Search result for

*and he&*#039*s a hermit, so we know he&*#039*s got money... and if he didn&*#039*t want to lend it to you he would tell you.*

   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: and he&*#0 [...] uld tell you., -and he&*#0 [...] uld tell you.-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hale and hearty(adj) กระชุ่มกระชวย, See also: แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, Syn. lusty, robust, Ant. ill, sickly
hale and hearty(idm) มีสุขภาพดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accident and health insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
weight and height tableตารางน้ำหนักและส่วนสูง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bosnia and Hercegovinaบอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่าน(n) general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs, Example: นอกจากเลี้ยงนกแล้ว ผมยังเลี้ยงปลากัด ปลูกบอน ว่าน ตะโก ดัดข่อย ดัดบัวใส่ตุ่มด้วย, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อพรรณไม้จำพวกหนึ่ง มีหัวบ้างไม่มีหัวบ้าง อยู่ในจำพวกหญ้าและต้นไม้
ตรีภพ(n) three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless), Syn. ตรีภูมิ, ไตรภพ, ตรีโลก, Example: ทางธรรมถือว่า บันได 3 ขั้น หมายถึง ตรีภพ ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิด, Thai Definition: ภพทั้ง 3 คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ตามไสยศาสตร์ว่าได้แก่ สวรรค์ มนุษยโลก บาดาล
ตรีภูมิ(n) three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless), Syn. ตรีภพ, ไตรภพ, ตรีโลก, Example: ผู้ใดได้แก้วศักดิ์สิทธิ์นี้ไปจะมีอำนาจในตรีภูมิคือ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ โลกบาดาล, Thai Definition: ภพทั้ง 3 คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ตามไสยศาสตร์ว่าได้แก่ สวรรค์ มนุษยโลก บาดาล
ตรีโลก(n) three worlds (heaven, earth and hell), Syn. ตรีภพ, ไตรโลก, โลกสาม, ตรีภูมิ, Example: สัตว์ที่อยู่ในตรีโลก เมื่อถึงกำหนดขัยก็ต้องตกลงมาต่ำเกิดมีภพใหม่ภพหนึ่งแล้วภพหนึ่งเล่าไม่มีที่สิ้นสุด, Thai Definition: ภพทั้ง 3 คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ตามไสยศาสตร์ว่าได้แก่ สวรรค์ มนุษยโลก บาดาล
ไตรภพ(n) three worlds (earth, heaven and hell), Syn. ไตรภูมิ, ตรีภพ, Thai Definition: ภพทั้งสาม คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ, ตามไสยศาสตร์ว่า สวรรค์ มนุษยโลก บาดาล
ไตรภูมิ(n) three worlds (earth, heaven and hell), Syn. ตรีภพ, ไตรภพ, Example: เทวดาในสวรรค์ไตรตรึงส์หรือดาวดึงส์ในไตรภูมิก็มีเค้ามาจากจำนวน 33 องค์ของเทวดาเหล่านี้นั่นเอง, Thai Definition: ภพทั้งสาม คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ, ตามไสยศาสตร์ว่า สวรรค์ มนุษยโลก บาดาล
ประคนธรรพ(n) god of music, See also: inventor and heavenly musician of the lute, Syn. ประคนธรรพ์, ประโคนธรรพ์, ปรคนธรรพ, ประโคนธรรพ, เจ้าแห่งการดนตรี, Count Unit: องค์, Thai Definition: หัวหน้าคนธรรพ์ผู้เป็นเจ้าแห่งการดนตรี
กระชุ่มกระชวย(v) be hale and hearty, See also: be healthy, be lively, be full of vitality, be energetic, Syn. แข็งแรง, สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า, Ant. เหี่ยวเฉา, Example: แม้จะอายุ 70 แล้วคุณปู่ก็ยังกระชุ่มกระชวยอยู่
กองบัญชาการทหารสูงสุด(n) the Supreme Command Headquarters, See also: headquarters of supreme commander, Example: กองบัญชาการทหารสูงสุดได้สั่งการให้โจมตีข้าศึกได้ทันที, Count Unit: กอง
