ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endurable

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endurable-, *endurable*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endurable(เอนดิว'ระเบิล) adj. ซึ่งอดทนได้,ซึ่งสามารถทนได้., See also: endurably adv. ดูendurable

English-Thai: Nontri Dictionary
endurable(adj) ซึ่งอดทนได้,สามารถทนได้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endurable    (j) ˈɪndjˈuːrəbl (i1 n d y uu1 r @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
堪ったものではない[たまったものではない, tamattamonodehanai] (exp) (1) (uk) (emphatic form of 堪らない) (See 堪らない・たまらない・1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) (uk) (See 堪らない・たまらない・2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) (uk) (See 堪らない・たまらない・3) tremendous; out of this world; irresistible [Add to Longdo]
堪らない[たまらない, tamaranai] (exp,adj-i) (1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) tremendous; out of this world; irresistible; (P) [Add to Longdo]
耐え難い;耐難い;堪え難い[たえがたい, taegatai] (adj-i) unbearable; intolerable; unendurable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endurable
   adj 1: capable of being borne though unpleasant; "sufferable
       punishment" [syn: {bearable}, {endurable}, {sufferable},
       {supportable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top