Search result for

*timeless*

T AY1 M L AH0 S   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: timeless, -timeless-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
timeless(adj) ถาวร, See also: นิรันดร์, ตลอดไป, ไม่จำกัดเวลา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"our heroes sealed their reunion with a kiss of timeless passion,สองผู้กล้าประสานการได้กลับมาพบกัน ด้วยจุมพิตแห่งเสน่หา The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
And yet, timeless.จนตอนนี้ ตลอดไปแหละ Chuck Versus the Final Exam (2010)
It's a work of timeless beauty.ความงามที่เป็นอมตะ One Day (2011)
When I was a kid, summers were timeless.เมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กในช่วงฤดู? ร้อนเป็นอมตะ Does Time Really Exist? (2011)
There's a lot of people in physics and philosophy who think that time is an illusion, that what's really true at the deepest, deepest level is timeless, is outside of time.มีผู้คนจำนวนมากในฟิสิกส์และ ปรัชญาเป็น ที่คิดว่าเวลานั้นเป็นภาพลวงตา, ว่าสิ่งที่เป็นความจริงจริงๆ Does Time Really Exist? (2011)
I can't speak for Mercedes, but I'll be singing the timeless Maria classic "I Feel Pretty."แต่หนูจะร้องเพลงอมตะนิรันด์กาล ของมาเรีย "I Feel Pretty" Asian F (2011)
They're from our Timeless Collection.เป้นคอลเล็คชั่นไทม์เลส Tower Heist (2011)
Oh, it's so timeless.โ้อ้ว... . On My Way (2012)
Yeah, timeless, meaning you can wait two or five years to wear it.เออ... . ใช่... On My Way (2012)
They poured their hearts into those records, creating timeless works of art, and... he just took their money away.พวกเขาคั้นหัวใจของพวกเขาใส่ไว้ในเพลงเหล่านี้ สร้างสรรค์งานศิลป์ที่ไร้กาลเวลา และ พ่อฉันก็ฉกเงินของพวกเค้าหนีไป Gyre, Part 2 (2012)
Make fun of it all you want, but the New York City Ballet Gala, it's a celebration of a timeless art.จะพูดอะไรก็ช่างย่ะ แต่ที่นิวยอร์ก ซีตี้ บัลเล่ต์ กาล่า มันคืองานเฉลิมฉลองแห่งศิลปะที่ไร้กาลเวลา Lights Out (2013)
And I skipped all that crap to study the timeless art of crunk.ฉันโดดทุกครั้ง ที่เรียนวิชาศิลปะทั้งที่เวลาเหลือน้อย Lights Out (2013)
They should make more of them. They're a timeless tale.พวกเขาน่าจะสร้างหนังแบบนี้เยอะๆ มันดูกี่ทีก็ไม่เบื่อ Basic Human Anatomy (2013)
He believed in timelessness;เขาเชื่อว่าเวลาไม่มีที่สิ้นสุด Clockwork (2013)
Jake: Einstein believed in timelessness;ไอสไตน์ เชื่อว่าเวลาไม่มีสิ้นสุด Clockwork (2013)
There's something timeless about this place.มีบางอย่างที่เป็นอมตะเกี่ยว กับสถานที่แห่งนี้เป็น A Sky Full of Ghosts (2014)
Most of their stuff is timeless, but you do need to know that the prime minister went to Oxford, not Cambridge, as the sketch implies.มุขของพวกเขาคลาสสิค แต่เธอควรรู้ไว้ ว่านายกฯจบอ๊อกซ์ฟอร์ด ไม่ใช่แคมบริดจ์ ตามที่บทเปรยไว้ Bondage and Beta Male Sexuality (2014)
That's a timeless gag!ฉันนึกว่านี่ปาร์ตี้ Office Christmas Party (2016)
And memories are timeless.และความทรงจำไร้กาลเวลา Project Reborn (2016)
They're from our Timeless Collection.Aus der Timeless-Kollektion. Tower Heist (2011)
We will respond with that timeless creed... that sums up the spirit of the people.(Obama:) We will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people: Lee Daniels' The Butler (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ตกยุค[mai tok yuk] (adj) EN: timeless ; always in vogue  FR: toujours en vogue ; intemporel

CMU English Pronouncing Dictionary
TIMELESS T AY1 M L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
timeless (j) tˈaɪmləs (t ai1 m l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeitlosigkeit {f}timelessness [Add to Longdo]
zeitlostimeless; ageless [Add to Longdo]
zeitlos {adv}timelessly; agelessly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 timeless
   adj 1: unaffected by time; "few characters are so dateless as
       Hamlet"; "Helen's timeless beauty" [syn: {dateless},
       {timeless}]

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top