Search result for

-there are so-called primitive cultures in the jungles of the amazon and on the island of new guinea, and there are so-called advanced cultures in europe, asia, and africa* but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.-

   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: there are so- [...] and complex., *there are so- [...] and complex.*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
there are so-called primitive cultures in the jungles of the amazon and on the island of new guinea, and there are so-called advanced cultures in europe, asia, and africa but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.There are so-called primitive cultures in the jungles of the Amazon and on the island of New Guinea, and there are so-called advanced cultures in Europe, Asia, and Africa; but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

-there ( DH EH1 R) are ( AA1 R) so ( S OW1)-called ( K AO1 L D) primitive ( P R IH1 M AH0 T IH0 V) cultures ( K AH1 L CH ER0 Z) in ( AH0 N) the ( DH AH0) jungles ( JH AH1 NG G AH0 L Z) of ( AH1 V) the ( DH AH0) amazon ( AE1 M AH0 Z AA2 N) and ( AE1 N D) on ( AA1 N) the ( DH AH0) island ( AY1 L AH0 N D) of ( AH1 V) new ( N UW1) guinea ( G IH1 N IY0), and ( AE1 N D) there ( DH EH1 R) are ( AA1 R) so ( S OW1)-called ( K AO1 L D) advanced ( AH0 D V AE1 N S T) cultures ( K AH1 L CH ER0 Z) in ( AH0 N) europe ( Y UH1 R AH0 P), asia ( EY1 ZH AH0), and ( AE1 N D) africa ( AE1 F R IH0 K AH0)* but ( B AH1 T) the ( DH AH0) languages ( L AE1 NG G W AH0 JH AH0 Z) of ( AH1 V) these ( DH IY1 Z) cultures ( K AH1 L CH ER0 Z) are ( AA1 R) all ( AO1 L) equally ( IY1 K W AH0 L IY0) advanced ( AH0 D V AE1 N S T) and ( AE1 N D) complex ( K AA1 M P L EH0 K S).-

 


  

