ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elongated

AH0 L AO1 NG G EY0 T AH0 D   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elongated-, *elongated*, elongat, elongate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elongated[ADJ] ซึ่งยืดออกไป, See also: ซึ่งขยายออก, ซึ่งยืดยาวขึ้น, ยาว, Syn. long

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elongated cavityโพรงยาว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elongatedยาวรี,เรียวยาว,เป็นรูปไข่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look at the elongated cranium.ดูกะโหลกส่วนที่ยื่นออกไปสิ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The first signs of physical deformities began with elongated ears.หูที่ยื่นยาวขึ้น กับสภาวะจิตใจที่แย่ลง Daybreakers (2009)
The elongated slant... It could be a Cyrillic influence.ขาตัว A เองลาดยืดออกไป อาจจะเอามาจากฟ้อนต์ซีรีลิก Withdrawal (2010)
Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to present lot 231, an ancient refracting elongated telescope constructed by the Italian scientist Galileo Galilei.ท่านผู้มีเกียรติครับ ผมมีความยินดี ที่จะนำเสนอชิ้นที่สองร้อยสามสิบเอ็ด กล้องส่องทางไกลปรับระยะได้ สร้างโดยนักวิทยาศาสตร์อิตาเลียน กาลิเลโอ กาลิเลอี The Best Offer (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุย[ADJ] oval, See also: elongated, Thai definition: กลมรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พีระมิดสามเหลี่ยมอีลองเกต[n. exp.] (phiramit sāmlīem īløngkēt) EN: elongated triangular pyramid   
ทุย[adj.] (thui) EN: round ; out of round ; elongated ; out of shape   
ยาว[adj.] (yāo) EN: long ; lengthy ; extensive ; elongated ; extended ; slender   FR: long ; allongé ; de long

CMU English Pronouncing Dictionary
ELONGATED    AH0 L AO1 NG G EY0 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elongated    (v) ˈiːlɒŋgɛɪtɪd (ii1 l o ng g ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Langloch {n}elongated hole; oblong hole [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
針魚;細魚;鱵[さより(gikun);はりお(針魚)(ok);サヨリ, sayori (gikun); hario ( hari sakana )(ok); sayori] (n) (uk) Japanese halfbeak (species of fish with elongated lower jaw) (Hemiramphus sajori); stickleback [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elongated
   adj 1: drawn out or made longer spatially; "Picasso's elongated
       Don Quixote"; "lengthened skirts are fashionable this
       year"; "the extended airport runways can accommodate
       larger planes"; "a prolonged black line across the page"
       [syn: {elongated}, {extended}, {lengthened}, {prolonged}]
   2: having notably more length than width; being long and
     slender; "an elongate tail tapering to a point"; "the old
     man's gaunt and elongated frame" [syn: {elongate},
     {elongated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top