Search result for

*caller*

K AO1 L ER0   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: caller, -caller-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caller(n) ผู้ประกาศ, Syn. announcer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caller(คอล'เลอะ) n. คนร้องเรียก,สิ่งเรียก,สิ่งที่เรียกร้อง,ผู้ไปเยี่ยม,ผู้โทรศัพท์,ผู้เรียกประชุม

English-Thai: Nontri Dictionary
caller(n) ผู้ขานชื่อ,ผู้เรียก,ผู้ไปเยี่ยม,ผู้มาหา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Prank caller!เล่นตลกโทร! Pulp Fiction (1994)
Prank caller!เล่นตลกโทร! Pulp Fiction (1994)
I think what distresses you, really, caller. -ผมว่า ที่คุณอัดอั้นน่ะ จริงๆ แล้ว The Truman Show (1998)
Identification of the caller was unsuccessful."การระบุตัวผู้โทรนั้นไม่เป็นผลสำเร็จ" Brokedown Palace (1999)
- Wedell on South Boulevard. - Caller Id.เวนเดล ถนน เซาท์บูละวัท / มันจะโชว์เบอร์นะ Mean Girls (2004)
Can I check the caller ID?ขอดูได้ไหมว่าใครโทรมา Primer (2004)
All right, the caller said that she would be dead by 8:20, was it?เอาล่ะ ปลายสายที่โทรมาบอกว่าเธอจะตาย เวลา 8: 20 ใช่ไหม Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Caller was male. Claimed your two murderers..คนโทรเป็นผู้ชาย อ้างว่าฆาตกร 2 คน The Da Vinci Code (2006)
[Man On Phone] WNYH. You're caller seven. Can you name our mystery song?เรียกว่า Seven คุณตั้งชื่อเพลงลึกลับของเราได้ไหม? Just My Luck (2006)
-Caller's ID was scrambled, it's being decrypted as we speak.-เขาแทรกคลื่นรบกวนมาด้วย เรากำลังถอดข้อความอยู่ครับ Hollow Man II (2006)
First caller. Hi, you're on the air.สายแรก หวัดดีค่ะ คุณกำลังออกอากาศ The Brave One (2007)
- Next caller. You're on the air.- สายต่อไป คุณกำลังออกอากาศ The Brave One (2007)
Well, maybe he will. Next caller. You're on the air.ก็อาจจะเป็นงั้น สายต่อไป คุณกำลังออกอากาศ The Brave One (2007)
- Next caller, you're on the air.- สายต่อไป คุณกำลังออกอากาศ The Brave One (2007)
- Next caller. You're on the air.- สายต่อไป คุณกำลังออกอากาศ The Brave One (2007)
No kid had as much fun as you did. UNKNOWN CALLER What?ไม่มีเด็กคนไหน จะรู้สึกสนุกไปมากกว่าลูกอีกแล้ว มีอะไร? Chuck Versus the DeLorean (2008)
Male caller. He says he knows where the unsub lives, and it fits the criteria.คนโทรมาเป็นผู้ชาย เค้าบอกว่ารู้ว่าคนร้ายอยู่ที่ไหน และตรงกับลักษณะคนร้าย Brothers in Arms (2008)
Any idea who the caller is?พอจะรู้ไหมว่าคนโทรเป็นใคร? Minimal Loss (2008)
has the phone company been served with a caller subscription subpoena?บริษัทโทรศัพท์ได้รับหมายศาล ให้แกะรอยคนที่โทรมาหรือยัง The Instincts (2008)
Jung-nam Hwang is on the line. Our next caller is...ต่อไป อ้า คนที่กำลังโทรมานี้ Scandal Makers (2008)
Let's take the next caller.ลองเรียกอีกคน The Dark Knight (2008)
(caller) (sobbing) "There's no people here"ไม่มีใครอยู่ที่นี่เลย The Strangers (2008)
(caller) "I don't know" (operator) "Are you in danger?"ฉันไม่รู้ (โอเปอร์เรเตอร์) คุณตกอยู่ในอันตรายรึเปล่า The Strangers (2008)
(caller) "Yes, ..yes"ใช่ ใช่ The Strangers (2008)
(caller) "Jordan,... Help!"จอร์แดน ช่วยชั้นด้วย The Strangers (2008)
(caller) "I don't know where we are" (operator) "Jordan, who are you with?"(เสียง) "ฉันไม่รู้ว่าพวกเราอยู่ที่ไหน" (โอเปอร์เรเตอร์) "จอร์แดน, คุณอยู่กับใคร?" The Strangers (2008)
