Search result for

the strengths and weaknesses of the houses that will either join or oppose you

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -the strengths [...] or oppose you-, *the strengths [...] or oppose you*

ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

The ( DH AH0) strengths ( S T R EH1 NG K TH S) and ( AE1 N D) weaknesses ( W IY1 K N AH0 S AH0 Z) of ( AH1 V) the ( DH AH0) houses ( HH AW1 S AH0 Z) that ( DH AE1 T) will ( W IH1 L) either ( IY1 DH ER0) join ( JH OY1 N) or ( AO1 R) oppose ( AH0 P OW1 Z) you ( Y UW1)

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
strengths
 • /S T R EH1 NG K TH S/ [CMU]
 • /S T R EH1 NG TH S/ [CMU]
 • (n) /str'ɛŋths/ [OALD]
  [strength]
 • พลัง: กำลัง, เรี่ยวแรง, พละกำลัง [Lex2]
 • ความต้านทาน: ความทนทาน [Lex2]
 • ความเข้มข้น: ความหนาแน่น [Lex2]
 • (สเทรง) n. กำลัง,พลัง,แรง,ความแข็งแรง,อำนาจจิต,ความกล้าหาญ,ความหนักแน่น,กำลังทหาร,กำลังกองทัพ,จำนวนทหารหรือเรือ,อำนาจความต้านทาน,แหล่งพลัง,อำนาจการขึ้นหรือพยุงราคา -Phr. (on the strength of ขึ้นอยู่กับบนรากแห่ง) ###S. power,forc [Hope]
 • (n) ความแข็งแรง,กำลัง,พลัง,ความกล้าหาญ,อำนาจจิต [Nontri]
 • /S T R EH1 NG K TH/ [CMU]
 • /S T R EH1 NG TH/ [CMU]
 • (n) /str'ɛŋth/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
weaknesses
 • /W IY1 K N AH0 S AH0 Z/ [CMU]
 • (n) /w'iːknəsɪz/ [OALD]
  [weakness]
 • ความอ่อนแอ: ความไร้สมรรถภาพ, ความไม่มีสมรรถภาพ [Lex2]
 • จุดอ่อน: ข้อด้อย, ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง [Lex2]
 • (วีค'นิส) n. ความอ่อนแอ,ความอ่อน,ความไม่แข็งแรง,ความไม่เข้มแข็ง,จุดอ่อน,ความชอบเป็นพิเศษ,สิ่งที่ชอบเป็นพิเศษ ###S. fragility,frailty,failing,fondness,bent [Hope]
 • (n) ความอ่อนแอ,ความกะปลกกะเปลี้ย,จุดอ่อน [Nontri]
 • /W IY1 K N AH0 S/ [CMU]
 • (n) /w'iːknəs/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
houses
 • /HH AW1 S AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /h'auzɪz/ [OALD]
  [house]
 • คนดูในโรงภาพยนตร์[Lex2]
 • ครอบครัว: ตระกูล [Lex2]
 • จัดบ้านหรือที่พักให้อยู่: ให้ที่อยู่, มีซ่อนไว้, พำนัก, หลบซ่อน [Lex2]
 • บ้าน: ที่อยู่ [Lex2]
 • สภา[Lex2]
 • (n.,adj. เฮาซฺ,vt.,vi. เฮาซ) n. บ้าน,เรือน,โรง,โรงเรือน,ครอบครัว,สถาบัน,รัฐสภา,วงศ์ตระกูล,ห้องโถง,ช่อง vt. ให้ที่อยู่อาศัย,มี,ซ่อนไว้. vi. พำนัก,หลบซ่อน,อยู่. adj. เกี่ยวกับบ้าน ###S. dwelling [Hope]
 • (n) บ้าน,ที่พัก,สำนัก,สถานที่,ครอบครัว,รัฐสภา [Nontri]
 • (vt) เอาไว้ในบ้าน,ให้ที่พัก,บรรจุ,ซ่อนไว้ [Nontri]
 • /HH AW1 S/ [CMU]
 • (n) /h'aus/ [OALD]
 • (v) /h'auz/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
will
 • จะ: จัก [Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน [Lex2]
 • ตั้งใจที่จะทำให้เกิด: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ [Lex2]
 • ความต้องการ: จุดประสงค์, ความปรารถนา [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา [Lex2]
 • พินัยกรรม: คำสั่งเสีย [Lex2]
 • ตั้งใจจะ [LongdoDE]
 • (วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ [Hope]
 • (n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ [Nontri]
 • (vi) จะ,ประสงค์,ชอบ,ตั้งใจ,พอใจ,อยากจะ [Nontri]
 • /W IH1 L/ [CMU]
 • /W AH0 L/ [CMU]
 • (n) /w'ɪl/ [OALD]
 • (v) /wɪl/ [OALD]
either
 • เช่นกัน: ด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน [Lex2]
 • ถ้าไม่...ก็...: หรือว่า [Lex2]
 • อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวนสอง[Lex2]
 • (ไอ'เธอะ,อี'เธอะ) adj.,pron. แต่ละ,อันละ,ชิ้นละ,อันใดอันหนึ่ง (ของ2อัน) -conj. ถ้าไม่...ก็...หรือว่า adj. ด้วย,เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน [Hope]
 • (adj) ทุก,แต่ละ,อันละ,ชิ้นละ [Nontri]
 • (con) ไม่อันใดก็อันหนึ่ง,ถ้าไม่...ก็...,หรือว่า [Nontri]
 • (pro) ไม่อันใดก็อันหนึ่ง,อย่างใดอย่างหนึ่ง,หนึ่งในระหว่างสอง [Nontri]
 • /IY1 DH ER0/ [CMU]
 • /AY1 DH ER0/ [CMU]
 • (j) /'aɪðər/ [OALD]
join
 • เข้าร่วม: ร่วมวง, สมทบ, ร่วม [Lex2]
 • เข้าร่วมเป็นสมาชิก[Lex2]
 • เชื่อม: ต่อ, โยง, ประสาน [Lex2]
 • รวมเข้าด้วยกัน (ถนน, แม่น้ำ): บรรจบกัน [Lex2]
 • รอยต่อ: รอยเชื่อม, ข้อต่อ [Lex2]
 • มีส่วนร่วม: ประสมโรง [Lex2]
 • (จอยนฺ) {joined,joining,joins} vt.,vi.,n. (การ) เชื่อม,ติด,ต่อ,ร่วม ###S. connect,merge,unite [Hope]
 • (vt) รวม,เข้าร่วม,ต่อกัน,พบ,บรรจุ,เข้าเป็นสมาชิก [Nontri]
 • /JH OY1 N/ [CMU]
 • (v) /ʤ'ɔɪn/ [OALD]
or
 • หรือ: หรือว่า [Lex2]
 • ผู้ซึ่ง[Lex2]
 • การกระทำ: ภาวะ, คุณสมบัติ [Lex2]
 • (ออร์) conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ [Hope]
 • (con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ [Nontri]
 • /AO1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (cc) /ɔːr/ [OALD]
oppose
 • ต่อต้าน: ัไม่ยอมรับ [Lex2]
 • ต่อต้าน: ไม่ยอมรับ [Lex2]
 • (อะโพซ') v. ต่อต้าน,คัดค้าน,ไม่เห็นด้วย,เป็นปรปักษ์ ###SW. opposer n. opposingly adv. opposed,opposing adj. ###S. check,resist [Hope]
 • (vt) ขัดขวาง,คัดค้าน,ต่อต้าน,เป็นปรปักษ์ [Nontri]
 • /AH0 P OW1 Z/ [CMU]
 • (v) /'əp'ɒuz/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top