ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恭-, *恭*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
喜发财[gōng xǐ fā cái] สวัสดีปีใหม่

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[恭, gōng, ㄍㄨㄥ] polite, respectful, reverent
Radical: Decomposition: 共 (gòng ㄍㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 1,742

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng xǐ, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ, ] congratulations; greetings, #3,980 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] respectful, #12,590 [Add to Longdo]
喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, / ] Wishing you a prosperous New Year! (traditional New Year greeting); Congratulations and best wishes for a prosperous New Year!; Happy New Year!, #16,464 [Add to Longdo]
[gōng jìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ, ] deferential; with respect, #18,055 [Add to Longdo]
[gōng wéi, ㄍㄨㄥ ㄨㄟˊ, / ] to flatter or give a compliment, #20,692 [Add to Longdo]
[gōng hòu, ㄍㄨㄥ ㄏㄡˋ, ] to look forward to sth; to wait respectfully, #35,171 [Add to Longdo]
[qiān gōng, ㄑㄧㄢ ㄍㄨㄥ, / ] polite and modest, #40,308 [Add to Longdo]
玩世不[wán shì bù gōng, ㄨㄢˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, ] to trifle without respect (成语 saw); to despise worldly conventions; frivolous, #46,340 [Add to Longdo]
毕敬[bì gōng bì jìng, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] reverent and respectful; extremely deferential, #51,801 [Add to Longdo]
洗耳[xǐ ěr gōng tīng, ㄒㄧˇ ㄦˇ ㄍㄨㄥ ㄊㄧㄥ, / ] to listen with respectful attention; (a polite request to sb to speak); we are all ears, #59,321 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しい[うやうやしい, uyauyashii] (adj-i) respectful; reverent [Add to Longdo]
しく[うやうやしく, uyauyashiku] (adv) reverentially; respectfully [Add to Longdo]
[きょうが, kyouga] (n) respectful congratulations [Add to Longdo]
賀新年[きょうがしんねん, kyougashinnen] (exp,n) Happy New Year! [Add to Longdo]
[きょうけい, kyoukei] (n) respect; reverence; veneration [Add to Longdo]
[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) respectfulness and modesty; deference [Add to Longdo]
[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) (uk) modesty; humility [Add to Longdo]
[きょうじゅん, kyoujun] (n,vs) allegiance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Kyouko went away, humming a song.子は鼻歌を歌いながら行ってしまった。
You see, Kyohei, this question ... it's about saline solution but ...あのさ平、この問題・・・食塩水のやつなんだけど・・・。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Congratulations. - Thank you.[CN] 喜你! Taken 2 (2012)
I've been saying that since the day you were born. Congratulations![CN] 从你出生我就一直在说 喜你! Taken 2 (2012)
I need a physician for my sick wife and child.[JA] 同こz軍xせつてり ま百 毒子壺医者に診世た凵 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Of a samurai's honour?[JA] とう 者えガ 實 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Take these back. It is of no worth to me any more.[JA] これは i匡し申し上lプる Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
I have not seen you in a long while, Motome-dono.[JA] 久し求女殿の あ穎も 拝見してうめゆえ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Will you wait for me here alone?[JA] ー入竇椿つてれるな Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Miho will get better. I am convinced of it.[JA] 必葦や美積の痛ガ 治ると眉じてり ま哲 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
That's just disrespectful.[CN] 真不敢 Men in Black 3 (2012)
Congratulations to Japan, our 2012 RIMPAC Cup winners.[CN] 喜日本队赢得2012环太杯冠军 Battleship (2012)
The strengths and weaknesses of the houses that will either join or oppose you.[JA] 各家の強さと弱点 あなたに反抗するか順するかわからない Hardhome (2015)
Congratulations, Mr. Morgan.[CN] 喜您,摩根先生 Chinese Zodiac (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しい[うやうやしい, uyauyashii] respektvoll, ehrerbietig [Add to Longdo]
[きょうけい, kyoukei] Ehrerbietigkeit, Respekt [Add to Longdo]
[きょうけん, kyouken] ehrerbietig, demuetig [Add to Longdo]
賀新年[きょうがしんねん, kyougashinnen] Ein_glueckliches_Neues_Jahr! [Add to Longdo]
[きょうじゅん, kyoujun] Untertanentreue, Ergebenheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top