(caller) "We went...(เสียง) "เราเข้าไป... The Strangers (2008)
(caller) "There's blood on the walls, ..(เสียง) "มีเลือดบนผนัง... The Strangers (2008)
(operator) "Jordan, Jordan, calm down" (caller) "help us, it's everywhere"(โอเปอร์เรเตอร์) "จอร์แดน,จอร์แดน, ใจเย็นๆ" (เสียง) "ช่วยเราด้วย, มันอยู่ทุกๆ ที่" The Strangers (2008)
(operator) "Jordan, what happened" (caller) "There's blood everywhere" (country music playing) -When did you do all of this?(โอเปอร์เรเตอร์) "จอร์แดน, เกิดอะไรขึ้น" (เสียง) "มันมีเลือดเต็มไปหมด" คุณทำทั้งหมดนี่เมื่อไหร่ \ อา... The Strangers (2008)
You know, I think that last caller had some undeniable points.ผมว่าสายที่โทรเข้ามาล่าสุด มีประเด็นที่ปฎิเสธไม่ได้จริงๆ Pineapple Express (2008)
Right now, we're gonna get to the next caller, Dale Denton.ตอนนี้เราจะคุยกับสายถัดไป คุณเดล เดนตัน Pineapple Express (2008)
Hey, Sam. Big huge fan. First-time caller.หวัดดี แซม ผมเป็นพันธุ์แท้ เพิ่งโทรมาเป็นครั้งแรก Pineapple Express (2008)
Dale, I get your point. Thanks for your input. Next caller, please.เดล ผมเข้าใจประเด็นของคุณแล้ว ขอบคุณที่โทรมา ขอสายต่อไปครับ Pineapple Express (2008)
We have our first caller.เรามีสายแรกเข้ามาแล้ว Pineapple Express (2008)
Now, he's shot callerจนตอนนี้เขาเจ๋งที่สุดแล้ว Fast & Furious (2009)
Caller id said pam werner was on the phone. I wanted to get her to back off for you.ก็หนูต้องอยู่กับเธอ เธอหดหู่ก็เพราะว่า Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Now, let's take the first caller.เอาละมารับสายแรกกันดีกว่า The Ugly Truth (2009)
My point exactly, Shrek. Next caller.นั่นไงละประเด็น ยัยยักษีเอ๋ย สายถัดไป The Ugly Truth (2009)
(CALLER SCREAMING)(CALLER SCREAMING) The Fourth Kind (2009)
But apparently, an anonymous caller did.แต่เห็นได้ชัดเลยนะ มีผู้ไม่ประสงค์จะออกนามเป็นคนโทรบอก The Age of Dissonance (2009)
He can tie the dirty deeds of his organization to the rich and mighty... judges, clergymen, a few senators... as well as naming the aryan shot-callers.เขาต้องเอาตัวเข้าไปคลุกคลีกับสิ่งสกปรก เพื่อให้องค์กรของเขาร่ำรวยและยิ่งใหญ่ให้กับ ... ผู้พิพากษา บามหลวง สมาชิกวุฒิสภาบางคน... Na Triobloidi (2009)
Trading senators and a.b. Shot-callers.ทำธุรกิจกิจให้กับมาชิกวุฒิสภาและคนใหญ่คนโต Na Triobloidi (2009)
We got some intel the aryan shot- callers are gonna wanna know.เรามีข้อมูลสั้นๆของพวกมายัน มาบอกให้รู้ Na Triobloidi (2009)
The league's got a reach straight to the Aryan shot callers.สหพันธ์ได้ประกาศตัว ในชื่อว่าพวกอารยัน Smite (2009)
The caller said a gentleman was urinating in the yard.มีคนโทรแจ้งว่าคุณสุภาพบรุษได้ปัสสาวะลงสนามหญ้า Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
- Did this caller leave a name? - No, sir.-คนโทรแจ้งได้บอกชื่อไว้ไหมครับ- ไม่ค่ะ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
If only this anonymous caller had a shred of proof,ถ้าเพียงแค่โทรแจ้งโดยไม่มีหลักฐานพิสูจน์ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Well he's either A, telepathic, B, a witch, or C, caller ID!คือ ก.เขามีพลังจิต ข.เขาเป็นพ่อมด หรือ ค.มือถือโชว์เบอร์ Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Hey, D. We got nothing on your unknown caller.เฮ้ ดี. เราไม่ได้อะไรเลย จากสายโทรเข้าที่ไม่รู้จักนั้น 137 Sekunden (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
callerHe was besieged by callers.
