Search result for

科技

   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -科技-, *科技*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
科技[kē jì, ㄎㄜ ㄐㄧˋ, ] science and technology, #681 [Add to Longdo]
科技[gāo kē jì, ㄍㄠ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, ] high tech; high technology, #4,760 [Add to Longdo]
香港科技大学[Xiāng Gǎng Kē jì Dà xué, ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Hong Kong University of Science and Technology, #49,430 [Add to Longdo]
北京科技大学[Běi jīng Kē jì Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Science and Technology Beijing, #52,069 [Add to Longdo]
中国国防科技信息中心[Zhōng guó Guó fáng Kē jì Xìn xī Zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] China Defense Science and Technology Information Center (CDSTIC), #207,539 [Add to Longdo]
国立台北科技大学[guó lì Tái běi kē jì dà xué, ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄊㄞˊ ㄅㄟˇ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] National Taipei University of Technology [Add to Longdo]
国防科技工业委员会[guó fáng kē jì gōng yè wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] State Commission on Science, Technology and Industry for National Defense (COSTIND) [Add to Longdo]
瑞萨科技[ruì sà kē jì, ㄖㄨㄟˋ ㄙㄚˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, / ] Renesas technology (PRC microchip company affiliated with Hitachi and Mitsubishi) [Add to Longdo]
生物科技[shēng wù kē jì, ㄕㄥ ㄨˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, ] biotechnology [Add to Longdo]
科技大学[kē jì dà xué, ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] university of science and technology [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top