Search result for

ท่อน

   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท่อน-, *ท่อน*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระท่อนกระแท่น(adj) incoherent

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่อน(n) bit, See also: piece, strip, section, fraction, Syn. แท่ง, ลิ่ม, ต้น, ดุ้น, Example: ช่างไม้เลื่อยไม้เป็นท่อนเล็กๆ, Count Unit: ท่อน, Thai Definition: ส่วนที่ตัดหรือทอนออกเป็นตอนๆ
ท่อน้(n) water pipe, Example: เขารับประกันว่าท่อน้ำที่ออกแบบให้นี้ จะสามารถรับจ่ายน้ำได้มากที่สุด 18 ลิตร, Count Unit: ท่อ, Thai Definition: สิ่งสำหรับให้น้ำผ่านไปได้ มีลักษณะกลม รูปคล้ายปล่อง
ท่อนซุง(n) log, See also: timber, Syn. ไม้ซุง, ซุง, Example: ช้างเป็นพาหนะสำคัญ ที่ใช้สำหรับขนท่อนซุงออกมาจากป่า, Count Unit: ท่อน, ต้น, Thai Definition: ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ตัดให้เป็นท่อนๆ
ท่อนไม้(n) log, See also: piece of wood, Example: ช้างลากท่อนไม้ไปตามทาง, Count Unit: ท่อน, Thai Definition: ส่วนของต้นไม้ที่ตัดออกเป็นตอนๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท่อนน. ส่วนที่ตัดหรือทอนออกเป็นตอน ๆ เช่น ท่อนหัว ท่อนกลาง ท่อนหาง, ส่วนหนึ่งของเพลงซึ่งมีความสมบูรณ์ในตัวเอง จะเป็นทำนองหรือบทร้องก็ได้ จะเป็นท่อนสั้นหรือท่อนยาวก็ได้ เพลงหนึ่งอาจมีท่อนเดียวหรือหลายท่อนก็ได้
ท่อนลักษณนามเรียกสิ่งที่ตัดแบ่งหรือทอนออกเป็นท่อน ๆ เช่น ฟืนท่อนหนึ่ง ฟืน ๒ ท่อน เพลง ๓ ท่อน.
โต่งท่อนไม้ที่ผูกติดอยู่บนแพสุดท้าย สำหรับต๋งกับหลักบนริมฝั่งเพื่อยึดแพไม่ให้น้ำพัดลอยไป.
ไม้หมอนท่อนไม้สี่เหลี่ยมสำหรับหนุนหรือรองรับรางรถไฟ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stabilizer bar; antiroll bar; stabilizer; sway barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sway bar; antiroll bar; stabilizer; stabilizer barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilizer; antiroll bar; stabilizer bar; sway barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
antiroll bar; stabilizer; stabilizer bar; sway barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
duct transformerท่อนท่อลมแปลงรูป [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
strutท่อนยึดปีกนกล่าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
guide tubeท่อน[การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
waveguideท่อนำคลื่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contact tubeท่อนำลวดเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
duct, efferentท่อนำออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nanotubeท่อนาโน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wave guideท่อนำคลื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Water-pipesท่อน้[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Petroleum pipelinesท่อน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
Optical wave guideท่อนำแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biliary atresiaท่อน้ำดีตีบตัน [TU Subject Heading]
Nanotubesท่อนาโน [TU Subject Heading]
Optical wave guidesท่อนำแสง [TU Subject Heading]
Atresia, Intrahepatic Biliaryท่อน้ำดีภายในตับตีบตัน [การแพทย์]
Barท่อน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท่อน[thǿn] (x) EN: [classifier : pieces of cloth ; scraps ; timber cutoffs]  FR: [classificateur : pièces de vêtement ; résidus ; déchets de bois]
ท่อน[thǿn] (n) EN: part ; portion ; length ; section ; segment ; strip ; piece ; fraction ; tranche ; passage  FR: partie [f] ; part [f] ; section [f] ; tronçon [m] ; passage [m]
ท่อนาโนคาร์บอน[thø nānō khābǿn] (n, exp) EN: carbon nanotubes  FR: nanotube en carbone [mpl]
ท่อน้[thø nām] (n) EN: water pipe  FR: canalisation d'eau [f] ; conduite d'eau [f]
ท่อน้ำทิ้ง[thø nām thing] (n, exp) EN: drain  FR: tuyau d'évacuation (des eaux sales) [m]
ท่อน้ำประปา[thø nām prapā] (n, exp) EN: water main

