ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effulgent

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effulgent-, *effulgent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effulgent[ADJ] ที่สว่างไสว, See also: โชติช่วง, Syn. luminous, radiant, refulgent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
effulgent(อิฟัล'เจินทฺ) adj. โชติช่วง,เปล่งปลั่ง,ส่งรังสี, See also: effulgence n. ดูeffulgent

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir Romulus rode with his two companions, northwards, drawing ever closer... to an effulgent sea.เซอร์ โรมูลัส เดินทางไปกับผู้ร่วมทาง 2 คน มุ่งไปทางเหนือ เคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ ยังมหาสมุทร Atonement (2007)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effulgent    (j) ˈɪfˈʌlʤənt (i1 f uh1 l jh @ n t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effulgent
   adj 1: radiating or as if radiating light; "the beaming sun";
       "the effulgent daffodils"; "a radiant sunrise"; "a
       refulgent sunset" [syn: {beaming}, {beamy}, {effulgent},
       {radiant}, {refulgent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top