โทษานุโทษ(n) punishment, See also: all kinds of punishment, light and heavy penalties or punishment, Example: ตัวอย่างการกระทำผิดวินัยทหาร ได้แก่ การไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิดตามโทษานุโทษ, Thai Definition: ความผิดมากและน้อย
หัวเดียวกระเทียมลีบ(adj) friendless, See also: lonely and helpless, alone, lonely, Syn. ไม่มีพวก, โดดเดี่ยว, ลำพัง, Example: เขาเป็นคนหัวเดียวกระเทียมลีบไม่มีใครเข้าข้างเลย
หัวแข็ง(adj) robust, See also: vigorous, strong, hale and hearty, Syn. แข็งแรง, Ant. ว่าง่าย, Example: ตากฝนเพียงแค่นี้คนหัวแข็งอย่างเขาคงไม่เป็นอะไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเดียว[hūadīo] (adj) EN: friendless ; lonely and helpless ; alone ; lonely
หัวแข็ง[hūakhaeng] (adj) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn  FR: obstiné ; têtu
กองบัญชาการทหารสูงสุด[køngbanchākan thahān sūngsut] (n, exp) EN: the Supreme Command Headquarters ; headquarters of supreme commander  FR: grand quartier général [m]
กวาดต้อน[kwāttøn] (v) EN: be captured and herded
ปล่อยแสงและความร้อน[plǿi saēng laē khwāmrøn] (v, exp) EN: give out light and heat
ไตรภพ[traiphop] (n) EN: the Three Worlds (earth, heaven and hell) ; the Three Spheres
ไตรภูมิ[traiphūm] (n) EN: the Three Worlds (earth, heaven and hell) ; the Three Spheres
ว่าน[wān] (n) EN: general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs  FR: amome [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
聪明[cōng ming, ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, / ] acute (of sight and hearing); clever; intelligent; bright; smart, #3,121 [Add to Longdo]
中原[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, ] the central plains of China; the middle and lower regions of the Yellow river, including Henan, western Shandong, southern Shanxi and Hebei; a plain, #6,347 [Add to Longdo]
语重心长[yǔ zhòng xīn cháng, ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄔㄤˊ, / ] meaningful and heartfelt words (成语 saw); sincere and earnest wishes, #28,141 [Add to Longdo]
见闻[jiàn wén, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄣˊ, / ] what one sees and hears; knowledge; information, #28,336 [Add to Longdo]
硫化[liú huà, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, ] vulcanization (curing rubber using sulfur and heat), #29,994 [Add to Longdo]
矫健[jiǎo jiàn, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] strong and healthy; vigorous, #34,963 [Add to Longdo]
直隶[Zhí lì, ㄓˊ ㄌㄧˋ, / ] Ming and Qing dynasty province directly administered by Beijing, including Beijing, Tianjin, most of Hebei and Henan and part of Shandong, #40,246 [Add to Longdo]
神魂颠倒[shén hún diān dǎo, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄣˊ ㄉㄧㄢ ㄉㄠˇ, / ] lit. spirit and soul upside-down (成语 saw); infatuated and head over heels in love; fascinated; captivated, #41,735 [Add to Longdo]
得寸进尺[dé cùn jìn chǐ, ㄉㄜˊ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣˋ ㄔˇ, / ] lit. win an inch, want a foot; fig. not satisfied with small gains; give him an inch, and he'll want a mile, #42,538 [Add to Longdo]
