ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

easement

IY1 Z M AH0 N T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easement-, *easement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
easement[N] สิทธิในการใช้ทรัพย์สินของผู้อื่น (ทางกฎหมาย), See also:

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
easement(อี'ซิเมินทฺ) n. ความง่าย,ความสบาย,ความไร้กังวล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
easementสิทธิเหนือภารยทรัพย์ [ดู servitude ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
easementสิทธิใช้ภาระจำยอม, สิทธิเหนือภารยทรัพย์ [ดู servitude ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm Alan Quick, channel 10, and technically, I'm standing on a public easement.ผมชื่อ อลัน ควิก จากช่อง 10 ผมเป็นช่างเทคนิค, อันที่จริงแล้วผมยื่นนอกเขตบ้านคุณ Grace (2011)
I have an easement with the previous owner of your property.ผมมีสัญญากับเจ้าของที่ดินคนเก่าให้เข้ามาได้ Logan (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
EASEMENT    IY1 Z M AH0 N T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erleichterung {f} | Erleichterungen {pl}easement | easements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アピーズメントポリシー[, api-zumentoporishi-] (n) appeasement policy [Add to Longdo]
地役権[ちえきけん, chiekiken] (n) easement [Add to Longdo]
鎮静[ちんせい, chinsei] (n,vs,adj-no) (esp. human-induced) (See 沈静・ちんせい) calm; quiet; tranquility; tranquillity; appeasement; pacification [Add to Longdo]
宥和[ゆうわ, yuuwa] (n,vs) appeasement [Add to Longdo]
宥和政策[ゆうわせいさく, yuuwaseisaku] (n) appeasement policy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 easement
   n 1: (law) the privilege of using something that is not your own
      (as using another's land as a right of way to your own
      land)
   2: the act of reducing something unpleasant (as pain or
     annoyance); "he asked the nurse for relief from the constant
     pain" [syn: {easing}, {easement}, {alleviation}, {relief}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top