v) ˈɪngrˈaːftɪŋ (i1 n g r aa1 f t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
移植[いしょく, ishoku] (n,vs) (See 植え替える) transplanting; porting; implantation; engrafting; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engraft
   v 1: cause to grow together parts from different plants; "graft
      the cherry tree branch onto the plum tree" [syn: {graft},
      {engraft}, {ingraft}]
   2: fix or set securely or deeply; "He planted a knee in the back
     of his opponent"; "The dentist implanted a tooth in the gum"
     [syn: {implant}, {engraft}, {embed}, {imbed}, {plant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top