ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

A ( AH0) mailbag ( M EY1 L B AE2 G) from ( F R AH1 M) a ( AH0) single ( S IH1 NG G AH0 L) sender ( S EH1 N D ER0) addressed to ( AH0 D R EH1 S T T UW1) one ( W AH1 N) recipient ( R AH0 S IH1 P IY0 AH0 N T), as ( AE1 Z) the ( DH AH0) name ( N EY1 M) suggests ( S AH0 G JH EH1 S T S), is for ( IH1 Z F AO1 R) delivering ( D AH0 L IH1 V ER0 IH0 NG) a ( AH0) bag ( B AE1 G) of ( AH1 V) printed matter ( P R IH1 N T AH0 D M AE1 T ER0).

 


  

 
A
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
mailbag
 • กระเป๋าไปรษณีย์[Lex2]
 • /M EY1 L B AE2 G/ [CMU]
 • (n) /m'ɛɪlbæg/ [OALD]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • /F ER0 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
single
 • เดี่ยว: โดดๆ, ลำพัง, โดดเดี่ยว [Lex2]
 • โสด: ซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน [Lex2]
 • (ซิง'เกิล) adj. เดี่ยว,เดียว,อย่างเดียว,คนเดียว,อันเดียว,โดดเดี่ยว,รายตัว,เฉพาะคน,ใจซื่อ,บริสุทธิ์ใจ,จริงใจ,ไม่แบ่งแยก,เป็นเอก,ใช้ได้กับทั้งหมด,ไปเที่ยวเดียว,เจาะจง. vt. เลือกเฟ้น,เจาะจง,คัดเลือก. vi. (กีฬาเบสบอล) ตีได้หนึ่งป้อม. n.. คนเดียว,สิ่งเดียว,อันเดียว [Hope]
 • (adj) โสด,เดี่ยว,โทน,เดียว,รายตัว,เฉพาะคน [Nontri]
 • (vt) เลือกเฟ้น,เลือก,เจาะจง,คัดเลือก [Nontri]
 • /S IH1 NG G AH0 L/ [CMU]
 • (v) /s'ɪŋgl/ [OALD]
sender
 • ผู้ส่ง: เครื่องส่ง [Lex2]
 • /S EH1 N D ER0/ [CMU]
 • (n) /s'ɛndər/ [OALD]
addressed to
  [address to]
 • จ่าหน้าซองถึง: เขียนถึง [Lex2]
 • ส่ง (คำพูด, ข้อเขียน, ข้อความ) ไปยัง[Lex2]
one
 • ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว[Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง[Lex2]
 • คำแทนคำนามที่นำมาก่อน[Lex2]
 • เลขหนึ่ง[Lex2]
 • สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง[Lex2]
 • (วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Hope]
 • (adj) หนึ่ง,เดียว,โทน,เอก,เดี่ยว [Nontri]
 • (pro) ใครคนหนึ่ง,คนหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Nontri]
 • /W AH1 N/ [CMU]
 • /HH W AH1 N/ [CMU]
 • (n) /wʌn/ [OALD]
recipient
 • ผู้รับ[Lex2]
 • (n) ผู้ต้อนรับ [Nontri]
 • /R AH0 S IH1 P IY0 AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /r'ɪs'ɪpɪəʴnt/ [OALD]
as
 • ขณะที่[Lex2]
 • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
 • ทั้งๆ ที่[Lex2]
 • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
 • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
 • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
 • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
 • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
 • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
 • /AE1 Z/ [CMU]
 • /EH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /æz/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
name
