ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -发-, *发*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
[fā zhǎn] (vi ) พัฒนา, การพัฒนา,​ความก้าวหน้า

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ] ประกาศ(คำสั่ง); แถลง(ข่าว)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[发, fā, ㄈㄚ] to issue, to dispatch, to send out; hair
Radical: Decomposition: 又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 47

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fā, ㄈㄚ, / ] to send out; to show (one's feeling); to issue; to develop; (classifier for gunshots, "rounds"), #271 [Add to Longdo]
[fà, ㄈㄚˋ, / ] hair; Taiwan pr. fa3, #271 [Add to Longdo]
[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] development; growth; to develop; to grow; to expand, #73 [Add to Longdo]
[fā xiàn, ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] to find; to discover, #172 [Add to Longdo]
[fā shēng, ㄈㄚ ㄕㄥ, / ] to happen; to occur; to take place; to break out, #240 [Add to Longdo]
[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, / ] exploit (a resource); open up (for development); to develop, #386 [Add to Longdo]
[fā biǎo, ㄈㄚ ㄅㄧㄠˇ, / ] to issue (a statement); to publish; to issue; to put out, #841 [Add to Longdo]
[fā huī, ㄈㄚ ㄏㄨㄟ, / ] to display; to exhibit; to bring out implicit or innate qualities; to express (a thought or moral); to develop (an idea); to elaborate (on a theme), #862 [Add to Longdo]
[zhuǎn fā, ㄓㄨㄢˇ ㄈㄚ, / ] to transmit; forwarding (mail, SMS, packets of data); to pass on; to reprint (an article from another publication), #881 [Add to Longdo]
[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ, / ] to release; to issue; to distribute, #1,115 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was no positive ID, but DS Lennox has been down at the murder scene.[CN] 虽然没有找到身份证件 但是伦诺克斯警官已经勘察过案现场 Filth (2013)
If I find out there's another woman involved, Clifford...[CN] 要是我现你还有别的女人 克利福德 Filth (2013)
Cunty Bunty, Cunty Bunty, how does your big minge grow?[CN] 骚蹄子邦蒂 骚蹄子邦蒂 你的小穴育得怎么样 Filth (2013)
And I can only imagine how much this would hurt poor old Dougie if he found out.[CN] 而且我能想象如果可怜的道吉 Filth (2013)
...in accordance with the description which Detective Drummond will presently hand out to you.[CN] 请参考德拉蒙德警探马上给大家下的 书面报告 Filth (2013)
I noticed you looking at me before.[CN] 我现你刚才一直在看我 Under the Skin (2013)
- You will fucking cough up or I swear to God you will be stuffing cuddly toys in Corton Vale Prison faster than you can tie a bunch of fucking daffodils.[CN] -你他妈最好供出实情 不然我对天誓 你他妈以后在高登谷监狱填充玩具娃娃 Filth (2013)
The body was found by a tourist... and is believed to have been in the water for some time.[CN] 尸体是一位游客现的 尸体在水里有一段时间 Under the Skin (2013)
If you're frightened, let's go.[CN] 如果你害怕 那就出 Under the Skin (2013)
- That black hair.[CN] -还有黑 Under the Skin (2013)
But then, when did a single-figure IQ hold anybody back in the police force?[CN] 但也从没听说过低智商 会影响一个人在警局的展啊 Filth (2013)
You can text as well... 80295.[CN] 或者送短信至80295 Under the Skin (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top