Search result for

dear

D IH1 R   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dear-, *dear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dear(adj) ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง, See also: ซึ่งเป็นสุดที่รัก, Syn. loved, beloved
dear(n) ที่รัก, See also: สุดที่รัก, ทูนหัว, ยอดรัก, ผู้เป็นที่รัก, Syn. darling
dear(adj) มีค่า, See also: มีเกียรติอย่างยิ่ง, Syn. precious
dear(adj) มีราคาสูง, See also: มีราคา, มีมูลค่าสูง, Syn. costly, valuable
dearie(n) ที่รัก (ใช้เรียกผู้อื่น) (คำไม่เป็นทางการ ปัจจุบันใช้ในการเสียดสีหรือล้อเลียน), Syn. deary
dearth(n) ความขาดแคลน, See also: ความอัตคัด, Syn. poverty, scantiness
Dear John letter(sl) จดหมายที่หญิงสาวเขียนให้แฟนหนุ่มที่เข้าประจำการในกองทัพเพื่อตัดสัมพันธ์รัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
dearie(เดีย'รี) n. ดูdeary
dearth(เดิร์ธ) n. ความขาดแคลน,ความอดหยาก, Syn. scarcity, Ant. abundance
deary(เดีย'รี) n., ที่รัก, Syn. dearie pl. dearies
endear(เอนเดียร์') vt. ทำให้เป็นที่รัก