 
there
 • ที่นั่น: ที่โน่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น [Lex2]
 • ในข้อนั้น: ในจุดนั้น, เกี่ยวกับข้อนั้น, เกี่ยวกับเรื่องนั้น [Lex2]
 • ในผลสำเร็จนั้น[Lex2]
 • มี (ใช้เป็น indefinite pronoun อยู่ต้นประโยค)[Lex2]
 • ที่นั่น: ตรงนั้น [Lex2]
 • ประเด็นนั้น[Lex2]
 • ภาวะนั้น: สภาพนั้น, เงื่อนไขนั้น [Lex2]
 • (แธร์) adv. ที่นั่น,ตรงนั้น,ด้านนั้น,ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น,ตรงนั้น,ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น,สภาพนั้น,เงื่อนไขนั้น,สถานที่นั้น [Hope]
 • (adv) ที่นั่น,ตรงนั้น,ในข้อนั้น,นั่นปะไร,ด้านนั้น [Nontri]
 • /DH EH1 R/ [CMU]
 • (a) /ð'ɛəʴr/ [OALD]
are
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
 • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
 • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (v) /aːr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
so
 • ดังนั้น: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น [Lex2]
 • มาก: เต็มที่ [Lex2]
 • เช่นนั้น: อย่างนั้น [Lex2]
 • ด้วย: เช่นกัน [Lex2]
 • เพื่อว่า: เพื่อที่จะ [Lex2]
 • เช่นนั้น [LongdoDE]
 • (โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย [Hope]
 • (adv) มาก,ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นเดียวกัน,อย่างนั้น,เพราะฉะนั้น [Nontri]
 • /S OW1/ [CMU]
 • (n) /sɒu/ [OALD]
called
 • /K AO1 L D/ [CMU]
 • (v) /k'ɔːld/ [OALD]
  [call]
 • การมาเยี่ยม[Lex2]
 • การเรียก: การตะโกนเรียก [Lex2]
 • การสนทนาทางโทรศัพท์[Lex2]
 • ความต้องการ[Lex2]
 • โทรศัพท์ไปหา[Lex2]
 • เรียก: ร้องเรียก, ตะโกนเรียก [Lex2]
 • เรียกว่า[Lex2]
 • สัญญาณ[Lex2]
 • (คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ ###S. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น [Hope]
 • (vt) ร้อง,ร้องเรียก,เรียกหา,มาหา,เยี่ยมเยียน,โทรศัพท์ [Nontri]
 • /K AO1 L/ [CMU]
 • (v) /k'ɔːl/ [OALD]
primitive
 • แบบดั้งเดิม[Lex2]
 • ที่เป็นพื้นฐาน[Lex2]
 • (พริม'มิทิฟว) adj. แรกเริ่ม,เบื้องต้น,สมัยแรก,ดั้งเดิม,บรรพกาล,ดึกดำบรรพ์,ยังป่าเถื่อน,ง่าย ๆ ,หยาบ,พื้นฐาน. n. คนสมัยดึกดำบรรพ์,นักศิลปะที่เรียนด้วยตนเอง,ผลงานของนักศิลปะที่เรียนรู้ด้วยตนเอง ###SW. primitiveness n. primitivity n. คำที่มี [Hope]
 • (adj) เก่าแก่,โบราณ,ดั้งเดิม,หยาบ,ป่าเถื่อน,ดึกดำบรรพ์ [Nontri]
 • /P R IH1 M AH0 T IH0 V/ [CMU]
 • (n) /pr'ɪmɪtɪv/ [OALD]
cultures
 • /K AH1 L CH ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /k'ʌltʃəz/ [OALD]
  [culture]
 • การเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก[Lex2]
 • การพัฒนา: การปรับปรุง [Lex2]
 • การเพาะเชื้อจุลินทรีย์[Lex2]
 • คนที่เชื่อและปฏิบัติเหมือนกัน[Lex2]
 • ค่านิยมและความเชื่อ[Lex2]
 • วัฒนธรรม[Lex2]
 • (คัล'เชอะ) n. วัฒนธรรม,การอบรม,การเลี้ยง,การปลูกฝัง,การเพาะกาย,การเพาะใจ,การเพาะปลูก,การเพาะเลี้ยง,ผลิตผลการเพาะปลูก,เชื้อจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงขึ้น [Hope]
 • (n) วัฒนธรรม,การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การเพาะเลี้ยง,การอบรม [Nontri]
 • /K AH1 L CH ER0/ [CMU]
 • (n) /k'ʌltʃər/ [OALD]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /AH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n) /ɪn/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
jungles
 • /JH AH1 NG G AH0 L Z/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ʌŋglz/ [OALD]
  [jungle]
 • ของที่ปนเปกันจนยุ่งเหยิง: กองระเกะระกะ [Lex2]
 • ป่าทึบ: ป่า, ดงป่า [Lex2]
 • ภาวะที่ยุ่งยากซับซ้อน: ความสับสนวุ่นวาย [Lex2]
 • (จัง'เกิล) n. ป่า,ป่าทึบ,ดง,ดงดิบ,สิ่งผสมผสานที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,การแข่งขันที่รุนแรงหรือโหดร้าย,ค่ายพักที่จอแจ ###S. wild [Hope]
 • (n) ป่า,พง,ป่าทึบ [Nontri]
 • /JH AH1 NG G AH0 L/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ʌŋgl/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
amazon
 • แม่น้ำแอมะซอนอยู่ในทางตอนเหนือของอเมริกาใต้[Lex2]
 • (แอม' มะซอน) n. แม่น้ำอะเมซอนในภาคเหนือของอเมริกาใต้, หญิงที่ดุร้ายและตัวสูงใหญ่. -Amazonian adj. [Hope]
 • (n) ทหารหญิง,นักรบหญิง [Nontri]
 • /AE1 M AH0 Z AA2 N/ [CMU]
 • (n) /'æməzən/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
island
 • เกาะ: isle [Lex2]
 • เกาะกลางถนน[Lex2]
 • (ไอ'เลินดฺ) n. เกาะ,เนินเดี่ยว [Hope]
 • (n) เกาะ [Nontri]
 • /AY1 L AH0 N D/ [CMU]
 • (n) /'aɪlənd/ [OALD]
new
 • ใหม่: แบบใหม่, ร่วมสมัย [Lex2]
