ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Investigators ( IH2 N V EH1 S T AH0 G EY2 T ER0 Z) are ( AA1 R) running ( R AH1 N IH0 NG) a ( AH0) probe into ( P R OW1 B IH2 N T UW1) what ( W AH1 T) caused ( K AA1 Z D) the ( DH AH0) crash ( K R AE1 SH).

 


  

 
Investigators
  [investigator]
 • ผู้สอบสวน: ผู้สำรวจ, ผู้ตรวจสอบ [Lex2]
 • /IH2 N V EH1 S T AH0 G EY2 T ER0/ [CMU]
 • (n) /'ɪnv'ɛstɪgɛɪtər/ [OALD]
 • /IH2 N V EH1 S T AH0 G EY2 T ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /'ɪnv'ɛstɪgɛɪtəz/ [OALD]
are
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
 • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
 • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (v) /aːr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
running
 • การวิ่ง[Lex2]
 • การจัดการธุรกิจ[Lex2]
 • ซึ่งไหล[Lex2]
 • ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่[Lex2]
 • ซึ่งต่อเนื่องกัน[Lex2]
 • โดยต่อเนื่องกัน[Lex2]
 • (รัน'นิง) n. การวิ่ง,การวิ่งแข่ง,การวิ่งเต้น,การควบคุม,การจัดการ,การเคลื่อนที่,การไหล,ความต่อเนื่องกัน,การเดินเครื่อง adj. วิ่ง,วิ่งแข่ง,เป็นของเหลว,ซึ่งไหล,ปัจจุบัน,เร็ว ๆ นี้,แพร่หลาย,มีอยู่ทั่วไป,ซึ่งต่อเนื่องกัน,ยืดเยื้อ,ระหว่างการวิ่ง,มีหนองไหล,มีของเ [Hope]
 • (adj) วิ่งแข่ง,วิ่ง,ไหล,ติดกันไป,เดินเครื่อง [Nontri]
 • (n) การแข่งขัน,การวิ่ง,การวิ่งเต้น,การเคลื่อนที่,การจัดการ,ความต่อเนื่อง [Nontri]
 • /R AH1 N IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /r'ʌnɪŋ/ [OALD]
  [run]
 • วิ่ง: วิ่งควบ [Lex2]
 • วิ่งแข่ง[Lex2]
 • วิ่งหนี: หนี [Lex2]
 • รีบไป: รีบเร่ง [Lex2]
 • พาไปส่ง[Lex2]
 • ผ่านไปอย่างรวดเร็ว: เคลื่อนผ่านไป [Lex2]
 • ไปขอความช่วยเหลือ[Lex2]
 • เยี่ยมเยียน[Lex2]
 • เข้าสมัครรับเลือกตั้ง[Lex2]
 • เปิดเครื่อง: เดินเครื่อง [Lex2]
 • ดำเนินการ: ปฎิบัติการ [Lex2]
 • ไหล: ริน [Lex2]
 • (น้ำมูก) ไหล[Lex2]
 • กลิ้ง[Lex2]
 • เข้าร่วม[Lex2]
 • ใช้เวลา: กินเวลา [Lex2]
 • แพร่: เล่าลือ, กระจาย [Lex2]
 • ทำให้แพร่กระจาย[Lex2]
 • มีผลตามกฎหมาย[Lex2]
 • ลักลอบขนส่งผิดกฎหมาย[Lex2]
 • ว่ายทวนน้ำไปวางไข่[Lex2]
 • การวิ่งแข่ง[Lex2]
 • การเดินทาง[Lex2]
 • ระยะทาง: ระยะเวลา [Lex2]
 • ความต่อเนื่อง[Lex2]
 • คอกล้อมสัตว์[Lex2]
 • (รัน) {ran,run,running,runs} vi.,vt. วิ่ง,เข้าแข่ง,รีบ,ขับ,แล่น,เดินเครื่อง,ดำเนินการ,ปฏิบัติการ, (เวลา) ผ่านไป,เป็นจำนวน,เป็นดังต่อไปนี้,เป็นหนี้,มีอายุ,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,เคลื่อนไปตาม,วิ่งไปตาม,กระทำ n. การวิ่ง,ระยะทางที่ไป,เส้นทาง,ทางน้ำไหล,เที่ยวเรือ,เที่ยวรถ,ความต่อเนื่อง,ก้าวหน้า,ทิศทาง,ดำเนินงานหมายถึง การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมในภาษาเบสิก (BASIC) ใช้เป็นคำสั่งให้เริ่มกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม [Hope]