English-Thai: Nontri Dictionary
dear(adj) แพง,ราคาสูง,เป็นที่รัก,สุดสวาท,น่ารัก
dearly(adv) โดยรักใคร่,อย่างสุดซึ้ง,แพง
dearness(n) ความเป็นที่รัก,ความน่ารัก,ราคาแพง
dearth(n) ความขาดแคลน,ภาวะข้าวยากหมากแพง,ความอดอยาก
endear(vt) เป็นที่รัก,เป็นดวงใจ
endearment(n) ความเป็นที่รัก,การแสดงความรัก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deareatorเครื่องแยกอากาศออกจากน้ำป้อน Boiler
dearly[yaang maak] (adv) อย่างมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dearA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
dearDear woman, why do you involve me? Jesus replied.
dearDon't cry, there's a dear.
dearDon't go, dears.
dearExperience, when it is dearly bought, is never discarded.
dearFresh vegetables are very dear in winter.
dearHe dearly loves his school.
dearHe held her daughter dear.
dearHe loves her dearly.
dearHe run away for dear life.
dearHe was my dear friend.
dear"Hey! It's dangerous to run here." "Eh? ... A-a-Aaah!!" "Oh dear, what did I tell you?"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนิจจา(int) Alas, See also: dear me!, bless me!, Syn. อนิจจัง, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสารสังเวชเป็นต้น
แพง(adj) expensive, See also: dear, high-priced, costly, high, Ant. ถูก, Example: โรงอาหารนี้เป็นโรงอาหารพิเศษที่ขายอาหารราคาแพง สำหรับนักศึกษาและชาวต่างประเทศ, Thai Definition: มีราคามาก
สุดที่รัก(n) sweetheart, See also: dear, darling, honey, beloved, love, Syn. ที่รัก, คนรัก, Example: เย็นนี้ผมต้องไปรับสุดที่รักไปทานข้าว, Count Unit: คน
ยอดรัก(n) sweetheart, See also: dear, darling, beloved, love, Syn. ที่รัก, ดวงใจ, ยอดดวงใจ, Example: ผมไม่ยอมให้ยอดรักของผมต้องไปตกระกำลำบากที่นั่น, Thai Definition: คำเรียกหญิงหรือชายผู้เป็นที่รักหรือเป็นที่ชอบพอรักใคร่
ข้าวยากหมากแพง(n) dearth, See also: deficiency, famine, lack, insufficient, scarcity, shortage of food, Syn. ทุพภิกขภัย, Example: เมื่อมีสงครามเกิดขึ้นก็มักจะเกิดข้าวยากหมากแพงตามมา, Thai Definition: ภาวะหรือสถานการณ์ที่กำลังขาดแคลนอาหาร
สายสวาท(n) darling, See also: dearie, deary, Syn. ทรามสวาท, ที่รัก, ทูนหัว, สายสมร, Example: ในชีวิตเขามีเธอเป็นสายสวาทแต่เพียงผู้เดียว, Thai Definition: หญิงที่รักจับใจ
กราบเท้า(v) Dear Sir, Example: กราบเท้าคุณพ่อ คุณแม่ที่เคารพอย่างสูง, Thai Definition: คำขึ้นต้นจดหมายถึงบุคคลที่ให้ความเคารพ
ขวัญใจ(n) beloved, See also: dear, darling, sweetheart, Example: นักร้องชายหน้าใหม่คนนี้เป็นขวัญใจของวัยรุ่นทั่วประเทศ, Count Unit: คน, Thai Definition: ยอดกำลังใจ
ดวงใจ(n) dearest, See also: sweetheart, beloved one, darling, heart, Syn. ดวงตา, แก้วตาดวงใจ, ที่รัก, สุดที่รัก, Example: ลูกเปรียบเหมือนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่, Count Unit: ดวง, Thai Definition: คำเปรียบเทียบเรียกหญิงที่รักหรือลูกที่รัก
ดวงสมร(n) sweetheart, See also: dearest woman, beloved girl, dearest, Syn. หญิงที่รัก, สุดที่รัก, นงคราญ, ทรามเชย, ทรามวัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนิจจา[anitjā] (excl) EN: alas! ; dear me! ; bless me!  FR: hélas !
ฉอเลาะ[chølǿ] (v) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with  FR: flatter ; enjôler
ดวงใจ[dūangjai] (n) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart  FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงสมร[dūangsamøn] (n) EN: sweetheart ; dearest woman ; beloved girl ; dearest  FR: chérie [f]
แฟน[faēn] (n) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau  FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
แฟน[faēn] (adj) EN: dear  FR: cher
แฟนผู้อ่าน[faēn phū-ān] (n, exp) EN: dear readers  FR: chers lecteurs [mpl] ; chères lectrices [fpl]
แกน[kaēn] (adv) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly  FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
คู่รัก[khūrak] (n) EN: sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; boyfriend ; girlfriend  FR: amants [mpl]
ขวัญใจ[khwanjai] (n) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear  FR: chéri [m] ; chérie [f] ; idole [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEAR D IH1 R
DEARY D IH1 R IY0
DEARLY D IH1 R L IY0
DEARER D IH1 R ER0
DEARTH D ER1 TH
DEARMAS D ER1 M AH0 Z
DEAREST D IH1 R AH0 S T
DEARING D IH1 R IH0 NG
DEARMON D ER1 M AH0 N
DEARDEN D IH1 R D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dear (n) dˈɪəʳr (d i@1 r)
dears (n) dˈɪəʳz (d i@1 z)
deary (n) dˈɪəʳriː (d i@1 r ii)
dearer (j) dˈɪəʳrər (d i@1 r @ r)
dearie (n) dˈɪəʳriː (d i@1 r ii)
dearly (a) dˈɪəʳliː (d i@1 l ii)
dearth (n) dˈɜːʳθ (d @@1 th)
dearest (n) dˈɪəʳrɪst (d i@1 r i s t)
dearies (n) dˈɪəʳrɪz (d i@1 r i z)
dearths (n) dˈɜːʳθs (d @@1 th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲爱[qīn ài, ㄑㄧㄣ ㄞˋ, / ] Dear or beloved (way of starting a letter), #2,123 [Add to Longdo]
亲爱的[qīn ài de, ㄑㄧㄣ ㄞˋ ㄉㄜ˙, / ] dear [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lieb; geliebt {adj} | am liebsten; am teuerstendear | dearest [Add to Longdo]
Ach du liebe Zeit!Dear me! [Add to Longdo]
Du liebe Zeit!Dear me! [Add to Longdo]
Lieber ...; Liebe ...; Liebes ...Dear ... [Add to Longdo]
Sehr geehrte Frau ...Dear Ms. ... [Add to Longdo]
Sehr geehrter Herr ...Dear Mr. ... [Add to Longdo]
Sehr geehrte Damen und HerrenDear Sir or Madam [Add to Longdo]
Sehr geehrte Damen und HerrenDear Sirs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらまあ[aramaa] (int) wow!; gee!; oh dear! [Add to Longdo]
あらやだ;あらいやだ[arayada ; araiyada] (exp) Oh no; Oh dear [Add to Longdo]
いやはや[iyahaya] (int) (Oh) dear!; (Oh) dear me!; Good gracious [Add to Longdo]
おやおや[oyaoya] (int) my goodness!; oh my!; oh dear! [Add to Longdo]
お前さん;御前さん[おまえさん, omaesan] (n) (1) you; (2) my dear; (3) hey [Add to Longdo]
しまった[shimatta] (exp) damn it!; damn!; oops!; oh dear!; oh no!; (P) [Add to Longdo]
つもりである[tsumoridearu] (exp,v5r-i) to intend [Add to Longdo]
であります[dearimasu] (exp) (pol) (See である) to be (copula) [Add to Longdo]
である[dearu] (v5r-i) to be (formal, literary) [Add to Longdo]
であるから;であるからして[dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
適格である[てきかくである, tekikakudearu] eligible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dear
   adv 1: with affection; "she loved him dearly"; "he treats her
       affectionately" [syn: {dearly}, {affectionately}, {dear}]
   2: at a great cost; "he paid dearly for the food"; "this cost
     him dear" [syn: {dearly}, {dear}]
   adj 1: dearly loved [syn: {beloved}, {darling}, {dear}]
   2: with or in a close or intimate relationship; "a good friend";
     "my sisters and brothers are near and dear" [syn: {dear},
     {good}, {near}]
   3: earnest; "one's dearest wish"; "devout wishes for their
     success"; "heartfelt condolences" [syn: {dear}, {devout},
     {earnest}, {heartfelt}]
   4: having a high price; "costly jewelry"; "high-priced
     merchandise"; "much too dear for my pocketbook"; "a pricey
     restaurant" [syn: {costly}, {dear(p)}, {high-priced},
     {pricey}, {pricy}]
   n 1: a beloved person; used as terms of endearment [syn:
      {beloved}, {dear}, {dearest}, {honey}, {love}]
   2: a sweet innocent mild-mannered person (especially a child)
     [syn: {lamb}, {dear}]

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top