Search result for

dreadful

D R EH1 D F AH0 L   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dreadful-, *dreadful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dreadful(adj) น่าสะพรึ่งกลัว, See also: แย่มาก, น่ากลัวมาก, เลวร้ายมาก, Syn. terrible, frightful horrific, Ant. pleasant
dreadfully(adv) อย่างมาก, See also: อย่างรุนแรง, อย่างน่ากลัวมาก, อย่างเลวร้ายมาก, Syn. terribly, fearfully, awfully
dreadfulness(n) ความน่ากลัว, See also: อย่างเลวร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dreadful(เดรด'ฟูล) adj. น่ากลัวมาก,น่าเคารพยำเกรง,เลวมาก. n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dreadful(adj) น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,น่าเกลียดน่ากลัว,เลวมาก
dreadfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างหวาดกลัว,อย่างน่ายำเกรง,อย่างเลวมาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dreadful thing.- ช่างเป็นเรื่องเลวร้ายนัก Rebecca (1940)
- This is a dreadful miscarriage.นี่คือความล้มเหลวที่น่ากลัว Help! (1965)
- No. - The dreadful Flying Glove?ถุงมือบินที่น่ากลัว? Yellow Submarine (1968)
"as you will answer at the dreadful day of judgment,"ตามที่เจ้าจะตอบ ในวันพิพากษา Wuthering Heights (1992)
- You were gone so long, I started to think dreadful thoughts.- คุณก็หายไปนานแล้วผมเริ่มที่จะคิดว่าความคิดที่น่ากลัว Pulp Fiction (1994)
I am only distressed by some dreadful news, which I have just received from Longbourn.ฉันเป็นทุกข์เพราะได้รู้ข่าวร้าย ซึ่งฉันเพิ่งได้รับจดหมายจากลองบอร์น Episode #1.5 (1995)
I have just received a letter from Jane, with such dreadful news.ฉันเพิ่งได้รับจดหมายจากเจน ซึ่งแจ้งข่าวที่น่ากลัวมาก Episode #1.5 (1995)
Sister, calm down. Nothing dreadful will happen!น้องสาวใจเย็นๆ ไม่มีอะไรน่ากลัวเกิดขึ้นหรอก Episode #1.5 (1995)
You must tell him what a dreadful state I'm in! How I have such tremblings and flutterings.พี่ต้องไปบอกเขาถึงสถานการณ์ที่น่าเลวร้ายที่ฉันเป็นอยู่ บอกว่าหัวใจฉันสั่นไหวแค่ไหนและมันเต้นๆ หยุดๆ ยังไง Episode #1.5 (1995)
And I don't see that Lydia has done anything dreadful either.และฉันก็ไม่เห็นลิเดียทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ร้ายกาจเลย Episode #1.5 (1995)
- It must have been a dreadful time for you.-มันต้องเป็นเวลาที่ร้ายกาจสำหรับพ่อมาก Episode #1.5 (1995)
I'm sorry you have been imprisoned in India... and hope this dreadful war will soon be over for everyone's sake.เสียใจด้วยที่ถูกจองจำ อยู่ที่อินเดีย และหวังแทนทุกคนด้วยว่า สงครามที่โหดร้ายนี้จะจบลงในไม่ช้า Seven Years in Tibet (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dreadfulA dreadful accident happened on the corner.
dreadfulHe prophesied that a dreadful calamity would happen.
dreadfulI had a dreadful dream last night.
dreadfulI had a feeling that something dreadful was happening.
dreadfulI have a feeling that something dreadful is going to happen.
dreadfulIt is so dreadful that I don't want to think of it.
dreadfulIt was dreadful weather.
dreadfulI've never heard anything more dreadful.
dreadfulMy little brother says that he had a dreadful dream last night.
dreadfulSomething dreadful has happened to Miss Davidson.
dreadfulThe storm weather was dreadful.
dreadfulThe yacht was at the mercy of the dreadful storm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีม(adj) dreadful, See also: fearful, horrible, Syn. น่ากลัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สะทกสะท้าน(adj) fearful, See also: dreadful, frightened, Syn. กลัว, เกรงกลัว, งกงัน, หวั่นใจ, Example: ผมกับเพื่อนเดินต่อไปโดยไม่มีอาการสะทกสะท้านแต่อย่างไร
สะเทือนขวัญ(adj) awful, See also: dreadful, awesome, fearful, Syn. กลัว, หวั่นเกรง, เกรงกลัว, Example: คดีนี้ถือเป็นคดีสะเทือนขวัญซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนโดยทั่วไป
น่าขนลุก(adj) fearful, See also: dreadful, terrible, horrible, frightening, scary, Syn. น่ากลัว, น่าสะพรึงกลัว, น่าหวาดกลัว, น่าขนพอง, Example: เด็กชายอดที่จะหันไปมองต้นไม้อันน่าขนลุกนั้นไม่ได้
น่าสยดสยอง(adj) dreadful, See also: terrible, awesome, Syn. น่าหวาดกลัว, น่าหวาดผวา, น่าขนลุก, น่ากลัว, Example: อุบัติเหตุเรือล่มในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนเป็นเรื่องน่าสยดสยองสำหรับทุกคน
น่าสะพรึงกลัว(adj) dreadful, See also: awful, scary, terrible, frightening, Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าพรั่นพรึง, สยองขวัญ, น่าขนพองสยองเกล้า, Example: เขามักจะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวอยู่บ่อยๆ จนเกิดความเคยชิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าสังเวช[nāsangwēt] (adj) EN: pathetic ; sad ; pitiful ; dreadful ; deplorable ; poor
สยดสยอง[sayotsayøng] (v) EN: be horrified ; be horrible ; be dreadful ; be afraid ; recoil ; draw back interior
สยดสยอง[sayotsayøng] (adj) EN: terrible ; awful ; dreadful ; horrible  FR: horrible ; effroyable ; effrayant