 • ชื่อ: ฉายานาม, ชื่อเรียก [Lex2]
 • ตั้งชื่อ: กำหนดชื่อ, ให้ชื่อ [Lex2]
 • |der, pl. Namen| ชื่อ [LongdoDE]
 • (เนม) n. ชื่อ,นาม vt. ตั้งชื่อ,ระบุชื่อ [Hope]
 • (n) ชื่อ,นามกร,ผู้มีชื่อเสียง [Nontri]
 • (vt) ตั้งชื่อ,เรียกชื่อ,ออกชื่อ,แนะนำ [Nontri]
 • /N EY1 M/ [CMU]
 • (v) /n'ɛɪm/ [OALD]
suggests
 • /S AH0 G JH EH1 S T S/ [CMU]
 • /S AH0 G JH EH1 S S/ [CMU]
 • /S AH0 G JH EH1 S/ [CMU]
 • (v) /s'əʤ'ɛsts/ [OALD]
  [suggest]
 • แนะนำ: ชี้แนะ, เสนอแนะ [Lex2]
 • ทำให้นึกถึง: เตือน, บอกเป็นนัย [Lex2]
 • (ซักเจสทฺ') vt. แนะนำ,ชักชวน,เสนอ,เสนอแนะ,บอกเป็นนัย,แย้ม,กระตุ้น,ชวนให้นึกถึง ###SW. suggestible adj. suggestive adj. suggester n. suggestingly adv. ###S. propose,imply [Hope]
 • (vt) เสนอ,แนะ,ชักชวน,กระตุ้น [Nontri]
 • /S AH0 G JH EH1 S T/ [CMU]
 • (v) /s'əʤ'ɛst/ [OALD]
is for
  [be for]
 • มีไว้เพื่อ: ทำเพื่อ, ใช้เพื่อ [Lex2]
 • ตั้งใจให้เป็นของขวัญสำหรับ[Lex2]
 • สนับสนุน[Lex2]
delivering
 • /D AH0 L IH1 V ER0 IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /d'ɪl'ɪvərɪŋ/ [OALD]
  [deliver]
 • ขว้าง: ปา [Lex2]
 • คลอด (มักใช้รูป passive voice): ให้กำเนิด, คลอดลูก [Lex2]
 • ช่วยทำคลอด: ช่วยคลอดลูก [Lex2]
 • ประกาศ: แจ้ง, บอกกล่าว, บอกให้ทราบ [Lex2]
 • ปล่อย: ช่วยให้พ้นจากที่คุมขัง, ปลดปล่อย, ปล่อยตัว [Lex2]
 • พูดสุนทรพจน์: แสดงการบรรยาย, ปาฐกถา [Lex2]
 • มอบ: เสนอ, ส่งคืน, คืน [Lex2]
 • ยอม: ยกให้, สละ, ยอมยกให้, ทำตามสัญญา [Lex2]
 • ส่ง: นำส่ง, ส่งจดหมาย, ส่งสินค้า, ส่งพัสดุ [Lex2]
 • สร้าง: ผลิต [Lex2]
 • ออกเสียง (คำไม่เป็นทางการ): สนับสนุน [Lex2]
 • (ดิลิฟ'เวอะ) {delivered,delivering,delivers} vt. นำส่ง,ส่ง,ปล่อย,มอบ,นำข้าม,ส่งจดหมาย,ส่ง,ส่งต่อ,เสนอ,ช่วยคลอดลูก,คลอดลูก,ให้กำเนิด,ส่ง. adj. เร็ว,คล่องแคล่ว. ###SW. deliverable adj. ดูdeliver deliverer n. ดูdeliver [Hope]
 • (vt) ช่วยให้รอดพ้น,ช่วยทำคลอด,นำส่ง,มอบ,โยน,กล่าว [Nontri]
 • /D AH0 L IH1 V ER0/ [CMU]
 • (v) /d'ɪl'ɪvər/ [OALD]
bag
 • ย่าม: ถุง [Lex2]
 • ความมั่งคั่ง: ความร่ำรวย, ความล่ำซำ [Lex2]
 • กระเป๋าถือ: กระเป๋าถือสตรี [Lex2]
 • จำนวนสิ่งของที่กระเป๋าสามารถจะบรรจุได้[Lex2]
 • หญิงไร้เสน่ห์: ผู้หญิงที่ไม่มีเสน่ห์ [Lex2]
 • ฐาน[Lex2]
 • ใส่ถุง: เอาใส่กระเป๋า [Lex2]
 • บวม: พอง, รอยโป่ง [Lex2]
 • ฆ่าหรือจับ (ในการล่าสัตว์)[Lex2]
 • ห้อย: แขวน [Lex2]
 • ฆ่า: ล่าเหยื่อ [Lex2]
 • (แบก) {bagged,bagging,bags} n. ถุง,กระสอบ,ย่าม,กระเป๋าถือ,ความมั่งคั่ง,อาชีพ,อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน,มั่นใจ) vi. บวม,พองขึ้น,มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง,ล่า,ฆ่า,ทำให้บวมหรือพอง ###S. pouch [Hope]
 • (n) ถุง,กระสอบ,กระเป๋าถือ,ย่าม [Nontri]
 • (vt) ใส่ถุง,ห่อ [Nontri]
 • /B AE1 G/ [CMU]
 • (v) /b'æg/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
printed matter
 • สิ่งพิมพ์[Lex2]
 • n. สิ่งตีพิมพ์ [Hope]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top