Search result for

*电信*

   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 电信, -电信-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电信[diàn xìn, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] telecommunications, #2,643 [Add to Longdo]
电信[diàn xìn jú, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] central office; telecommunications office, #43,522 [Add to Longdo]
电信[diàn xìn hào, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] electrical signal, #53,940 [Add to Longdo]
公众电信网路[gōng zhòng diàn xìn wǎng lù, ㄍㄨㄥ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] public telephone network [Add to Longdo]
国际电信联盟[guó jì diàn xìn lián méng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] International Telecommunications Union; ITU [Add to Longdo]
联邦电信交通委员会[lián bāng diàn xìn jiāo tōng wěi yuán huì, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Federal Communications Commission; FCC [Add to Longdo]
电信服务[diàn xìn fú wù, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] telecommunications service [Add to Longdo]
电信服务供应商[diàn xìn fú wù gōng yìng shāng, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄧㄥˋ ㄕㄤ, / ] telecommunications service provider [Add to Longdo]
电信网路[diàn xìn wǎng lù, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] telecommunications network [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top