Search result for

roster

R AA1 S T ER0   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roster-, *roster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roster(n) บัญชีรายชื่อ, See also: ทะเบียนรายชื่อ, Syn. roll, membership

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
androsterone(แอนดรอส' ทะโรน) n. ฮอร์โมนชายที่มักพบในปัสสาวะชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
roster(n) บัญชีชื่อ,รายการ,ทะเบียนชื่อ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's the, uh, Nord's roster looking like these days?แล้วเรื่องรายชื่อของนอร์ด มีจำนวนเท่าไหร่ตอนนี้ Pilot (2008)
That's hardly surprising considering the roster of reprobates that are the banks' deposit box customers.นั่นไม่แปลกใจเลยเมื่อดูจากรายชื่อพวกชั่ว ๆ ที่เป็นลูกค้าตู้ฝากของธนาคาร The Bank Job (2008)
I've been reviewing your roster from the northeast division, and apparently two of your top buyers don't have valid social security numbers.ผมเพิ่งตรวจบัญชีลูกค้าของคุณ จากสาขาตะวันออกเฉียงเหนือ ดูเหมือนว่า ลุกค้าชั้นยอดของคุณ 2 ราย Blow Out (2008)
And in NetCast, fledged by technical difficulties and dead spots the report could not be confirmed, however Kable, born John Tillman of Albany, New York and convicted of murder just 4 years ago, has been removed from Slayers rosters and upcoming events listings.อีกทั้ง การถ่ายทอดทางเนทที่มีทั้งการขัดข้อง Nและจุดบอดที่มองไม่เห็นมากมาย ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าNเค้าเสียชีวิตไปหรือยัง อย่างไรก็ตาม เกบิ้ล หรือ จอห์น ทิลแมน Nจากอัลบานี นิวยอร์ค Gamer (2009)
Someone paid our girls to be on Darby's roster today, wanted them to get busted.วันนี้มีใครบางคนจ่ายเงินให้กับเด็กของเรา ให้ทำงานให้กับดาร์บี้ ต้องการให้พวกเขาถูกจับกุม Fa Guan (2009)
Sure, they may be good this year, but enjoy it now because with five free agents on the roster you won't see them back at another Super Bowl for a long time.แน่ล่ะ เป็นปีที่ดี แต่เพลินเข้าไว้ฮะ เพราะสปอนเซอร์ทั้งห้า.. ..คุณจะไม่เห็นเขา ไปอีกนานเลย Super Sunday (2011)
It was going to be until I printed out a roster of active board members of the New York Landmark Preservation Society.มันกลายเป็นว่า ผมได้หาข้อมูลจาก "กลุ่มอณุรักษ์โบราณสถาน นิวยอร์ค" Trust (2011)
She spent her morning calling catering companies asking about employee rosters from a New Year's Eve party back in 2003.เธอใช้เวลาทั้งเช้า เพื่อโทรหาบริษัท เพื่อถามถึงรายชื่อพนักงาน ในวันฉลองปีใหม่ ตอนปี 2003 Guilt (2011)
Had the whole roster on it.มีบันทึกทั้งหมดในนั่น 3.0 (2012)
I'm going to have them pull the student roster for that semester, and then I'm gonna check out the actual crime scene.ฉันจะให้พวกเขาดึงประวัติ นศ. ในเทอมนั้นออกมา แล้วผมก็จะไปตรวจดูที่เกิดเหตุที่แท้จริง Out of Control (2012)
This last page... is a roster of every dead Thule member who was reanimated.นี่ในหน้าสุดท้าย คือรายชื่อของสมาชิกทูลล์ ที่ตายไปแล้วทุกคน ที่ฟื้นคืนชีพ Everybody Hates Hitler (2013)
No, his name doesn't appear in any roster in any of the 3,000 registered organizations in the U.S. intelligence community.ไม่ ชื่อของเขา ไม่ปรากฏบนตารางงานใดๆ 000 แห่ง ในแวดวงข่าวกรองสหรัฐฯ The Event Horizon (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชี[banchī] (n) EN: list ; roll ; roster ; catalog  FR: liste [f] ; rôle [m]
บัญชีชื่อ[banchī cheū] (n, exp) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list  FR: liste [f] ; répertoire [m]
บัญชีรายชื่อ[banchī rāicheū] (n, exp) EN: list ; name list ; roster ; rota ; roll  FR: liste [f] ; répertoire [m] ; rôle [m]
เบญจางคประดิษฐ์[benjāngkhapradit] (n) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow  FR: prosternement à la chinoise [m]
กราบ[krāp] (v) EN: prostrate oneself  FR: se prosterner
กราบพระพุทธเจ้า[krāp Phra Phuttha Jao] (v, exp) EN: prostrate oneself to worship Buddha  FR: se prosterner devant le Bouddha
หมอบ[møp] (v) EN: crouch ; prostrate ; kowtow  FR: se prosterner ; s'agenouiller
นอบ[nøp] (v) EN: bow ; respect  FR: s'incliner ; se prosterner
รายชื่อ[rāicheū] (n) EN: list ; name list ; list of names ; roll ; register ; roster  FR: liste (nominative) [f] ; registre [m] ; liste de noms [f]
สัญกรณ์บัญชีชื่อ[sanyakōn banchī cheū] (n, exp) EN: roster notation

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSTER R AA1 S T ER0
ROSTERS R AA1 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roster (n) rˈɒstər (r o1 s t @ r)
rosters (n) rˈɒstəz (r o1 s t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンドロステロン[andorosuteron] (n) androsterone [Add to Longdo]
デフロスター[defurosuta-] (n) defroster [Add to Longdo]
ラスター;ラスタ[rasuta-; rasuta] (n) (1) roster; (2) raster; (3) (ラスタ only) (abbr) (See ラスタファリアン) Rastafarian; Rasta [Add to Longdo]
ロースター[ro-suta-] (n) (1) roaster; (2) roster [Add to Longdo]
ロスター[rosuta-] (n) roster [Add to Longdo]
顔ぶれ(P);顔触れ(P)[かおぶれ, kaobure] (n) (1) personnel; members; lineup (of a team); roster; cast (of a play); (2) announcement of next day's match-ups (sumo); (P) [Add to Longdo]
鬼籍[きせき, kiseki] (n) roster of the dead [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  roster
      n 1: a list of names; "his name was struck off the rolls" [syn:
           {roll}, {roster}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top