 • (n) ทางน้ำไหล,การวิ่ง,การเดินเครื่อง,ทิศทาง,เที่ยวเรือ [Nontri]
 • (vi) ไหล,วิ่ง,ขับ,เดินเครื่อง,แล่น,เคลื่อนที่ [Nontri]
 • /R AH1 N/ [CMU]
 • (v) /r'ʌn/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
probe into
 • แหย่เข้าไป: แทงหา [Lex2]
 • ตรวจสอบ[Lex2]
what
 • อะไร[Lex2]
 • อะไร: อันไหน; สิ่งไหน [Lex2]
 • อะไรก็ตาม[Lex2]
 • มากเท่าที่[Lex2]
 • คำอุทานแสดงความผิดหวัง ตกใจ ประหลาดใจ หรือตื่นเต้น[Lex2]
 • คำแสดงการคาดเดาหรือกะประมาณ[Lex2]
 • อย่างไร (เพื่อวัดระดับมากน้อย)[Lex2]
 • (วอท) pron. อะไร,เท่าไร,ใด ๆ ,สิ่งที่,คนที่,เท่าที่,ชนิดใด,n. อะไร,ลักษณะที่แท้จริง,adj. อะไรก็ตาม,เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ [Hope]
 • (adj) อะไร,สิ่งที่,เท่าที่,แท้ๆ,พิลึก,เท่าไร [Nontri]
 • (pro) อะไร,ใดๆ,เท่าไร,ชนิดใด [Nontri]
 • /W AH1 T/ [CMU]
 • /HH W AH1 T/ [CMU]
 • (j) /wɒt/ [OALD]
caused
 • /K AA1 Z D/ [CMU]
 • (v) /k'ɔːzd/ [OALD]
  [cause]
 • ทำให้เกิด: ก่อให้เกิด [Lex2]
 • สาเหตุ[Lex2]
 • หัวเรื่องของการอภิปราย[Lex2]
 • เหตุผลที่ดี: เหตุผลที่เหมาะ [Lex2]
 • (คอซ) {caused,causing,causes) n. สาเหตุ,จุดประสงค์,มูลฟ้อง,สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต vt. ทำให้เกิดขึ้น,ก่อให้เกิด,ให้,ทำให้ ###S. motive [Hope]
 • (n) สาเหตุ,ต้นเหตุ,ชนวน,มูลเหตุ [Nontri]
 • (vt) ก่อให้เกิด,เป็นชนวน,เป็นสาเหตุ,เป็นต้นเหตุ [Nontri]
 • /K AA1 Z/ [CMU]
 • (v) /k'ɔːz/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
crash
 • การชน[Lex2]
 • การล้มละลาย[Lex2]
 • เกิดเสียงดัง[Lex2]
 • เคลื่อนที่อย่างเสียงดัง[Lex2]
 • ชนอย่างแรง[Lex2]
 • ซึ่งเร่งรัด[Lex2]
 • ตกอย่างรวดเร็ว: เสื่อมอย่างรวดเร็ว [Lex2]
 • ทำให้เกิดเสียงดัง[Lex2]
 • ทำให้เคลื่อนที่อย่างเสียงดัง[Lex2]
 • ล้มละลาย[Lex2]
 • เสียงดังที่เกิดจากการชน[Lex2]
 • ผ้าเนื้อหยาบ[Lex2]
 • ยืม[Lex2]
 • (แคร?) {crashed,crashing,crashes} vt.,vi. ชนโครม,ปะทะโครม,มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง,มีเสียงกระทบหรือชนกัน,พุ่งชน,พัง,ล้มเหลว,พ่ายแพ้,ปรากฎตัว n. เสียงดังสนั่น (ที่เกิดจากการกระทบหรือชนกัน) ,การตกของเครื่องบิน,ความล้มเหลว,ความพังพินาศ คำที่มีความหมายเหมือนกั [Hope]
 • (n) เสียงแตก,เสียงดังสนั่น,เสียงชนโครม,ความพังพินาศ [Nontri]
 • (vi) เกิดเสียงแตก,เกิดเสียงระเบิด,เกิดเสียงดังโครม [Nontri]
 • (vt) ลั่น,ล้ม,ตก,พัง,ชนโครม,ปะทะ [Nontri]
 • /K R AE1 SH/ [CMU]
 • (v) /kr'æʃ/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top