Search result for

-erne-

ER1 N   
A/文 ⚙
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: erne, *erne*
English-Thai: Longdo Dictionary
Internet(n, name) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงใยกันทั่วโลก, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erne(n) นกอินทรีทะเลปีกยาวพันธุ์ยุโรป มีชื่อในภาษาละตินว่า Haliactus albicilla, Syn. sea eagle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
berne(เบิร์น) n. เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
concerned(คันเซิร์นดฺ') adj. ที่เกี่ยวข้อง,ซึ่งเป็นที่สนใจ,ซึ่งเป็นห่วง, See also: concernedness n. ดูconcerned, Syn. involved, anxious, Ant. free, clear
cyberneticsn. วิทยาเกี่ยวกับการติดต่อและควบคุมของสัตว์และเครื่องจักร, See also: cybernetic adj..ดูcybernetics cyberneticist n. ดูcybernetics cybernetician n. ดูcybernetics
easternern. ชาวตะวันออก
ethernet(อีเทอร์เนท) เครือข่ายการสื่อสารที่ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการใช้โคแอคเซียลเคเบิลสายเดียวเดินผ่านไปตามเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือข่าย ซึ่งใช้สัญญาณความถี่คลื่นวิทยุที่ส่งผ่านสายเคเบิล บริษัทซีร็อกซ์ (Xerox) เป็นผู้เริ่มพัฒนานำมาใช้ก่อน
governessn. ผู้ปกครองที่เป็นหญิง
hyperneaหายใจลึกและถี่
interne(อิน'เทิร์น) n. ดูintern, See also: interneship n.
internee(อินเทอนี') n. ผู้ถูกกักกันหรือกักขัง
internet(อินเทอร์เน็ต) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก ผ่านโมเด็ม (modem) คล้ายกับ Compuserve ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเตอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง (เช่น ไทยมี Chulanet, KSC , Infonews เป็นต้น) มิฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผล

English-Thai: Nontri Dictionary
bitterness(n) ความขม,ความขมขื่น,ความรุนแรง
cleverness(n) ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความปราดเปรื่อง,ความเก่ง
concerned(adj) เป็นห่วง,เป็นกังวล,เกี่ยวข้อง,เอาธุระ
eagerness(n) ความกระหาย,ความทะเยอทะยาน,ความอยากได้,ความกระตือรือร้น
easterner(n) ชาวตะวันออก
governess(n) หญิงสอนเด็กตามบ้าน,ผู้ปกครอง(ผู้หญิง)
kernel(n) เมล็ดใน,แก่น,หัวใจ,แก่นกลาง
tenderness(n) ความอ่อนโยน,ความรักใคร่,ความบรรจง,ความละมุนละไม
underneath(adv) ข้างใต้,ภายใต้,ต่ำกว่า,ข้างล่าง
underneath(pre) ข้างใต้,ต่ำกว่า,ข้างล่าง,ซ่อนอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[ammata] (adj) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting  FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมร[amøn] (adj) EN: deathles ; immortal  FR: éternel ; immortel
อนันต์[anan] (adj) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal  FR: infini ; éternel
อันดับสุดท้าย[andap sutthāi] (n, exp) FR: dernière place [f] ; dernière position [f] ; lanterne rouge [f] (loc. fam.)
อนุบาล[anubān] (n) EN: nursing school ; kindergarten  FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
อนุบาลหนึ่ง[anubān neung] (n, exp) FR: première année d'école maternelle [f] ; première année de maternelle [f]
อนุบาลสอง[anubān søng] (n, exp) FR: deuxième année d'école maternelle [m] ; deuxième année de maternelle [f]
อวัยวะภายใน[awaiyawa phāinai] (n, exp) EN: internal organs  FR: organe interne [mpl]
อวัยวะภายนอก[awaiyawa phāinøk] (n, exp) FR: organe externe [m]
บาร์[bā] (n) EN: bar  FR: bar [m] ; café [m] ; taverne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ERNE ER1 N
ERNEY ER1 N IY0
ERNEST ER1 N AH0 S T
ERNEST ER1 N IH0 S T
ERNESTO ER0 N EH1 S T OW0
ERNESTS ER1 N AH0 S T S
ERNEST'S ER1 N AH0 S T S
ERNESTINE ER1 N IH0 S T IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ernest (n) ˈɜːʳnɪst (@@1 n i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海明威[Hǎi míng wēi, ㄏㄞˇ ㄇㄧㄥˊ ㄨㄟ, ] Ernest Hemingway (American novelist), #46,944 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
erneut(adv) ครั้งใหม่, อีกครั้ง (ภาษาเขียน) เช่น erneut sagen พูดซ้ำอีกครั้ง, Syn. wieder
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รับช่วงต่อ รับไปทำแทน, ทำต่อ
Unternehmen(n) |der, pl. Unternehmen| บริษัท, กิจการ, ธุรกิจ
Laterne(n) |die, pl. Laternen| ตะเกียง
Laterne(n) |die, pl. Laternen| โป๊ะไฟหรือโคมไฟ(เสาไฟฟ้า)ตามท้องถนน, See also: Related: die Lampe
Straßenlaterne(n) |die, pl. Straßenlaternen| โคมไฟส่องถนน, See also: die Straßenlampe, Syn. die Straßenbeleuchtung
vernehmen(vt) |vernimmt, vernahm, hat vernommen, jmdn.| ตั้งคำถามหรือไต่สวนพยานหรือผู้ต้องสงสัย เช่น Die Polizei vernimmt den Verdächtigen. ตำรวจสอบสวนผู้ต้องสงสัย
Unternehmer(n) |der, pl. Unternehmer| นักลงทุนทางการเงิน, ผู้บริหารกิจการ, นายจ้าง, นักวิสาหกิจ, นายทุน, See also: Related: die Unternehmerin, unternehmen
unternehmen(vt) |unternimmt, unternahm, hat unternommen, + etw.| สังสรรค์, ไปหาอะไรที่ดีๆ หรือสนุกสนานทำ เช่น Wir haben schon viel gearbeitet. Deswegen sollen wir am Wochenende etwas unternehmen.
Kybernetik(n) |die, nur Sg.| วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อควบคุมของสัตว์เเละเครื่องจักร, Syn. Regelungstechnik

