Search result for

delegation

D EH2 L AH0 G EY1 SH AH0 N   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delegation-, *delegation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delegation(n) คณะผู้แทน, See also: คณะบุคคลที่เป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญ่, Syn. embassy, deputation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delegation(เดลละเก'เชิน) n. การแต่งตั้งหรือส่งตัวแทน,ภาวะที่เป็นตัวแทน,กลุ่มตัวแทน,คณะผู้แทน

English-Thai: Nontri Dictionary
delegation(n) คณะผู้แทน,กลุ่มตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
delegation๑. คณะผู้แทน (ของรัฐบาลหรือองค์การ) (ก. ระหว่างประเทศ)๒. การมอบอำนาจ (ก. แพ่ง)๓. การมอบหมายอำนาจ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delegation๑. การมอบหมาย (อำนาจ)๒. คณะผู้แทน (ของรัฐบาลหรือองค์การ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegation of authorityการมอบหมายอำนาจหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegation of authorityการมอบหมายอำนาจหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delegation of powersการมอบหมายอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegation of powersการมอบหมายอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delegationการมอบอำนาจหน้าที่ [การแพทย์]
Delegation of authorityการแบ่งแยกความรับผิดชอบ [TU Subject Heading]
Delegation of powersการแบ่งแยกอำนาจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The delegation has seen enough.- - คณะผู้แทนได้เห็นพอ - In the Name of the Father (1993)
The Chinese delegation will be checking into the Lexington Suite.The Chinese delegation will be checking into the Lexington Suite. Maid in Manhattan (2002)
- This is the delegation that you have been...- นี่คณะตัวแทนที่ท่านให้พามา -- Invictus (2009)
Here. I was on a conference call with a trade delegation from taiwan.ที่นี้ ประชุมกับพวกตัวแทนจากไตหวัน The Scarlet Letter (2009)
A Japanese delegation is in Washington right now trying to negotiate a withdrawal from China.ผู้แทนญี่ปุ่นกำลังอยู่ในวอชิงตันตอนนี้ พยายามต่อรองเรื่องการถอนทัพออกจากจีน Shanghai (2010)
Once Mrs. Hassan and the IRK delegation have hashed out a few remaining points of protocol with President Taylor the signing will commence as scheduled.อีกครั้งหนึ่งแล้วที่คุณนายฮาสซาน และผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศ IRK ได้คุยกันในบางประเด็น ที่ยังเป็นปัญหาค้างกันอยู่ เทย์เลอร์... ...การลงนามจะดำเนินการ ไปตามกำหนดการ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
I... I told the Russian delegation I had evidence of that fact and the names of everybody involved.ผมบอกคณะผู้แทนรัสเซียว่า ผมมีหลักฐานความจริง Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
It's administrative. (knock on door) Now if you'll excuse me, I have delegation disasters to fix.แต่เป็นเรื่องงาน ถ้าเธอไม่ว่าอะไร ฉันจะขอตัวจัดการหายนะนี้ก่อน While You Weren't Sleeping (2011)
Kalume will attend with his father's delegation and afterwards he'll be throwing one of his legendary parties at his home.คาลูเมจะไปร่วมเป็นตัวแทนพ่อของเขา และหลังจากนั้นเขาจะจัดงานเลี้ยง แบบมหากาพย์ที่บ้านริมทะเลสาบของเขา Girl's Best Friend (2011)
He and a Chinese delegation just landed at JFK an hour ago.เข้ามาถึงสนามบินJFK เมื่อชั่วโมงก่อน Linchpin (2012)
When the Chinese delegation comes out we pick up the pace.พอรถตัวแทนจากจีนออกมา เราเร่งฝีเท้า Edge of Tomorrow (2014)
There's a foreign delegation coming tomorrow.พรุ่งนี้จะมีคณะผู้แทนต่างชาติมาด้วย Guernica (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delegationThe delegations of both countries met in Geneva.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณะผู้แทน(n) delegation, See also: deputation, mission, representative, Example: คณะผู้แทนไทยที่ไปประชุมสหประชาชาติประสบความสำเร็จเกินคาด, Count Unit: คณะ, Thai Definition: คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้เป็นผู้กระทำการแทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณัติ[ānat] (n) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance  FR: mandat [m] ; délégation [f]
การมอบหมาย[kān møpmāi] (n) EN: assignation ; assignment ; entrusting ; delegation ; committing ; giving in charge  FR: délégation [f]
การมอบหมายอำนาจ[kān møpmāi amnāt] (n, exp) EN: delegation of powers
การมอบหมายอำนาจหน้าที่[kān møpmāi amnāt nāthī] (n, exp) EN: delegation of authority
การมอบหมายความรับผิดชอบ[kān møpmāi khwām rapphitchøp] (n, exp) EN: delegation of responsibility
การมอบหมายงาน[kān møpmāi ngān] (n, exp) EN: delegation of work
คณะผู้แทน[khana phūthaēn] (n, exp) EN: delegation ; deputation ; mission ; representative  FR: délégation [f] ; mission [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DELEGATION D EH2 L AH0 G EY1 SH AH0 N
DELEGATIONS D EH2 L AH0 G EY1 SH AH0 N Z
DELEGATION'S D EH2 L AH0 G EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delegation (n) dˌɛlɪgˈɛɪʃən (d e2 l i g ei1 sh @ n)
delegations (n) dˌɛlɪgˈɛɪʃənz (d e2 l i g ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代表团[dài biǎo tuán, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄊㄨㄢˊ, / ] delegation, #3,184 [Add to Longdo]
代表队[dài biǎo duì, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] delegation, #15,189 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abordnung {f}; Delegation {f} | Abordnungen {pl}; Delegationen {pl}delegation | delegations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デリゲーション[derige-shon] (n) delegation [Add to Longdo]
デレゲーション[derege-shon] (n) delegation; (P) [Add to Longdo]
権限委譲[けんげんいじょう, kengen'ijou] (n) delegation of authority (power); devolution; empowerment [Add to Longdo]
使節団[しせつだん, shisetsudan] (n) mission; delegation [Add to Longdo]
代議員団[だいぎいんだん, daigiindan] (n) delegation [Add to Longdo]
代表[だいひょう, daihyou] (n,vs,adj-no) representative; representation; delegation; type; example; model; (P) [Add to Longdo]
代表団[だいひょうだん, daihyoudan] (n) delegation [Add to Longdo]
団長[だんちょう, danchou] (n) leader of a delegation (body, party); (P) [Add to Longdo]
日本側[にほんがわ, nihongawa] (n) the Japanese; Japanese side; Japanese delegation; Japanese representatives [Add to Longdo]
日本代表[にほんだいひょう;にっぽんだいひょう, nihondaihyou ; nippondaihyou] (n,adj-no) Japanese representative; Japanese delegate; Japanese delegation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delegation
   n 1: a group of representatives or delegates [syn: {deputation},
      {commission}, {delegation}, {delegacy}, {mission}]
   2: authorizing subordinates to make certain decisions [syn:
     {delegating}, {delegation}, {relegating}, {relegation},
     {deputation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top