ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

展览

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -展览-, *展览*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
展览[zhǎn lǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ, / ] to put on display; to exhibit; exhibition; show, #4,751 [Add to Longdo]
展览[zhǎn lǎn huì, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] exhibition; show, #11,504 [Add to Longdo]
展览[zhǎn lǎn guǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] exhibition hall, #27,337 [Add to Longdo]
汽车展览[qì chē zhǎn lǎn huì, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] car show; automobile expo [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The show is an excellent way to advertise our bull semen.[CN] 去展览能替我们的牛精液打广告 Truth (2015)
I don't imagine there was anyone else here to verify that, right?[CN] 一周之后就要展览了 {\3cH202020}Show opens in a week. 应该也没有第二个人在这里 {\3cH202020}I don't imagine there was anyone else here Hitler on the Half-Shell (2015)
More like an exhibition.[CN] 应该更像展览 Underwear (2015)
God, it was the most incredible exhibit I've ever seen.[CN] 天啊,这是我见过 最不可思议的展览 Pay the Ghost (2015)
They're kind of visible. Yeah, I put them on display.[CN] 对啊 我挂出来展览了 Yeah, I put them on display. The Screwdriver (2015)
Three of my latest works were just accepted by the salon.[CN] 我最新的三个作品被展览馆接收了 Three of my latest works were just accepted by the salon. Best Foot Forward (2015)
So the first day at the show, a dark-skinned fella comes up... and hands me an envelope and walks away.[CN] 展览第一天 一个又黑又瘦的家伙出现 交给我一个信封之后就走了 Truth (2015)
I'm curating a show in a few weeks with all new artists,[CN] 我几周后会策划一场展览 全部都是新晋艺术家 The Imaginary Line (2015)
Once in, to avoid security, you're gonna have to use the cross beams above the displays.[CN] 进去之后如果想避开安保摄像头 Once in, to avoid security, 你就得从展览区上面的横梁上 you're gonna have to use the cross beams 爬过去了 above the displays. Once Bitten, Twice Die (2015)
It's been on display in the city's maritime museum, but it's recently disappeared again.[CN] 现今在城市海事博物馆展览 但最近再一次消失了 Day One of Twenty-Two Thousand, Give or Take (2015)
Due to technical difficulties, all our exhibits are now closed.[CN] 由于设备故障 所有展览关闭 Due to technical difficulties, all our exhibits are now closed. Jurassic World (2015)
Due to technical difficulties all our exhibits are now closed.[CN] 由于技术故障 所有展览现在关闭 Due to technical difficulties all our exhibits are now closed. Jurassic World (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top