弥合[mí hé, ㄇㄧˊ ㄏㄜˊ, / ] to cause a wound to close up and heal, #44,928 [Add to Longdo]
后周[Hòu Zhōu, ㄏㄡˋ ㄓㄡ, / ] Later Zhou of the Five Dynasties (951-960), centered on Shandong and Hebei, with capital at Kaifeng 开封, #47,623 [Add to Longdo]
康泰[kāng tài, ㄎㄤ ㄊㄞˋ, ] safe and healthy, #49,053 [Add to Longdo]
封地[fēng dì, ㄈㄥ ㄉㄧˋ, ] feudal fiefdom; land held as a vassal in feudal society; enfeoffment, #55,143 [Add to Longdo]
萨拉热窝[Sà lā rè wō, ㄙㄚˋ ㄌㄚ ㄖㄜˋ ㄨㄛ, / ] Sarajevo (capital of Bosnia and Herzegovina), #55,874 [Add to Longdo]
穆桂英[Mù Guì yīng, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄟˋ ㄧㄥ, ] Mu Guiying, female warrior and heroine of the Yang Saga 楊家將|杨家将, #59,073 [Add to Longdo]
人财两空[rén cái liǎng kōng, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄤˇ ㄎㄨㄥ, / ] loss of life and property; to lose the beauty and her possessions, #78,037 [Add to Longdo]
达斡尔族[Dá wò ěr zú, ㄉㄚˊ ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄗㄨˊ, / ] Daur (ethnic minority of Inner Mongolia and Heilongjiang), #91,833 [Add to Longdo]
盛气[shèng qì, ㄕㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] grand and heroic; exuberant character, #116,069 [Add to Longdo]
康强[kāng qiáng, ㄎㄤ ㄑㄧㄤˊ, / ] strong and healthy; fit, #117,365 [Add to Longdo]
扎尔达里[Zā ěr dá lǐ, ㄗㄚ ㄦˇ ㄉㄚˊ ㄌㄧˇ, / ] Asif Ali Zardari (1956-), Pakistani People's Party politician, widower of Benazir Bhutto and head of PPP since her murder in 2007, #182,974 [Add to Longdo]
济助[jì zhù, ㄐㄧˋ ㄓㄨˋ, / ] to relieve and help, #185,438 [Add to Longdo]
爽心悦目[shuǎng xīn yuè mù, ㄕㄨㄤˇ ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄇㄨˋ, / ] beautiful and heart-warming, #186,540 [Add to Longdo]
厄洛斯[È luò sī, ㄜˋ ㄌㄨㄛˋ ㄙ, ] Eros, cherub in Greek mythology, son of Aphrodite 阿弗洛狄忒 and Hermes 赫爾墨斯|赫尔墨斯; Cupid, #581,550 [Add to Longdo]
丁韪良[Dīng Wěi liáng, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˊ, / ] William A.P. Martin (1827-1916), American missionary who lived 62 years in China between 1850 and 1916, and helped found many Chinese colleges; the first president of Beijing university [Add to Longdo]
佛朗哥[Fó lǎng gē, ㄈㄛˊ ㄌㄤˇ ㄍㄜ, ] Franco (name); Generalissimo Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), Spanish dictator and head of state 1939-1975 [Add to Longdo]
六日战争[liù rì zhàn zhēng, ㄌㄧㄡˋ ㄖˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] the Six Day war of June 1967 between Israel and her Arab neighbors [Add to Longdo]
拔毛连茹[bá máo lián rú, ㄅㄚˊ ㄇㄠˊ ㄌㄧㄢˊ ㄖㄨˊ, / ] lit. pull up a plant and the roots follow (成语 saw); fig. also involving others; inextricably tangled together; Invite one and he'll tell all his friends. [Add to Longdo]
拔茅茹[bá máo rú, ㄅㄚˊ ㄇㄠˊ ㄖㄨˊ, ] lit. pull up a plant and the roots follow; fig. also involving others; inextricably tangled together; Invite one and he'll tell all his friends. [Add to Longdo]
拔茅连茹[bá máo lián rú, ㄅㄚˊ ㄇㄠˊ ㄌㄧㄢˊ ㄖㄨˊ, / ] lit. pull up a plant and the roots follow (成语 saw);fig. also involving others; inextricably tangled together; Invite one and he'll tell all his friends. [Add to Longdo]
盛妆[shèng zhuāng, ㄕㄥˋ ㄓㄨㄤ, / ] vigorous; strong and healthy [Add to Longdo]