 • (นิว) adj.,adv. ใหม่ -adv. อย่างใหม่. n. สิ่งที่ใหม่ ###SW. newness n. [Hope]
 • (adj) ใหม่,แปลก,ไม่คุ้นเคย,เป็นครั้งแรก [Nontri]
 • (adv) อย่างใหม่,เมื่อเร็วๆนี้ [Nontri]
 • /N UW1/ [CMU]
 • /N Y UW1/ [CMU]
 • (j) /nj'uː/ [OALD]
guinea
 • ประเทศกินี: สาธารณรัฐกีนีในแถบแอฟริกาตะวันตก [Lex2]
 • เงินเหรียญอังกฤษ[Lex2]
 • (n) เหรียญกินนี [Nontri]
 • /G IH1 N IY0/ [CMU]
 • (n) /g'ɪniː/ [OALD]
advanced
 • ที่อยู่นำหน้า[Lex2]
 • (แอดวาน'ทฺ') adj. อยู่ข้างหน้า, ดึก, ข้างหน้า, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเลื่อนตำแหน่ง ###S. progress, promotion) [Hope]
 • /AH0 D V AE1 N S T/ [CMU]
 • (v) /'ədv'aːnst/ [OALD]
  [advance]
 • การขึ้นราคา: การเพิ่มค่า [Lex2]
 • การเคลื่อนไปข้างหน้า[Lex2]
 • การจ่ายเงินล่วงหน้า[Lex2]
 • การพัฒนา: การรุดหน้า, การเดินหน้า, การก้าวหน้า [Lex2]
 • ก้าวหน้า: รุดหน้า, ล้ำหน้า, คืบหน้า [Lex2]
 • คืบหน้า: รุดหน้า, ล้ำหน้า, คืบหน้า [Lex2]
 • เคลื่อนไปข้างหน้า[Lex2]
 • เงินกู้[Lex2]
 • จ่ายล่วงหน้า: ให้ล่วงหน้า [Lex2]
 • ด้านหน้า: แถวหน้า, แนวหน้า [Lex2]
 • ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า[Lex2]
 • เพิ่มขึ้น: เพิ่ม [Lex2]
 • เร่ง: ทำให้เร็วขึ้น [Lex2]
 • เลื่อนขึ้น: เลื่อนตำแหน่ง [Lex2]
 • ให้ยืม[Lex2]
 • (แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว ###S. forward) [Hope]
 • (n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า [Nontri]
 • (vi,vt) ให้ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,เจริญ,ขึ้นหน้า,ส่งไปข้างหน้า,เลื่อน(ตำแหน่ง,ยศ,ขั้น) [Nontri]
 • /AH0 D V AE1 N S/ [CMU]
 • (v) /'ədv'aːns/ [OALD]
europe
 • ทวีปยุโรป[Lex2]
 • ยุโรป[Lex2]
 • (ยัว'โรพ) n. ทวีปยุโรป [Hope]
 • /Y UH1 R AH0 P/ [CMU]
 • (n) /j'uəʴrəp/ [OALD]
asia
 • ทวีปเอเชีย[Lex2]
 • เอเชีย[Lex2]
 • /EY1 ZH AH0/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪʃɪəʴ/ [OALD]
africa
 • ทวีปแอฟริกา[Lex2]
 • แอฟริกา[Lex2]
 • (แอฟ' ริกา) n. ทวีปแอฟริกา [Hope]
 • /AE1 F R IH0 K AH0/ [CMU]
 • /AE1 F ER0 K AH0/ [CMU]
 • (n) /'æfrɪkə/ [OALD]
but
 • แต่: หากว่า, แต่ทว่า [Lex2]
 • ยกเว้น: เว้นแต่, นอกจาก [Lex2]
 • เป็นแต่เพียง: เพียงแต่ [Lex2]
 • (บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก [Hope]
 • (adv) เท่านั้น,เพียงแต่ [Nontri]
 • (con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่ [Nontri]
 • (pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก [Nontri]
 • /B AH1 T/ [CMU]
 • (a) /bʌt/ [OALD]
languages
 • /L AE1 NG G W AH0 JH AH0 Z/ [CMU]
 • (n) /l'æŋgwɪʤɪz/ [OALD]
  [language]
 • ภาษา[Lex2]
 • วิธีการสื่อสาร: คำพูด, ภาษาพูด [Lex2]
 • (แลง'เกว็จฺ) n. ภาษา [Hope]
 • (n) ภาษา,ถ้อยคำ [Nontri]
 • /L AE1 NG G W AH0 JH/ [CMU]
 • (n) /l'æŋgwɪʤ/ [OALD]
these
 • เหล่านี้ (พหูพจน์ของ this)[Lex2]
 • (ธีซ) pron.,adj. พหูพจน์ของ this [Hope]
 • (adj) เหล่านี้,พวกนี้,เช่นนี้ [Nontri]
 • (pro) สิ่งเหล่านี้,อย่างนี้ [Nontri]
 • /DH IY1 Z/ [CMU]
 • (j) /ðiːz/ [OALD]
  [this]
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH AH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
all
 • จำนวนทั้งหมด: สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทั้งหมด: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด [Lex2]
 • ทุกคน: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทุกๆ: ทุก, ใดๆ [Lex2]
 • มาก (คำไม่เป็นทางการ): อย่างยิ่ง [Lex2]
 • (ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน [Hope]
 • (adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล [Nontri]
 • /AO1 L/ [CMU]
 • (n) /ɔːl/ [OALD]
equally
 • อย่างเท่าเทียมกัน: อย่างเท่ากัน, อย่างเสมอกัน, อย่างทัดเทียมกัน, อย่างทัดเทียม, อย่างเท่าๆ กัน [Lex2]
 • (adv) โดยเท่ากัน,โดยเสมอภาคกัน,โดยเท่าเทียมกัน [Nontri]
 • /IY1 K W AH0 L IY0/ [CMU]
 • (a) /'iːkwəliː/ [OALD]
complex
 • ความคิดหรือกิจกรรมที่สัมพันธ์กัน[Lex2]
 • ซับซ้อน[Lex2]
 • ที่ประกอบด้วยสองส่วนขึ้นไป[Lex2]
 • (คอม'เพลคซฺ) adj. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ,ซับซ้อน,เชิงซ้อน,ซึ่งประกอบด้วย2ส่วน (คำ) n. ความซับซ้อน,ภาวะเชิงซ้อน,ความคิดเห็นที่ครอบงำ,จิตครอบงำ ###S. complicated,maze ###A. integral [Hope]
 • (adj) ซับซ้อน,ยุ่ง,จุกจิก [Nontri]
 • (n) ความลำเอียง,จิตวิปลาส,ปมด้อย [Nontri]
 • /K AA1 M P L EH0 K S/ [CMU]
 • /K AH0 M P L EH1 K S/ [CMU]
 • (n) /k'ɒmplɛks/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top