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erneutes Auftretenrecurrence [Add to Longdo]
Ernenner {m} | Ernenner {pl}nominator | nominators [Add to Longdo]
Ernennung {f}; Herstellung {f}creation [Add to Longdo]
Ernennung {f}; Berufung {f} | Ernennung {f} auf Lebenszeitappointment | appointment for life [Add to Longdo]
Ernennung {f} | Ernennungen {pl}nomination | nominations [Add to Longdo]
Ernennungsurkunde {f}letter of appointment [Add to Longdo]
Erneuerer {m}renovator [Add to Longdo]
Erneuerung {f}novation [Add to Longdo]
Erneuerung {f} | Erneuerungen {pl}renewal | renewals [Add to Longdo]
erneute Verhandlungrehashing [Add to Longdo]
ernennen | ernennend | ernannt | ernennt | ernannteto nominate | nominating | nominated | nominates | nominated [Add to Longdo]
ernennen; abordnen | ernennend; abordnend | ernannt; abgeordnet | ernennt | ernannteto deputize | deputizing | deputized | deputizes | deputized [Add to Longdo]
ernennen; erstellen | ernennend; erstellend | ernannt | ernennt | ernannteto appoint | appointing | appointed | appoints | appointed [Add to Longdo]
ernennen; bestimmento constitute [Add to Longdo]
erneuerbar {adj}sustainable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATVインターネット[シーエーティーブイインターネット, shi-e-tei-buiinta-netto] (n) cable internet [Add to Longdo]
IP[アイピー, aipi-] (n) (See インターネットプロトコル) Internet Protocol; IP [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony [Add to Longdo]
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
すり衣;摺り衣[すりごろも;すりぎぬ, surigoromo ; suriginu] (n) (arch) plain white clothing patterned using dyes [Add to Longdo]
ちっとも気にならない[ちっともきにならない, chittomokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
となったら[tonattara] (exp) where ... is concerned; when it becomes; if it becomes; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イーサネット[いーさねっと, i-sanetto] Ethernet [Add to Longdo]
インターネットアクセス[いんたーねっとあくせす, inta-nettoakusesu] Internet access [Add to Longdo]
インターネットソサエティ[いんたーねっとそさえてい, inta-nettososaetei] Internet Society [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC) [Add to Longdo]
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show) [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一新[いっしん, isshin] Erneuerung, Reform [Add to Longdo]
任命[にんめい, ninmei] Ernennung [Add to Longdo]
切り替え[きりかえ, kirikae] Erneuerung, Umstellung, Wechsel [Add to Longdo]
指名[しめい, shimei] Ernennung [Add to Longdo]
改新[かいしん, kaishin] Erneuerung, Reform [Add to Longdo]
改革[かいかく, kaikaku] Erneuerung, Reform [Add to Longdo]
登庸[とうよう, touyou] Ernennung, Befoerderung [Add to Longdo]
登用[とうよう, touyou] Ernennung, Anstellung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erne
   n 1: bulky greyish-brown eagle with a short wedge-shaped white
      tail; of Europe and Greenland [syn: {ern}, {erne}, {grey
      sea eagle}, {gray sea eagle}, {European sea eagle}, {white-
      tailed sea eagle}, {Haliatus albicilla}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top