English-Thai: Longdo Dictionary
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
nunchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, See also: chain sticks, Syn. numchucks
numchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, See also: chain sticks, Syn. nunchucks
dill(n) ผักชีลาว (สามารถใช้รับประทานหรือใช้ประดับก็ได้ เมื่อแก่ออกดอกสีเหลืองเล็กๆ ลักษณะใบเป็นท่อนเล็กๆแหลมๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backlog(n) ท่อนไม้ใหญ่สำหรับเล่นแคมป์ไฟ
billet(n) ท่อนไม้ชิ้นเล็กๆ
billet(n) ท่อนเหล็กหรือโลหะ
fallopian tube(n) ท่อนำไข่, See also: ท่อทางเดินของไข่จากรังไข่ไปสู่มดลูก
gullet(n) รางน้ำ, See also: ท่อน้ำ, Syn. gully
gully(n) รางน้ำ, See also: ท่อน้ำ, Syn. gullet
lymphatic(n) ท่อน้ำเหลือง
oviduct(n) ท่อรังไข่, See also: ท่อนำไข่
phloem(n) ท่อนำส่งอาหารของพืช, Syn. bast
pipe(n) ท่อ, See also: ท่อนำส่ง, ท่อนำวิถี, Syn. pipeline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinomycete(แอค' ทิโนไมซีท) n. แบ็คทีเรียรูปท่อนกลมหรือเป็นเส้น ๆ ในตระกูล Actinomycetaceae. -actinomycetous adj.
aqueduct(แอค'คิวดัคทฺ) n. ท่อน้ำ,ท่อระบายน้ำ,สะพานท่อน้ำ,ทางระบายน้ำ
bacillus(บะซิล'ลัส) n. เชื้อแบคทีเรียรูปท่อนยาว -pl. bacilli
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
big ironท่อนเหล็ก <คำแปล>เป็นคำสะแลงที่ใช้เรียกคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) รุ่นเก่า ที่มีราคาเป็นเรือนล้าน ขนาดใหญ่คับห้อง แต่ทำงานได้เท่ากับไมโครคอมพิวเตอร์ ที่ราคาเพียงไม่กี่หมื่นบาท
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
blockish(บลอค'คิช) adj. คล้ายท่อนไม้,โง่
booster(บูส'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผู้ยก,ผู้เลื่อน,สิ่งที่สนับสนุน,สิ่งกระตุ้น,ท่อนแรกของจรวดหลายท่อน,เครื่องเพิ่ม กำลัง -Phr. (booster dose,booster shot ขนาดยาหรือสารสร้างภูมิคุ้มกัน,ยาหรือสารเสริมฤทธิ์ยาตัวอื่น,เครื่องเสริมการขับดัน)
brachialadj. เกี่ยวกับแขน,ปีก,แขนท่อนบน,ขาหน้า
chump(ชัมพฺ) n. ท่อนไม้สั้นและหนา,ก้อนเนื้อหนา,คนโง่

English-Thai: Nontri Dictionary
bar(n) ท่อนเหล็ก,ไม้กระบอง,ลูกกรง,เครื่องกั้น,รั้ว,สันดอน,บาร์
beam(n) ท่อนไม้,คันไถ,คันชั่ง,ลำแสง,ไม้รอด,ขื่อ,คาน,คร่าว
billet(n) ท่อนไม้,ท่อนเหล็ก,ท่อนปืน,เศษเหล็ก,หอพักทหาร
block(n) ท่อนไม้,ตึกทั้งแถว,แม่พิมพ์,เครื่องกีดขวาง
chump(n) ท่อนไม้สั้น,ก้อนเนื้อ,คนทึ่ม,คนโง่
duct(n) ท่อ,หลอด,โพรง,ท่อน้ำในร่างกาย,คู,คลอง
elbow(n) ข้อศอก,ข้อต่อท่อน้
faggot(n) เศษเหล็ก,เหล็กท่อน,มัดฟืน
fragmentary(adj) ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน,ไม่ครบถ้วน,กระท่อนกระแท่น,ขาดวิ่น,เป็นเสี่ยงๆ
greave(n) เกราะหุ้มขาท่อนล่าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
サビ[さび, sabi] (n) ท่อนฮุคในเพลง
[ぼう, bou] ท่อนไม้ หรือ เหล็กเส้นตรง

German-Thai: Longdo Dictionary
Oberschenkel(n) |der, pl. Oberschenkel| ต้นขา, ขาท่อนบน, ขาอ่อน, See also: A. Unterschenkel
Unterschenkel(n) der, pl. Unterschenkel| ขาท่อนล่าง, See also: A. Oberschenkel
Stange(n) |die, pl. Stangen| ท่อนไม้หรือท่อนโลหะ, แท่งไม้, แท่ง, ท่อน
Spargel(n) |der, pl. Spargel| หน่อไม้ฝรั่ง (พืชซึ่งเติบโตใต้ดิน มีลักษณะเป็นท่อนสีขาวหรือเขียว)

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top