ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amply

AE1 M P L IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amply-, *amply*, amp
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amply[ADV] พอเพียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amply(แอม' พลิ) adv. พอเพียง, อุดมสมบูรณ์, มากพอ, ถึงขนาด, Syn. substantially)

English-Thai: Nontri Dictionary
amply(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพอเพียง,อย่างมากพอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As you so amply demonstrated for most of her life.นี่คุณถึงขนาดต้องแสดงการควบคุมเธอไปตลอดชั่วชีวิตสินะ Taken (2008)
Amply and limitปลดปล่อยและจำกัดขอบเขตมัน Over There: Part 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amplyI've spoken amply about the project.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลือเฟือ[ADV] amply, See also: excessively, Syn. เกินพอ, มากเกิน, มากมาย, Example: เรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องพูดถึง เพราะเขามีให้แม่ใช้อย่างเหลือเฟือ, Thai definition: มากมายเกินพอดี, มากเกินต้องการ, มากเกินพอดี
เหลือล้น[ADV] excessively, See also: amply, Syn. เหลือเฟือ, เหลือหลาย, เหลือแหล่, มากมาย, Ant. ขาด, น้อย, Example: ครอบครัวของฉันมีความอบอุ่นให้ฉันอย่างเหลือล้น, Thai definition: มากจนเกิน
เหลือแหล่[ADV] excessively, See also: amply, plentifully, profusely, abundantly, Syn. เหลือเฟือ, มากมาย, เกินพอ, Ant. ขาด, น้อย, Example: บริษัทนี้มีงานให้เราทำเหลือแหล่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุ[adv.] (ju) EN: much ; enough ; sufficiently ; amply ; a lot   FR: largement ; beaucoup
แยะ[adv.] (yae) EN: abundantly ; plentifully ; numerously ; amply   

CMU English Pronouncing Dictionary
AMPLY    AE1 M P L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amply    (a) ˈæmpliː (a1 m p l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺憾無く;遺憾なく[いかんなく, ikannaku] (adv) amply; sufficiently; fully; completely; all out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amply
   adv 1: to an ample degree or in an ample manner; "these voices
       were amply represented"; "we benefited richly" [syn:
       {amply}, {richly}] [ant: {meagerly}, {meagrely},
       {slenderly}, {sparingly}]
   2: sufficiently; more than adequately; "the evidence amply (or
     fully) confirms our suspicions"; "they were fully (or amply)
     fed" [syn: {amply}, {fully}] [ant: {meagerly}, {meagrely},
     {slenderly}, {sparingly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top