Search result for

creeper

   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creeper-, *creeper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creeper(n) ไม้เลื้อย
creeper(n) สิ่งที่เลื้อยหรือคลาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creeper(ครี'เพอะ) n. สิ่งที่เลื้อย,สิ่งที่คลาน,สัตว์เลื้อยคลาน,แมลงเลื้อยคลาน,พืชที่เลื้อย,เสื้อกางเกงติดกันของเด็กเล็กที่คลาน,เครื่องเกี่ยวกับสิ่งของใต้น้ำ,เหล็กแหลมบนส้นรองเท้า

English-Thai: Nontri Dictionary
creeper(n) สัตว์เลื้อยคลาน,ไม้เลื้อย,เครื่องกวาดท้องร่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
creeperไม้เกาะเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creepersครีพเพอร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
creepers(slang) รองเท้าส้นตึก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He gave her some fake creeper name.มันบอกว่าตัวเองชื่อบ้าอะไรสักอย่าง I See Your True Colors and That's Why I Hate You (2011)
Move your busted creeper ass. Now.เขยิบก้นเน่าๆของนายไปซะ I Kissed a Girl (2011)
creeper think he got nothing to lose ♪ไอ้บ้านั้นมันคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้ว Say the Word (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถา(n) vine, See also: creeper, climber, Syn. เครือไม้, เถาไม้, Example: หวายลิงเป็นพืชที่เป็นเถาเหมือนหวายธรรมดา แต่ชอบขึ้นตามที่ลุ่มซึ่งมีน้ำขัง, Count Unit: เถา, Thai Definition: ลำต้นของไม้เลื้อย
เครือ(n) vine, See also: creeper, climber, liana, Syn. เถาไม้, Example: แม่เฒ่าเก็บผักกระถิน ผักตำลึง และหมู่ไม้ปลายเครือที่ขึ้นเองตามที่ว่างข้างรั้ว
เครือเขา(n) vine, See also: creeper, climber, liana, Syn. เถาวัลย์
เครือดิน(n) climbing plant, See also: creeper, climber, Example: เด็กสมัยนี้ส่วนมากจะไม่รู้จักเครือดิน, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ไม้เถาคล้ายผักบุ้ง ที่กล่าวไว้ในไตรภูมิวินิจฉัยว่ามีสัณฐานประดุจดังผักบุ้งและแพงพวย
ลดา(n) vine, See also: creeper, Thai Definition: เครือเถา, เครือวัลย์
วัลย์(n) creeper, See also: vine, Syn. เถาวัลย์, ไม้เถา, เครือเขา, Count Unit: เถา, ต้น, Notes: (บาลี)
วัลลี(n) creeper, See also: vine, Syn. เถาวัลย์, เครือเขา, ไม้เถา, Count Unit: เถา, ต้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชันขาว[anchan khāo] (n, exp) EN: Mussel-Shell Creeper
แฮปปี้เนส[haēppīnēt] (n) EN: Port St. John's creeper ; Pink trumpet vine
เครือ[khreūa] (n) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant
เล็บมือนาง[lepmeūnāng] (n) EN: Rangoon Creeper ; Drunken sailor
ไม้เลื้อย[māi leūay] (n, exp) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis  FR: plante grimpante [f]
ไม้เถา[māi thao] (n) EN: creeper ; vine
นกเปลือกไม้[nok pleūak māi] (n) EN: Brown-throated Treecreeper  FR: Grimpereau discolore [m] ; Grimpereau à gorge brune [m] ; Grimpereau varié [m]
ผักบุ้งรั้ว[phakbung rūa] (n, exp) EN: Railway Creeper
วัลย์[wan] (n) EN: creeper
วัลลี[wanlī] (n) EN: creeper

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creeper (n) krˈiːpər (k r ii1 p @ r)
creepers (n) krˈiːpəz (k r ii1 p @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[màn, ㄇㄢˋ, ] creeper; to spread, #16,621 [Add to Longdo]
蔓草[màn cǎo, ㄇㄢˋ ㄘㄠˇ, ] creeper; climbing plant; twiner, #104,558 [Add to Longdo]
蔓生植物[màn shēng zhí wù, ㄇㄢˋ ㄕㄥ ㄓˊ ㄨˋ, ] creeper; climbing plant; twiner, #247,557 [Add to Longdo]
[léi, ㄌㄟˊ, ] creeper; bramble; dirt-basket [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriecher {m} | Kriecher {pl}creeper | creepers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
ハワイ蜜吸[ハワイみつすい;ハワイミツスイ, hawai mitsusui ; hawaimitsusui] (n) (uk) Hawaiian honeycreeper [Add to Longdo]
牙海蜷[きばうみにな;キバウミニナ, kibauminina ; kibauminina] (n) (uk) mud creeper (Terebralia palustris) [Add to Longdo]
葛;蔓[かずら, kazura] (n) creeping plant; creeper [Add to Longdo]
使君子[しくんし;シクンシ, shikunshi ; shikunshi] (n) (uk) Rangoon creeper (Quisqualis indica) [Add to Longdo]
蔦蔓;蔦蘿;蔦葛[つたかずら, tsutakazura] (n) ivy and vines; creepers [Add to Longdo]
蔓性植物;つる性植物[まんせいしょくぶつ(蔓性植物);つるせいしょくぶつ, manseishokubutsu ( tsuru sei shokubutsu ); tsuruseishokubutsu] (n) creeper (plant that grows along the ground, etc. similar to a vine) [Add to Longdo]
蔓草;つる草[つるくさ, tsurukusa] (n) vine; creeper [Add to Longdo]
木走;木走り[きばしり;キバシリ, kibashiri ; kibashiri] (n) (uk) common treecreeper (species of songbird, Certhia familiaris) [Add to Longdo]
[むぐら;もぐら;うぐら, mugura ; mogura ; ugura] (n) creepers; trailing plants [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creeper
   n 1: any plant (as ivy or periwinkle) that grows by creeping
   2: a person who crawls or creeps along the ground [syn:
     {crawler}, {creeper}]
   3: any of various small insectivorous birds of the northern
     hemisphere that climb up a tree trunk supporting themselves
     on stiff tail feathers and their feet [syn: {creeper}, {tree
     creeper}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top