ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elisa

AH0 L IY1 S AH0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elisa-, *elisa*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elisaabbr. enzyme-linked immunosorbent assay

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hi, I'm Elisabeth Hasselbeck and I'm just so thrilled... you've purchased this program.ไฮ ฉัน อลิสซาเบ็ต แฮสเซลเบ็ค และฉันตื่นเต้นมาก คุณได้ซื้อโปรแกรมนี้ Made of Honor (2008)
I mean, you look like Elisabeth Shue.- คุณจะให้ผมทำไง? Pilot (2009)
To play the elisabeth shue role.และผมก็เล่นไปตามกฎของ elisabeth shue The Grandfather: Part II (2009)
- Elisabeth.- อลิสซาเบธ Genesis: Part 1 (2011)
Dr. Elisabeth Shannon.ดร.อลิสซาเบธ แชนนอน Genesis: Part 1 (2011)
Dr. Elisabeth Shannon.ดร.อลิซาเบ็ธ แชนนอน Genesis: Part 1 (2011)
- Elisabeth didn't even know.- อลิซาเบ็ธไม่รู้ด้วยซ้ำ Genesis: Part 1 (2011)
Elisabeth!อลิซาเบธ! Genesis: Part 1 (2011)
Elisabeth.อลิซาเบธ Genesis: Part 1 (2011)
Elisabeth?ผมรู้ว่าควรแจ้งเรื่องเชื้อโรค ก่อนมันจะระบาด Instinct (2011)
What do you say we get together later and catch up? - Elisabeth. - Jim, hi.จนกว่าจะรู้ว่ามันคืออะไร เราจะไม่กลับบ้าน Instinct (2011)
Elisabeth, we're gonna need to run a bite mark analysis.- ไม่รู้ แต่ด่านสามถูกกักกัน คุณจะไปไหน? Instinct (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพจำลอง[n.] (phāp-jamløng) EN: duplicate ; reproduction ; copy ; imitation ; replica ; simulation   FR: reproduction [f] ; simulation [f] ; modélisation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELISA    AH0 L IY1 S AH0
ELISA    AH0 L IY1 Z AH0
ELISA'S    AH0 L IY1 S AH0 Z
ELISA'S    AH0 L IY1 Z AH0 Z
ELISABETH    AH0 L IH1 Z AH0 B EH2 TH

Japanese-English: EDICT Dictionary
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] (n) enzyme-linked immunoSorbent assay (virus detection method); ELISA [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ELISA
   n 1: an assay that relies on an enzymatic conversion reaction
      and is used to detect the presence of specific substances
      (such as enzymes or viruses or antibodies or bacteria)
      [syn: {enzyme-linked-immunosorbent serologic assay},
      {ELISA}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top