ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bitcoin

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bitcoin-, *bitcoin*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bitcoin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bitcoin*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, all that shit she was writing me on the computer about credit card printers and Bitcoins.ฉันหมายความว่า ทุกอย่างที่เธอเขียนถึงฉันบนคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับบัตรเครดิตและบิทคอยน์ Hacker (2016)
Then she got us using Bitcoins.หลังจากนั้นเธอทำให้พวกเราใช้บิทคอยน์ Hacker (2016)
the father?BitcoinTabula Rasa (2008)
How did he do that? He invented Bitcoin.Er hat Bitcoin entwickelt. Bitcoin for Dummies (2012)
Bitcoin?Bitcoin? Ja. Bitcoin for Dummies (2012)
But he's not going to pay us in Bitcoin, is he?Aber er wird uns nicht in Bitcoin bezahlen, oder? Nein, er hat Bargeld. Bitcoin for Dummies (2012)
Bitcoin is here forever, on the Internet.Bitcoin ist immer da, im Internet. Bitcoin for Dummies (2012)
While dollar bills are traded through a bank, Bitcoin is traded peer-to-peer.Während Dollar-Scheine durch Banken gehandelt werden, wird Bitcoin direkt gehandelt. Bitcoin for Dummies (2012)
Thanks, Zach. So... you don't buy Bitcoin.Also,... man kauft Bitcoin nicht. Bitcoin for Dummies (2012)
Yeah, one Bitcoin's worth three dollars.Ja, ein Bitcoin ist drei Dollar wert. Bitcoin for Dummies (2012)
The guy who invented it created this program that releases blocks of Bitcoin over time.Der Kerl, der es erfand, entwickelte dieses Programm, das im Laufe der Zeit Bitcoin Blöcke freigibt. Bitcoin for Dummies (2012)
You receive a Bitcoin when your computer succeeds.Sie erhalten eine Bitcoin wenn Ihr Computer erfolgreich war. Bitcoin for Dummies (2012)
Once you have Bitcoins...Sobald Sie Bitcoins haben... Bitcoin for Dummies (2012)
It's like this big mystery. The guy who invented Bitcoin.Der Kerl, der Bitcoin erfunden hat. Bitcoin for Dummies (2012)
He's supposed to be this genius cryptographer, because no one's been able to break the Bitcoin code yet.Er soll ein genialer Kryptograph sein, denn niemand ist in der Lage, den Bitcoin Code zu knacken. Bitcoin for Dummies (2012)
Bitcoin has incorporated, Your Honor.Bitcoin wurde gegründet, Euer Ehren. Bitcoin for Dummies (2012)
Mrs. Florrick's client represents a criminal, Mr. Bitcoin.Der Mandant von Mrs. Florrick, vertritt einen kriminellen, Mr. Bitcoin. Entschuldigen Sie mich. Bitcoin for Dummies (2012)
Excuse me.- Mr. BitcoinBitcoin for Dummies (2012)
And Mr. Bitcoin is attempting to guarantee his own anonymity through the smokescreen of attorney-client privilege.Und Mr. Bitcoin versucht seine eigene Anonymität zu gewährleisten, durch den Vorwand des Anwaltsgeheimnisses. Bitcoin for Dummies (2012)
Mr. Stack reveal Mr. Bitcoin if he's in the process of committing a crime.Mr. Stack Mr. Bitcoins Identität offenbart, wenn er im Begriff, ist eine Straftat zu begehen. Bitcoin for Dummies (2012)
No, we're not. I'm arresting Mr. Stack for beingIch verhafte Mr. Stack dafür, dass er Mr. Bitcoin ist. Bitcoin for Dummies (2012)
Mr. Stack presents himself as a lawyer representing the mysterious Mr. Bitcoin, but we've come to realize he is Mr. Bitcoin, and the penalty for creating a currency is ten to 30 years.Mr. Stack präsentiert sich als der Anwalt der den geheimnisvollen Mr. Bitcoin vertritt, aber wir sind zu der Erkenntnis gelangt, dass er Mr. Bitcoin ist, und die Strafe für die Schaffung einer Währung ist zehn bis 30 Jahre. Bitcoin for Dummies (2012)
Your Honor, Mr. Higgs does not believe that my client is Mr. Bitcoin.Euer Ehren, Mr. Higgs glaubt nicht wirklich, dass mein Mandant Mr. Bitcoin ist. Er will mit dieser Verhaftung Bitcoin for Dummies (2012)
