ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electoral

IH0 L EH1 K T ER0 AH0 L   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electoral-, *electoral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electoral[ADJ] เกี่ยวกับการเลือกตั้ง, Syn. elective
electoral vote[N] คะแนนเสียงที่ผู้แทนรัฐลงให้เพื่อเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิดีของสหรัฐอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electoraladj. เกี่ยวกับผู้เลือก,เกี่ยวกับการเลือก
electoral voteคะแนนเสียงที่ลงโดยผู้แทนรัฐ (electoral college) ในการเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

English-Thai: Nontri Dictionary
electoral(adj) เกี่ยวกับการเลือกตั้ง,เกี่ยวกับผู้เลือก
electoral(n) สิ่งที่ให้เลือกได้,ผู้มีสิทธิเลือกได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electoral collegeคณะผู้เลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral collegeคณะผู้เลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electoral quota; electoral quotientเกณฑ์คะแนนเสียงอย่างน้อย (ที่จะได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral quotient; electoral quotaเกณฑ์คะแนนเสียงอย่างน้อย (ที่จะได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral voteคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้ง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
shall take over your father's electoral base.ผม,คาซามะซึริ คโยอิจิโระ, จะเข้าไปแทนที่ในการเลือกตั้งเอง The After-Dinner Mysteries (2013)
As he thought he would someday take over his electoral base.ท่านหวังว่าวันหนึ่งเขาจะมารับช่วงต่อฐานเสียงของเขาน่ะค่ะ The After-Dinner Mysteries (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบแดง[n. exp.] (bai daēng) FR: exclusion pour fraude électorale [f]
ใบเหลือง [n. exp.] (bai leūang) FR: avertissement électoral [m]
หีบบัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (hīp bat leūaktang) EN: ballot box   FR: urne (électorale) [f]
จำนวนผู้ออกมาลงคะแนน[xp] (jamnūan phū øk mā long khanaēn) EN: turnout   FR: taux de participation (électorale) [m]
การรณรงค์หาเสียง[n. exp.] (kān ronnarong hāsīeng) FR: campagne électorale [f]
เขต[n.] (khēt) EN: constituency ; district (Am.) ; ward   FR: arrondissement [m] ; circonscription électorale [f] ; canton électoral (Belg.) [m]
เขตเลือกตั้ง[n. exp.] (khēt leūaktang) EN: constituency   FR: circonscription électorale [f] ; canton électoral [m] (Belg., Sui.)
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง[adj.] (kīokap kān leūaktang) EN: electoral   FR: électotal

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTORAL    IH0 L EH1 K T ER0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electoral    (j) ˈɪlˈɛktərəl (i1 l e1 k t @ r @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
选区[xuǎn qū, ㄒㄩㄢˇ ㄑㄩ, / ] electoral district, #21,220 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wählerverzeichnis {n}electoral register; electoral roll [Add to Longdo]
Wahlgesetz {n}electoral law [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
間接選挙制[かんせつせんきょせい, kansetsusenkyosei] (n) indirect electoral system [Add to Longdo]
拘束名簿式比例代表制[こうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, kousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) proportional representation electoral system (n which party votes are cast, and candidates from each party are elected based on an ordered list available to the public) [Add to Longdo]
出納責任者[すいとうせきにんしゃ, suitousekininsha] (n) person appointed by an electoral nominee to be in charge of their campaign-fund accounting [Add to Longdo]
小選挙区[しょうせんきょく, shousenkyoku] (n) small electoral district; single-member constituency; (P) [Add to Longdo]
小選挙区比例代表並立制[しょうせんきょくひれいだいひょうへいりつせい, shousenkyokuhireidaihyouheiritsusei] (n) electoral system comprised of single-seat constituencies and proportionally represented multiple-seat constituencies [Add to Longdo]
惜敗率[せきはいりつ, sekihairitsu] (n) ratio of the margin of loss of an electoral candidate in a single-constituent district (used to break ties when determining the representative of a proportionally represented district) [Add to Longdo]
選挙違反[せんきょいはん, senkyoihan] (n) electoral irregularities [Add to Longdo]
選挙区[せんきょく, senkyoku] (n) electoral district; precinct [Add to Longdo]
選挙資金[せんきょしきん, senkyoshikin] (n) election campaign fund; electoral funds [Add to Longdo]
選挙人団[せんきょにんだん, senkyonindan] (n) electoral college [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  electoral
      adj 1: of or relating to elections; "electoral process"
      2: relating to or composed of electors; "electoral college"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top