Search result for

*ปลายสาย*

   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ปลายสาย, -ปลายสาย-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระแชง ๒น. เชือกหรือลวดหนังตีเป็นเกลียว, หุ้มผ้าแดง ปลายสายทั้ง ๒ ข้าง ผูกกับสายสำอางคร่อมอยู่ทางท้ายสันหลังช้าง สำหรับควาญช้างจับเมื่อเวลาคับขัน, กระแซง กระแอก หรือ ปะแอด ก็เรียก.
ระวิง ๒น. เครื่องคล้องโคนหางช้าง ทำด้วยโลหะรูปโค้ง ปลายทั้ง ๒ ข้างงอเป็นขอและติดห่วงไว้สำหรับคล้องกระวินต่อกับปลายสายสำอาง.
สายสูบน. สายส่งน้ำทำด้วยวัสดุทนไฟ ปลายสายทั้ง ๒ ข้างมีข้อต่อสำหรับต่อกับถังน้ำบนรถหรือต่อกับหัวประตูน้ำดับเพลิง อีกข้างหนึ่งสวมเข้ากับหัวฉีดน้ำ, ถ้าใช้ในการชลประทาน หรือส่งน้ำให้ประชาชนใช้ เรียกว่า สายสูบส่งน้ำ, ถ้าใช้ในการดับเพลิง เรียกว่า สายสูบส่งน้ำดับเพลิง
สายสูบสายที่ทำด้วยสารสังเคราะห์ ปลายสายทั้ง ๒ ข้างมีข้อต่อสำหรับต่อกับถังบนรถ อีกข้างหนึ่งจุ่มลงในของเหลวหรือสิ่งปฏิกูลแล้วสูบขึ้นมา.
หนวดพราหมณ์ ๔(หฺนวดพฺราม) น. ปลายสายของซอสามสายที่พาดผ่านหย่องลงมาสอดเข้าที่รูหน้าของทวนล่างไปออกทางด้านหลัง แล้วขมวดเข้าด้วยกัน ทิ้งชายซึ่งเรียกว่าหนวดพราหมณ์ไว้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Downstream Petroleum Industryอุตสาหกรรมปลายสาย, Example: ประกอบด้วยการกลั่น การขนส่ง และการตลาด โดยผลิตภัณฑ์จากน้ำมันดิบส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิง ส่วนที่เหลือใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรือใช้ในจุดประสงค์อื่นๆ เช่น ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่น สำหรับผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงและใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีบ้าง [ปิโตรเลี่ยม]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
end(n) ตอนจบ, See also: อวสาน, บทสรุป, ตอนสุดท้าย, ตอนอวสาน, ปลายทางในการต่อโทรศัพท์, ปลายสาย, การจบ, การสิ้นสุด, Syn. conclusion, ending, finate, Ant. beginning, start
terminal(n) ขั้วปลายสายไฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terminal(เทอ'มะเนิล) adj. ปลาย,ท้าย,กำลังสิ้นสุด,สรุป,ลงเอย,มีกำหนดเวลา,เกี่ยวกับสถานีรถไฟ,เกี่ยวกับขอบเขต,สุดเขต,เกี่ยวกับเครื่องหมายของเขต,บั้นปลายชีวิต. n. ส่วนปลาย,ส่วนท้าย,ส่วนหาง,สุดเขต,ขั้วปลายสายไฟ,สถานีปลายทาง,สถานีชุมทาง,ปลายทาง,คำที่อยู่ท้ายคำ,ปัจจัย.
thermal printerเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดไม่กระทบ (nonimpact printer) ซึ่งจะพิมพ์ตัวอักษรออกมาในลักษณะเป็นจุด (dot matrix) และพิมพ์ได้ทีละตัวโดยอาศัยความร้อนที่ปลายสายไฟ ทำให้เกิดเป็นจุด ๆ ในรูปของตัวอักษรต่าง ๆ มีความหมายเหมือน electrothermal printer

English-Thai: Nontri Dictionary
terminal(n) บั้นปลายชีวิต,สถานีปลายทาง,ขั้วปลายสายไฟ,ปัจจัย,คำท้าย

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top