Search result for

lout

L AW1 T   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lout-, *lout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lout(n) คนที่มีมารยาททราม, See also: คนบัดซบ, Syn. oaf, boor, clown
lout(vt) ดูถูก, See also: เหยียดหยาม, ดุว่า, ด่า, Syn. flout, scorn
lout(vi) โค้งคำนับ, See also: แสดงความเคารพ, Syn. bend, stoop, bow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lout(เลาทฺ) {louted,louting,loutsว n. คนที่โง่ งุ่มง่ามและมีมารยาทเลว vt. ดุว่า,ด่า,ยั่วเย้า,ถือเป็นตัวตลก vi. แสดงคารวะ,น้อมศีรษะให้,คำนับ, Syn. oaf
loutish(เลา'ทิช) adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,เงอะงะ, See also: loutishness n. ดูlout
bailout(เบล'เอาทฺ) n.การกระโดดร่มจากเครื่องบิน
breechcloutn. ผ้าคาดเอว
clout(เคลาทฺ) {clouted,clouting,clouts} n. การตี,การต่อย,การตบ,การตีลูกไกล,อิทธิพลของความคิด,ปาฏิหาริย์,เป้า,ลูกกระสุนที่ถูกเป้า,เศษผ้าปะ,เศษของที่ใช้ซ่อมแซม,เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว. vt. พันผ้า,ปะ,ซ่อมแซม,ตอกตะปูเสริม,ตี,ต่อย, Syn. blow, wal
falloutn. การตกลงมา,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน, Syn. fall-out
flout(เฟลาทฺ) vt.,n. (การ) เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,หมิ่นประมาท,เหยียดหยาม,คำพูดที่เยาะเย้ยหรือดูหมิ่น., See also: flouter n. floutingly adv., Syn. mock

English-Thai: Nontri Dictionary
lout(n) คนทึ่ม,คนเซ่อ,คนโง่,คนบ้านนอก
flout(vt) เหยียดหยาม,เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,ดูถูก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The legitimate sport of any village lout with a stone and an impudent tongue?เป็นตัวตลกให้พวกมารยาททราม ที่ดีแต่ปาก Becoming Jane (2007)
Sometimes I look at Vincent, the big lout with nothing special about him that came out of my belly, and I have to admit I don't know him.บางครั้งฉันมองไปที่แวงซองต์ เจ้าทึ่มตัวใหญ่ที่ไม่มีอะไรพิเศษในตัว ซึ่งคลอดออกมาจากท้องของฉัน Elle (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ้อ[chø] (v) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off  FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
แดก[daēk] (v) EN: eat ; devour; drink  FR: dévorer ; engloutir ; se gaver ; se goinfrer (fam.) ; s'empiffrer (fam.)
จะกละ[jakla] (adj) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable  FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
ขม้ำ[khamam] (v) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up  FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir
เขมือบ[khameūap] (v) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf  FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
ขโมย[khamōi] (v) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize  FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
ขยอก[khayøk] (v) EN: gulp ; swallow ; bolt  FR: avaler ; gober ; engloutir
คนตะกละ[khon takla] (n, exp) EN: glutton  FR: glouton [m] ; goinfre [m]
กลืน[kleūn] (v) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour  FR: avaler ; dévorer ; absorber ; engloutir ; ingurgiter
นาก[nāk] (n) EN: otter  FR: loutre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOUT L AW1 T
LOUTH L AW1 TH
LOUTS L AW1 T S
LOUTHAN L AW1 TH AH0 N
LOUTZENHISER L AW1 T Z IH0 N HH AY0 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lout (n) lˈaut (l au1 t)
Louth (n) lˈauð (l au1 dh)
louts (n) lˈauts (l au1 t s)
loutish (j) lˈautɪʃ (l au1 t i sh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォールアウト;フォルアウト[fo-ruauto ; foruauto] (n) fallout (atomic, radioactive, etc.); fall-out; fall out [Add to Longdo]
ベイルアウト[beiruauto] (n) bailout [Add to Longdo]
影響力[えいきょうりょく, eikyouryoku] (n) influence; clout [Add to Longdo]
顔がきく;顔が利く[かおがきく, kaogakiku] (exp,v5k) to have a lot of influence; to have clout; to be well known [Add to Longdo]
死の灰[しのはい, shinohai] (n) lethal radioactive fallout; atomic dust [Add to Longdo]
資金力[しきんりょく, shikinryoku] (n) financial muscle; economic clout [Add to Longdo]
全面撤退[ぜんめんてったい, zenmentettai] (n,vs) total (full-scale) withdrawal; complete pullout (pullback) [Add to Longdo]
放射性降下物[ほうしゃせいこうかぶつ, houshaseikoukabutsu] (n) radioactive fallout [Add to Longdo]
薔薇羽太[ばらはた;バラハタ, barahata ; barahata] (n) (uk) yellow-edged lyretail (species of fish, Variola louti); lyretail grouper [Add to Longdo]
褌;犢鼻褌(ateji)[ふんどし;ふどし(褌), fundoshi ; fudoshi ( fundoshi )] (n) (1) (uk) loincloth; breechcloth; breechclout; traditional Japanese male underwear; (2) sumo wrestler's ornamental apron [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lout
   n 1: an awkward stupid person [syn: {lout}, {clod},
      {stumblebum}, {goon}, {oaf}, {lubber}, {lummox}, {lump},
      {gawk}]

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top