ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eent

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eent-, *eent*
English-Thai: Longdo Dictionary
umpteenth(adj) จำนวนมาก (แต่ไม่ได้บอกตัวเลขเจาะจง)เช่น AsiaNews interviewed the wife of one of them: the story of the umpteenth victim of this unjust law features years of threats by Islamic fundamentalists.; I woke up around 4am for an umpteenth potty trip and then couldn't get back to sleep. So I ended up getting up around 5:30 and eating a piece of cake.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eentabbr. eyes,ears,nose,throat
eighteenth(เอท'ทีนธฺ) adj.,n. ที่ 18
fifteenth(ฟิฟ'ทีนธฺ') adj.,n. ที่ 15
heentabbr. head eyes,ears,nose,throat
nineteenth(ไนนฺ'ทีนธฺ) adj.,n. ที่สิบเก้า,ส่วนที่สิบเก้า
seventeenth(เซฟ'เวินทีนธฺ) adj.,n.ที่สิบเจ็ด
sixteenth(ซิคซฺ'ทีนธฺ) adj.,n. ที่ 16,หนึ่งใน 16 ส่วนเท่า ๆ กัน.
thirteenth(เธอ'ทีนธฺ') adj.,n. ที่สิบสาม

English-Thai: Nontri Dictionary
eighteenth(adj) ที่สิบแปด
eighteenth(n) 1 ใน 18,ส่วนที่สิบแปด,ลำดับที่สิบแปด
fifteenth(adj) ที่สิบห้า
fifteenth(n) 1 ใน 15,วันที่ 15,อันดับที่ 15
fourteenth(adj) ที่สิบสี่
fourteenth(n) อันดับที่สิบสี่
nineteenth(adj) ที่สิบเก้า
nineteenth(n) อันดับที่สิบเก้า
reenter(vt) สมัครใหม่,กลับเข้าสู่,วกเข้า
seventeenth(adj) ที่เจ็ดสิบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
カラートーン[, kara-to-n] (n) color screentone; colour screentone; color mechanical tint; colour mechanical tint [Add to Longdo]
スクリーントーン[, sukuri-nto-n] (n) screentone; adhesive mechanical tint [Add to Longdo]
リエントラント[, rientoranto] (adj-na) {comp} reentrant [Add to Longdo]
疑似リエントラントプログラム[ぎじリエントラントプログラム, giji rientorantopuroguramu] (n) {comp} pseudo reentrant program [Add to Longdo]
己卯[つちのとう;きぼう, tsuchinotou ; kibou] (n) (See 干支) sixteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
庚辰[かのえたつ;こうしん, kanoetatsu ; koushin] (n) (See 干支) seventeenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
再突入[さいとつにゅう, saitotsunyuu] (n,vs) reentry [Add to Longdo]
再入[さいにゅう, sainyuu] (n,n-pref) re-entry; reentry; readmittance [Add to Longdo]
再入可能サブルーチン[さいにゅうかのうサブルーチン, sainyuukanou saburu-chin] (n) {comp} reentrant subroutine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リエントラント[りえんとらんと, rientoranto] reentrant (an) [Add to Longdo]
疑似リエントラントプログラム[ぎじリエントラントプログラム, giji rientorantopuroguramu] pseudo reentrant program [Add to Longdo]
再入可能サブルーチン[さいにゅうかのうサブルーチン, sainyuukanou saburu-chin] reentrant subroutine [Add to Longdo]
再入可能プログラム[さいにゅうかのうプログラム, sainyuukanou puroguramu] reentrant program [Add to Longdo]
再入可能ルーチン[さいにゅうかのうルーチン, sainyuukanou ru-chin] reentrant routine [Add to Longdo]
再入可能手続き[さいにゅうかのうてつづき, sainyuukanoutetsuduki] reentrant procedure [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top