Because he's Bitcoin's lawyer, not its creator.Weil er der Anwalt von Bitcoin ist und nicht der Erfinder. Bitcoin for Dummies (2012)
Bitcoin has subcontractors, computer entrepreneurs who supply animation or random coding.Bitcoin hat Subunternehmer, Computer-Unternehmer, die Animationen und zufällige Codierung zur Verfügung stellen. Bitcoin for Dummies (2012)
Because Mr. Bitcoin wanted to remain anonymous.- Weil Mr. Bitcoin anonym bleiben wollte. Bitcoin for Dummies (2012)
Really, Mrs. Florrick, must we all use "Mr. Bitcoin" now?- Wirklich, Mrs. Florrick, müssen wir jetzt alle "Mr. Bitcoin" benutzen? Bitcoin for Dummies (2012)
How? Bitcoin isn't a currency.- Bitcoin ist keine Währung. Bitcoin for Dummies (2012)
There's no crime if Bitcoin is a commodity... just something to be traded like a bushel of fruit.Es gibt kein Verbrechen wenn Bitcoin eine Ware ist... nur etwas, womit gehandelt werden kann, wie ein Scheffel mit Früchten. Bitcoin for Dummies (2012)
He wrote a manifesto when Bitcoin came out.Er hat ein Manifest geschrieben als Bitcoin herauskam. Bitcoin for Dummies (2012)
Mr. Cramer, do you consider Bitcoin a currency?- betrachten Sie Bitcoin als Währung? - Nein, gewiss nicht. Bitcoin for Dummies (2012)
So you're Mr. Bitcoin?Also, sind Sie Mr. BitcoinBitcoin for Dummies (2012)
I did a linguistic match on the Bitcoin manifesto, and guess what popped up?Ich hatte eine Debatte am Bitcoin Manifest... und raten Sie was dabei raus kam? Bitcoin for Dummies (2012)
Everybody's looking for Mr. Bitcoin, when in fact, they don't realize it's Mrs. Bitcoin.Jeder sucht nach Mr. Bitcoin,... nur begreifen sie nicht, dass es... Mrs. Bitcoin ist. Bitcoin for Dummies (2012)
With Bitcoin.Mit BitcoinBitcoin for Dummies (2012)
And how much Bitcoin did one night set you back?Und wie viel Bitcoin haben bezahlten Sie pro Nacht? Bitcoin for Dummies (2012)
Well, the exchange rate at the time was approximatelyDer Wechselkurs... war derzeitig zirka... 25$ für einen Bitcoin Bitcoin for Dummies (2012)
$25 for one Bitcoin, so I spent 4.32 Bitcoin.Also habe ich 4,32 Bitcoin bezahlt. Bitcoin for Dummies (2012)
And did you purchase other goods with this Bitcoin?Und haben Sie auch andere Dinge mit Bitcoin bezahlt? Bitcoin for Dummies (2012)
And you paid for all this with Bitcoin that you mined?Und Sie zahlten diese Dinge alle bewusst mit BitcoinBitcoin for Dummies (2012)
And you accepted his Bitcoin?- Und Sie akzeptierten seine BitcoinBitcoin for Dummies (2012)
We don't have a drawer for Bitcoin or frequent travel miles.Wir haben kein Schubfach für Bitcoin oder die Reisemeilen. Bitcoin for Dummies (2012)
Yeah. And we're not gonna do it much more with Bitcoin.Und viel mehr machen wir mit Bitcoin auch nicht. Bitcoin for Dummies (2012)
But you could also buy the book with Bitcoin, could you not?Aber Sie könnten das Buch auch mit Bitcoin kaufen, oder? Bitcoin for Dummies (2012)
Because Bitcoin is transferable, and therefore a currency?Weil Bitcoin übertragbar ist, und deswegen eine Währung. Bitcoin for Dummies (2012)
Bitcoin is a currency. There.Bitcoin ist eine Währung. Bitcoin for Dummies (2012)
Your Honor, Mr. Higgs still hasn't proved my client created Bitcoin.Dort. Euer Ehren, Mr. Higgs bewies immer noch nicht, dass mein Mandant Bitcoin erschaffen hat. Bitcoin for Dummies (2012)
Invented Bitcoin.Sie haben Bitcoin erschaffen. Bitcoin for Dummies (2012)
I found out she invented Bitcoin, and she threatened me, so I said I would drop it.Ich habe herausgefunden, dass sie Bitcoin erfand, und sie bedrohte mich, also sagte ich, dass ich es sein lassen würde. Bitcoin for Dummies (2012)
I'm not Mr. Bitcoin.Ich bin nicht Mr. BitcoinBitcoin for Dummies (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top