贝・布托[Bèi· Bu4 tuo1, ㄅㄟˋ· Bù tuō, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄛ, / ] Benazir Bhutto (1953-2007), Pakistani politician, daughter of executed former prime minister Zulfikar Ali Bhutto and herself prime minister 1993-1996, murdered by Al Qaeda [Add to Longdo]
赎罪日战争[Shú zuì rì zhàn zhēng, ㄕㄨˊ ㄗㄨㄟˋ ㄖˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] the Yom Kippur war of October 1973 between Israel and her Arab neighbors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
ごろごろ[gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
たも網;攩網(oK)[たもあみ, tamoami] (n) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
どっしり[dosshiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) bulky and heavy; massive; massy; substantial [Add to Longdo]
ハンドヘルド[handoherudo] (n) {comp} hand held [Add to Longdo]
按察使;按察[あぜち;あんさつし(按察使), azechi ; ansatsushi ( an satsu shi )] (n) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position) [Add to Longdo]
一子[いっし, isshi] (n) (1) a child; one child; (2) one of several children, especially the son and heir; (3) (See 一目・いちもく) one stone (in Go) [Add to Longdo]
一肌脱ぐ[ひとはだぬぐ, hitohadanugu] (v5g) to pitch in and help [Add to Longdo]
右大臣[うだいじん, udaijin] (n) Minister of the Right (official in Nara and Heian periods) [Add to Longdo]
烏鷺[うろ, uro] (n) (1) crows and herons; (2) black and white [Add to Longdo]
噂をすれば影が射す;噂をすれば影がさす[うわさをすればかげがさす, uwasawosurebakagegasasu] (exp) (id) speak of the devil and he shall appear; speak rumours of someone and they shall appear [Add to Longdo]
延命息災[えんめいそくさい, enmeisokusai] (n) (obsc) (See 息災延命) health and longevity; enjoying a long and healthy life being untouched by disaster [Add to Longdo]
月と鼈;月とすっぽん[つきとすっぽん, tsukitosuppon] (exp) like the difference between heaven and hell [Add to Longdo]
見ると聞くとは大違い[みるときくとはおおちがい, mirutokikutohaoochigai] (exp) (id) There is a great difference between seeing and hearing [Add to Longdo]
見仏聞法[けんぶつもんぽう;けんぶつもんぼう, kenbutsumonpou ; kenbutsumonbou] (n) (obsc) {Buddh} seeing Buddha and hearing his teachings [Add to Longdo]
見聞き[みきき, mikiki] (n,vs) information; experience; observation; seeing and hearing [Add to Longdo]
源平[げんぺい, genpei] (n) Genji and Heike clans; two opposing sides [Add to Longdo]
孤城落日[こじょうらくじつ, kojourakujitsu] (n) feeling (looking) lone and helpless; helplessness of those in reduced circumstances [Add to Longdo]
孤立無援[こりつむえん, koritsumuen] (n) being isolated and helpless; fighting (struggling) alone and unassisted [Add to Longdo]
弧影悄然[こえいしょうぜん, koeishouzen] (adj-t,adv-to) lonely and crestfallen; a lonely and heavy-hearted figure [Add to Longdo]
弧城落月[こじょうらくげつ, kojourakugetsu] (n) feeling apprehensive; feeling (looking) lone and helpless; being down-and-out (ruined); helplessness of those in reduced circumstances [Add to Longdo]
光熱[こうねつ, kounetsu] (n,adj-no) light and heat [Add to Longdo]
甲冑;甲胄(iK)[かっちゅう, kacchuu] (n) armor and helmet (armour) [Add to Longdo]
皇朝十二銭[こうちょうじゅうにせん, kouchoujuunisen] (n) twelve coinages minted in Japan during the Nara and Heian periods [Add to Longdo]
左大臣[さだいじん, sadaijin] (n) Minister of the Left (official in Nara and Heian periods) [Add to Longdo]
三育[さんいく, san'iku] (n) education of the head and hand and heart [Add to Longdo]
