Search result for

ดิบ

   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดิบ-, *ดิบ*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
คะแนนดิบ(n) raw score

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดิบ(adj) uncooked, See also: raw, half-cooked, Ant. สุก, Example: คนญี่ปุ่นชอบกินปลาดิบ, Thai Definition: ยังไม่สุกด้วยไฟ
ดิบ(adj) unripe, See also: green, young, Syn. ไม่สุก, Ant. สุก, Example: แม่ชอบกินมะม่วงดิบ, Thai Definition: ยังไม่สุก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดิบว. ยังไม่สุก เช่น มะม่วงดิบ, ยังไม่สุกด้วยไฟ เช่น เนื้อดิบ ปลาดิบ
ดิบยังไม่ได้ขัดเกลา เช่น สันดานดิบ
ดิบเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้สำเร็จรูปหรือยังไม่ได้เปลี่ยนรูปและลักษณะเดิม ว่า วัตถุดิบ, เรียกด้ายที่ยังไม่ได้ฟอก ว่า ด้ายดิบ, เรียกผ้าที่ทอด้วยด้ายดิบ ว่า ผ้าดิบ
ดิบโดยปริยายเรียกชายที่ยังไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุ ว่า คนดิบ, (โบ) เรียกศพที่ฝังไว้ไม่นิยมเผาเช่นผีตายโหง ว่า ผีดิบ, เรียกผีชนิดหนึ่งเป็นศพเดินได้ ว่า ผีดิบ, เรียกดงที่มีต้นไม้หนาแน่นเขียวชอุ่มอยู่ทั้งปี ว่า ดงดิบ.
ดิบดี(ดิบ-) ว. ดี, เรียบร้อย, เช่น เก็บไว้ดิบดี, บางทีใช้แยกกัน หมายความว่า ดี เช่น ได้ดิบได้ดีแล้วอย่าลืมกันนะ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิบ[dip] (adj) EN: unripe ; green ; young  FR: vert ; pas mûr ; brut
ดิบ[dip] (adj) EN: uncooked ; raw ; half-cooked  FR: cru
ดิบ[dip-dip] (adj) FR: saignant ; bleu
ดิบดี[dipdī] (x) EN: very well

English-Thai: Longdo Dictionary
benzine(n) น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้), Syn. benzin

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crude(adj) ดิบ, See also: ที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการใด, Syn. raw, rare
green(adj) ยังไม่สุก (ผลไม้), See also: ดิบ
raw(adj) ดิบ, See also: สด, ยังไม่ได้ผ่านกรรมวิธี, Syn. fresh, uncooked, Ant. cooked
uncooked(adj) ดิบ, See also: ที่ยังไม่สุก, Syn. raw, Ant. cooked

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.
bitumen(ไบทู'เมน) n. น้ำมันดิบเช่นasphalt, See also: bituminoid adj. ดูbitumen
caoutchouc(เคา'ชูด) n. ยางพารา,ยางดิบ
cold turkeyn. การหักดิบ
crude(ครูด) adj. หยาบ,สกปรก,เป็นธรรมชาติ,ยังไม่สุก,ยังไม่ผ่านกรรมวิธี n. น้ำมันดิบ, See also: crudeness n., Syn. coarse, unrefined
crude oilน้ำมันดิบ,น้ำมันปิโตรเลียมก่อนกลั่น, Syn. petroleum
crude petroleumน้ำมันดิบ,น้ำมันปิโตรเลียมก่อนกลั่น, Syn. petroleum
crudity(ครู'ดิที) n. ภาวะที่ดิบ,สิ่งที่ดิบ,สิ่งที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี,กิริยาที่หยาบ,กิริยาหรือคำพูดที่ไม่สุภาพ
data processingn. กระบวนการหรือเทคนิคการป้อนข้อมูล ใช้ตัวย่อว่า DP (อ่านว่า ดีพี) หมายถึง การนำข้อมูลดิบ (raw data) มาดำเนินการบางประการ เช่น จัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ หรือ ผลที่จะนำไปใช้ต่อไป โดยปกติจะใช้คำเต็ม ๆ ว่า electronic data processing หรือ EDP ซึ่งหมายเฉพาะถึง การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
debar(ดิบาร'์) {debarred,debarring,debars} vt. ห้ามเข้า,ยับยั้ง,ป้องกัน, See also: debarment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
calico(n) ผ้าดิบ
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ,การตรวจตรา,การหาเสียง,การขอ
eve(n) ตอนเย็น,เวลาเย็น,วันก่อนวันเทศกาล,วันสุกดิบ,วันจ่าย
greenness(n) ความเขียว,ความสด,ความดิบ,ความใหม่,ความแข็งแรง,ความกระชุ่มกระชวย้
oakum(n) เส้นเชือก,ด้ายดิบ,ชันยาเรือ
parboil(vi) ต้มดิบๆสุกๆ
pitch(n) ระดับเสียง,ชัน,น้ำมันดิบ,ที่มั่น,ที่ประจำ,ที่ขายของ
raw(adj) หยาบ,ดิบ,ใหม่,ยังไม่สุก
staple(n) วัตถุดิบ,สินค้าหลัก,สาร,แก่น,ใยฝ้าย
stuff(n) สิ่งของ,เนื้อแท้,ปัจจัย,วัตถุดิบ,ความเชี่ยวชาญ

German-Thai: Longdo Dictionary
Benzin(n) |das, pl. Benzine| น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้)

French-Thai: Longdo Dictionary
matière première(n) |f| วัตถุดิบ

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top