ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -員-, *員*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[員, yuán, ㄩㄢˊ] employee; member; personnel, staff
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人员[rén yuán, ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff; crew; personnel, #266 [Add to Longdo]
委员会[wěi yuán huì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] committee, #1,174 [Add to Longdo]
球员[qiú yuán, ㄑㄧㄡˊ ㄩㄢˊ, / ] sports club member; footballer, golfer etc, #1,231 [Add to Longdo]
工作人员[gōng zuò rén yuán, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff, #1,334 [Add to Longdo]
成员[chéng yuán, ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] member, #1,489 [Add to Longdo]
官员[guān yuán, ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] government official, #1,503 [Add to Longdo]
员工[yuán gōng, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] staff; personnel; employee, #1,512 [Add to Longdo]
队员[duì yuán, ㄉㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] team member, #1,661 [Add to Longdo]
委员[wěi yuán, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] committee member; committee; council, #2,234 [Add to Longdo]
演员[yǎn yuán, ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] actor or actress; performer, #2,239 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いん, in] (n,n-suf) member; (P) [Add to Longdo]
に備わるのみ[いんにそなわるのみ, innisonawarunomi] (exp) being a member of staff but useless as a worker [Add to Longdo]
[いんがい, ingai] (n) non-membership [Add to Longdo]
数(P);數(oK)[いんずう(P);いんず;いんじゅ(ok), inzuu (P); inzu ; inju (ok)] (n) numbers of members (things, people); (P) [Add to Longdo]
[いんめい, inmei] (n) member name [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Here you are," she says.「どうぞ」と乗務が言います。
"May I please see your driver's license for identification?", said the clerk.「身分確認のためにあなたの運転免許証を見せていただけますか」とその係はいった。
"You can get it at the courthouse," the clerk added.「都庁舎でもらえますよ」と係が付け加えた。
Even at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.19世紀末でも、イギリス海軍の船は、そうすることが弱さの印だという理由で、ナイフとフォークを使うことを許されていなかった。
A watchman sat with his legs crossed.1人の警備が脚を組んで座っていた。
I'll have you all speaking fluent English within a year.1年以内にあなた方が全、流暢な英語を話しているようにしてあげます。
After 6 p.m. the employees began to disappear.6時を過ぎると従業は帰り始めた。
Six members constitute the committee.6人の委でその委会を構成する。
Six professors constitute the committee.6人の教授でその委会を構成する。
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務が航空機を完全にコントロールし、すべてが正常に作動しているにもかかわらず、地面に激突する場合に起こるものである。
General Motors laid off 76,000 its workers.GMは7万6000人の従業を解雇した。
That's an exclusive golf club.あそこは会制のゴルフクラブだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stenographer.[CN] 速記. Grand Hotel (1932)
Well, Maude Adams?[CN] 慕德 亞當? (美國著名舞臺劇女演 Applause (1929)
The committee head, Mr. Chiba, spoke very highly of your work.[JA] (記者) 選考委長の千葉先生も 大絶賛でしたね Appeal (2017)
I'm the stenographer.[CN] 我是速記. Grand Hotel (1932)
Are you sure you want to donate this much?[JA] (職) こんなに 寄付していただいて いいんですか? Emotions (2017)
I think it's a crime that the committee members don't know about the most truly interesting novels.[JA] 選考委が 本当に面白い小説を知らないのは 罪だと思います Appeal (2017)
Of course.[JA] (職)もちろんです Emotions (2017)
We committee members were overjoyed to come across a masterpiece like this for the significant 50th anniversary of the prize.[JA] 50回目の記念すべき節目に このような傑作に巡り合えたことは 我々 選考委にとっても 大きな喜びです Appeal (2017)
- Yes, I'm a little stenographess.[CN] - 是的, 我是一個女速記. Grand Hotel (1932)
I guess we won't be eating dinner together anymore.[JA] (佑希) もう全で夕食を食べることは ないんですね Disbanded (2017)
And it's gotta have somebody in it that's young.[CN] 我們需要年輕的演 Applause (1929)
The dancer's gone to the theater.[CN] 那個舞蹈演已經去劇院了. Grand Hotel (1932)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いん, in] MITGLIED [Add to Longdo]
[いん, in] Mitglied [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top