氏姓制度[しせいせいど, shiseiseido] (n) (See 氏・うじ,姓・かばね・1) uji-kabane system; system of clans and hereditary titles (of the Yamato court) [Add to Longdo]
視聴覚[しちょうかく, shichoukaku] (n) senses of seeing and hearing; audiovisual [Add to Longdo]
式部省[しきぶしょう, shikibushou] (n) (Nara and Heian era) ministry of ceremonies [Add to Longdo]
秋風落莫[しゅうふうらくばく, shuufuurakubaku] (n) forlorn and helpless; lonely and desolate [Add to Longdo]
重厚長大[じゅうこうちょうだい, juukouchoudai] (n,adj-na) heavy, thick, long, and big (products); massive and heavy (products); heavy (manufacturing) [Add to Longdo]
重量感[じゅうりょうかん, juuryoukan] (n) thick and heavy [Add to Longdo]
小の虫を殺して大の虫を助ける[しょうのむしをころしてだいのむしをたすける, shounomushiwokoroshitedainomushiwotasukeru] (exp) (id) to sacrifice something small in order to save something great; to lose a leg to save one's life; to kill a small bug and help a large one [Add to Longdo]
乗りかかった船;乗り掛かった船[のりかかったふね, norikakattafune] (exp) already embarked (and hence cannot go back); already started [Add to Longdo]
跡取り息子;後取息子[あととりむすこ, atotorimusuko] (n) son and heir; son who will succeed one [Add to Longdo]
跡取り娘[あととりむすめ, atotorimusume] (n) one's daughter and heiress [Add to Longdo]
絶対領域[ぜったいりょういき, zettairyouiki] (n) (m-sl) (obsc) exposed skin between top of knee-high socks and hemline of skirt (lit [Add to Longdo]
息災延命[そくさいえんめい, sokusaienmei] (n) health and longevity; enjoying a long and healthy life being untouched by disaster [Add to Longdo]
電気ブラン[でんきブラン;デンキブラン, denki buran ; denkiburan] (n) Denki Bran (brandname); cocktail of brandy, gin, wine, curacao and herbs [Add to Longdo]
都護[とご, togo] (n) (1) (See 都護府) Protector General; Tang-period Chinese official in charge of the local Protectorate General; (2) (See 按察使) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position) [Add to Longdo]
唐衣[からぎぬ, karaginu] (n) short coat for noblewomen (Nara and Heian period) [Add to Longdo]
同田貫;胴田貫[どうたぬき, doutanuki] (n) (1) Eiroku-period swordsmithing school, named for a place in the old Higo province; (2) sword of the Dotanuki school, usually thicker and heavier than regular Japanese swords; (3) in fiction, a heavier variant of Japanese sword [Add to Longdo]
内教坊[ないきょうぼう, naikyoubou] (n) (arch) part of the imperial palace where dancing girls were trained (Nara and Heian periods) [Add to Longdo]
八掛[はっかけ, hakkake] (n) inside cloth used around cuff and hem [Add to Longdo]
庇を貸して母屋を取られる[ひさしをかしておもやをとられる, hisashiwokashiteomoyawotorareru] (exp) (id) Give him an inch and he'll take an ell; Give him an inch and he'll take a yard [Add to Longdo]
病は気から[やまいはきから, yamaihakikara] (exp) sickness and health start with the mind [Add to Longdo]
夫婦茶碗[めおとぢゃわん, meotodyawan] (n) his and her teacups [Add to Longdo]
牧神[ぼくしん, bokushin] (n) god of shepherds, herdsmen, flocks and herds; Pan; Faunus [Add to Longdo]
無事息災[ぶじそくさい, bujisokusai] (n) safe and healthy; health and longevity [Add to Longdo]
陸宿借;陸寄居虫;岡宿借[おかやどかり;オカヤドカリ, okayadokari ; okayadokari] (n) (uk) concave land hermit crab (Coenobita cavipes) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハンドヘルド[はんどへるど, handoherudo] hand held [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top