callerThe caller refused to give us his name.
callerThe telephone operator asked the caller to hold on until a connection was made.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มาเยือน(n) visitor, See also: guest, caller, Syn. แขก, Example: คนถิ่นนี้ให้ความสำคัญต่อผู้มาเยือนเป็นอย่างยิ่ง, Count Unit: คน, กลุ่ม, Thai Definition: บุคคลต่างถิ่นที่มาหาหรือมาเยี่ยม
อาคันตุกะ(n) visitor, See also: visitant, caller, Syn. แขก, ผู้มาเยือน, Example: ในอดีตชาวบ้านภูมิใจกับการต้อนรับอาคันตุกะด้วยน้ำฝน แต่เมื่อน้ำอัดลมแพร่หลายไปทั่วชนบท ชาวบ้านจะรู้สึกอับอายขายหน้า ถ้าไม่รับแขกด้วยน้ำขวด, Thai Definition: แขกผู้มาหา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แขก[khaēk] (n) EN: guest ; visitor ; caller  FR: invité [m] ; hôte [m] ; convive [m] ; visiteur [m]
ผู้มาเยือน[phū mā yeūoen] (n, exp) EN: visitor ; guest ; caller  FR: visiteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CALLER K AO1 L ER0
CALLERS K AO1 L ER0 Z
CALLERY K AE1 L ER0 IY0
CALLER'S K AO1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caller (n) kˈɔːlər (k oo1 l @ r)
callers (n) kˈɔːləz (k oo1 l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腻子[nì zi, ㄋㄧˋ ㄗ˙, / ] putty (same as 泥子); frequent caller; hanger-on, #61,754 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anrufer {m} | Anrufer {pl}caller | callers [Add to Longdo]
Besucher {m}caller [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナンバーディスプレー[nanba-deisupure-] (n) (1) number display; (2) caller ID (on telephones) [Add to Longdo]
客人[きゃくじん, kyakujin] (n) caller; visitor; company; guest [Add to Longdo]
呼び出し側[よびだしがわ, yobidashigawa] (n) caller; calling party [Add to Longdo]
弔問客[ちょうもんきゃく, choumonkyaku] (n) condolence caller [Add to Longdo]
訪問客[ほうもんきゃく, houmonkyaku] (n) caller; visitor [Add to Longdo]
門前成市[もんぜんせいし, monzenseishi] (n) having a constant stream of visitors; being thronged with callers [Add to Longdo]
門前払い[もんぜんばらい, monzenbarai] (n) turning another away at the gate or front door; refusing to receive a caller; (P) [Add to Longdo]
来客[らいきゃく(P);らいかく, raikyaku (P); raikaku] (n) visitor; caller; (P) [Add to Longdo]
来訪者[らいほうしゃ, raihousha] (n) client; visitor; caller [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caller
   adj 1: providing coolness; "a cooling breeze"; "`caller' is a
       Scottish term as in `a caller breeze'"
   2: fresh; "caller fish"
   n 1: a social or business visitor; "the room was a mess because
      he hadn't expected company" [syn: {caller}, {company}]
   2: an investor who buys a call option
   3: the bettor in a card game who matches the bet and calls for a
     show of hands
   4: a person who announces the changes of steps during a dance;
     "you need a fiddler and a caller for country dancing" [syn:
     {caller}, {caller-out}]
   5: someone who proclaims or summons in a loud voice; "the
     callers were mothers summoning their children home for
     dinner"
   6: the person who convenes a meeting; "who is the caller of this
     meeting?"
   7: the person initiating a telephone call; "there were so many
     callers that he finally disconnected the telephone" [syn:
     {caller}, {caller-up}, {phoner}, {telephoner}]

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top