ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eccentricity

EH2 K S AH0 N T R IH1 S AH0 T IY0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eccentricity-, *eccentricity*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eccentricity(เอคเซนทริส'ซิที) n. ความผิดปกติ,ความประหลาด,ความเบี้ยว,ความวิตถาร,ความพิกล, Syn. whim

English-Thai: Nontri Dictionary
eccentricity(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ,ความผิดแปลก,ความวิตถาร,ความประหลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eccentricityความเยื้องศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"between eccentricity and mysticism... between man as a machine and man as animal.""ความต่างของ วิตถาร กับ เวทย์มนต์ ความต่างของ มนุษย์ที่เป็นจักรกล กับ มนุษย์ที่มีเลือดเนื้อ" The Dreamers (2003)
It has human form, therefore you read mechanical failure as eccentricity and anthropomorphise it.มันมีลักษณะของมนุษย์ คุณจึงมองข้อผิดพลาดของเครื่องจักร แปลกออกไปและเห็นมันเป็นมนุษย์ Bicentennial Man (1999)

CMU English Pronouncing Dictionary
ECCENTRICITY    EH2 K S AH0 N T R IH1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eccentricity    (n) ˌɛksɛntrˈɪsɪtiː (e2 k s e n t r i1 s i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怪癖[guài pǐ, ㄍㄨㄞˋ ㄆㄧˇ, ] eccentricity, #36,333 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇を衒う;奇をてらう[きをてらう, kiwoterau] (exp,v5u) to make a display of one's originality (eccentricity); to deliberately act oddly (e.g. to get attention) [Add to Longdo]
軌道の離心率[きどうのりしんりつ, kidounorishinritsu] (n) orbital eccentricity [Add to Longdo]
軌道離心率[きどうりしんりつ, kidourishinritsu] (n) orbital eccentricity [Add to Longdo]
粋狂;酔狂;酔興(oK)[すいきょう, suikyou] (adj-na,n) whim; vagary; capriciousness; eccentricity [Add to Longdo]
偏奇[へんき, henki] (n) eccentricity [Add to Longdo]
偏屈;偏窟;変屈(iK)[へんくつ, henkutsu] (adj-na,n) eccentricity; bigotry; obstinacy [Add to Longdo]
偏執[へんしゅう;へんしつ, henshuu ; henshitsu] (n,vs) bias; eccentricity; obstinacy [Add to Longdo]
偏心;偏芯(iK)[へんしん, henshin] (n,adj-no) eccentricity (in mechanics, electronics, etc.) [Add to Longdo]
偏癖[へんぺき, henpeki] (n) eccentricity; crankiness [Add to Longdo]
離心率[りしんりつ, rishinritsu] (n) eccentricity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eccentricity
   n 1: strange and unconventional behavior
   2: (geometry) a ratio describing the shape of a conic section;
     the ratio of the distance between the foci to the length of
     the major axis; "a circle is an ellipse with zero
     eccentricity"
   3: a circularity that has a different center or deviates from a
     circular path [ant: {concentricity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top