CMU English Pronouncing Dictionary
DREADFUL D R EH1 D F AH0 L
DREADFULLY D R EH1 D F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dreadful (j) drˈɛdfəl (d r e1 d f @ l)
dreadfully (a) drˈɛdfəliː (d r e1 d f @ l ii)
dreadfulness (n) drˈɛdfəlnəs (d r e1 d f @ l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schauderhaft; schrecklich {adj} | schauderhafter | am schauderhaftestendreadful | more dreadful | most dreadful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すんごい[sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]
ヘロヘロ;へろへろ[herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy [Add to Longdo]
鬼気[きき, kiki] (n) ghastly; dreadful [Add to Longdo]
恐るべき[おそるべき, osorubeki] (adj-f) dreadful; terrible; horrible; deplorable; (P) [Add to Longdo]
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P) [Add to Longdo]
凄い[すごい, sugoi] (adj-i) (1) (uk) terrible; dreadful; (2) amazing (e.g. of strength); great (e.g. of skills); wonderful; terrific; (3) to a great extent; vast (in numbers); (P) [Add to Longdo]
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P) [Add to Longdo]
凄味[すごみ, sugomi] (n) weirdness; ghastliness; dreadfulness [Add to Longdo]
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na,n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P) [Add to Longdo]
怖い(P);恐い[こわい, kowai] (adj-i) (1) scary; frightening; eerie; dreadful; (int) (2) (I'm) afraid; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dreadful
   adj 1: causing fear or dread or terror; "the awful war"; "an
       awful risk"; "dire news"; "a career or vengeance so
       direful that London was shocked"; "the dread presence of
       the headmaster"; "polio is no longer the dreaded disease
       it once was"; "a dreadful storm"; "a fearful howling";
       "horrendous explosions shook the city"; "a terrible
       curse" [syn: {awful}, {dire}, {direful}, {dread(a)},
       {dreaded}, {dreadful}, {fearful}, {fearsome},
       {frightening}, {horrendous}, {horrific}, {terrible}]
   2: exceptionally bad or displeasing; "atrocious taste";
     "abominable workmanship"; "an awful voice"; "dreadful
     manners"; "a painful performance"; "terrible handwriting";
     "an unspeakable odor came sweeping into the room" [syn:
     {atrocious}, {abominable}, {awful}, {dreadful}, {painful},
     {terrible}, {unspeakable}]
   3: very unpleasant

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top