Search result for

-ป่ารก-

   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ป่ารก, *ป่ารก*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
badlands(n) ที่รกร้างว่างเปล่า, See also: ป่ารก, Syn. waste, wilderness
pioneer(vt) สำรวจ, See also: บุกฝ่าป่ารก, หักร้างถางพง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ครึม, ครึมครุ(คฺรึม, คฺรึมคฺรุ) น. ป่าทึบ, ป่ารก.
ชัฏ(ชัด) น. ป่าทึบ, ป่ารก, เซิง, เช่น ตัวก่านกาจชาติชัฏขน (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
รก ๑ว. ที่กระจัดกระจายอยู่เกลื่อนกลาดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ทิ้งกระดาษไว้รกบ้าน, ที่งอกหรือขึ้นรวมกันอยู่อย่างยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น หญ้ารก ป่ารก, น่ารำคาญเพราะไม่เป็นระเบียบ เช่น รกตา รกหู รกสมอง.
รกเรี้ยวว. รกมาก เช่น ป่ารกเรี้ยว.
ระนัมน. ป่ารกฉำแฉะ, ระนาม ก็ว่า.
ระนามน. ป่ารกฉำแฉะ เรียกว่า ป่าระนาม, ระนัม ก็ว่า.

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top