Search result for

revert

R IH0 V ER1 T   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revert-, *revert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revert(vi) กลับสู่สภาพเดิม, Syn. go back, resume, return
revert(vi) กลับไปกล่าวถึงหัวข้อเดิม
revert(vi) กลับไปสู่นิสัยเดิม
revert to(phrv) (ทรัพย์สิน)กลับสู่, See also: กลับคืนสู่
revert to(phrv) พูดหรือเขียนอีกเกี่ยวกับ, Syn. return to
revert to(phrv) กลับสู่สภาพเดิม, Syn. return to
revertible(adj) ซึ่งกลับสู่สภาพเดิม, See also: ซึ่งหมุนกลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revert(รีเวิร์ท') vi. กลับสู่สภาพเดิม,คืนสู่,คืนกลับ vt. ทำให้กลับกัน,กลับคำพิพากษา,หมุนกลับ,กลับทิศทาง, See also: revertibility n. revertible adj. revertive adj., Syn. regress, return

English-Thai: Nontri Dictionary
revert(vi) คืนกลับ,กลับคืน,คืนสภาพเดิม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revertหวนกลับมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverter, possibility ofโอกาสที่กรรมสิทธิ์อาจกลับคืนมาได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverter; reversionการได้กลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Since old Jesse Compton had no living heirs when he died, ownership reverts back to me.ตั้งแต่คุณตาเจสซี่เสียโดยไม่มีญาติสืบทอด มรดกก็กลับมาเป็นของผม The First Taste (2008)
What if her presence reverts him to his thracian ways,ถ้ามันได้เจอกัน แล้วกลับไปเป็นทราเชียนคนเดิมล่ะ Delicate Things (2010)
Revert all power to the engines.คืนพลังงานทั้งหมดไปยังเครื่องยนต์ Cat and Mouse (2010)
Let me revert back to what I previously said before.ผมขอย้ำ ผมบอกคุณก่อน ... คนบ้า Happy Feet Two (2011)
The only danger with a live virus is the possibility that it will revert to wild type and kill the host.สิ่งที่เป็นอันตรายกับไวรัสเป็น... . ...คือเป็นไปได้ที่มันจะกลับสู่สายพันธุ์ดั้งเดิมและฆ่าโฮส Contagion (2011)
I just don't wanna see you revert to old Serena's taste in men.ฉันไม่อยากเห็นคุณถอยหลังกลับ กลายไปเป็นเซเรน่าคนเก่าที่สนใจแต่เรื่องผู้ชายอีก Rhodes to Perdition (2011)
True, if you leave out a cooked patty for more than an hour, it reverts back to a somewhat, uh, unappealing state, but I have yet to have a case of leftovers.ใช่แล้ว ถ้าคุณปล่อย เนื้อที่ปรุงแล้ว ทิ้งไว้เกินกว่าหนึ่งชั่วโมง มันจะกลับคืน ไปเป็น ... How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Maybe we should just revert to our original pairings.บางทีเราควรกลับไปใช้คู่เดิม Competitive Ecology (2011)
So what happens now? The money just reverts back to you?แล้วตอนนี้จะเป็นไงคะ เงินทั้งหมดกลับมาเป็นของแม่แล้ว Despicable B (2012)
You revert back to a blank slate, childlike, more innocent, and like babies, people who have been Addonced basically imprint onto the first person who's been kind to them.กับไปเป็นเหมือนเดิม นิสัยเด็ก ไร้เดียงสากว่าเดิม เหมือนทารก คนที่ถูกแอดดองค์สาดน้ำจะชอบ Fae-nted Love (2012)
"at the end of which term the principal will revert to him."เมื่อครบระยะเวลา ให้มอบสิบสินทั้งหมดแก้เค้า John Carter (2012)
Well, if it doesn't, and I revert to my cursed self, we're all gonna have some problems.ได้ แต่ถ้ามันไม่ได้ผล ก็จะกลับคืนสู่คำสาปของผมเอง เรามีปัญหาอีกเยอะแน่ Tiny (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คืนตัว(v) revert (to original condition), See also: restore in original state, return to original condition, Example: น้ำยาที่ผสมไว้จะคืนตัวภายในครึ่งชั่วโมง, Thai Definition: ลักษณะที่สารละลายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เป็นของแข็งแล้วกลับเป็นของเหลวอีก เช่น น้ำตาลคืนตัว, ลักษณะที่ของแข็งที่ทำให้เป็นของเหลวแล้วกลับเป็นของแข็งอีก เช่น โลหะคืนตัว
การคืน(n) returning, See also: reverting, recurring, Syn. การกลับคืน, Example: การคืนถิ่นของกลุ่มผู้อพยพหนีภัยสงครามทำให้พวกเขาดีใจมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวนกลับมา[huan klap mā] (v, exp) EN: revert
คืน[kheūn] (v) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render  FR: rendre ; restituer
ส่งคืน[song kheūn] (v, exp) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render  FR: renvoyer ; retourner ;
วกกลับไปพูดเรื่องเดิม[wok klap pai phūt reūang doēm] (v, exp) EN: revert to one's old theme

CMU English Pronouncing Dictionary
REVERT R IH0 V ER1 T
REVERT R IY0 V ER1 T
REVERTS R IH0 V ER1 T S
REVERTED R IH0 V ER1 T IH0 D
REVERTED R IY0 V ER1 T IH0 D
REVERTING R IH0 V ER1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revert (v) rˈɪvˈɜːʳt (r i1 v @@1 t)
reverts (v) rˈɪvˈɜːʳts (r i1 v @@1 t s)
reverted (v) rˈɪvˈɜːʳtɪd (r i1 v @@1 t i d)
reverting (v) rˈɪvˈɜːʳtɪŋ (r i1 v @@1 t i ng)
revertible (j) rˈɪvˈɜːʳtəbl (r i1 v @@1 t @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
切戻し[きりもどし, kirimodoshi] (n) {comp} cut back; revert [Add to Longdo]
切戻しあり[きりもどしあり, kirimodoshiari] (n) {comp} revertive [Add to Longdo]
切戻しなし[きりもどしなし, kirimodoshinashi] (n) {comp} non-revertive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
切戻し[きりもどし, kirimodoshi] cut back, revert [Add to Longdo]
切戻しあり[きりもどしあり, kirimodoshiari] revertive [Add to Longdo]
切戻しなし[きりもどしなし, kirimodoshinashi] non-revertive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revert
   v 1: go back to a previous state; "We reverted to the old rules"
      [syn: {revert}, {return}, {retrovert}, {regress}, {turn
      back}]
   2: undergo reversion, as in a mutation

Are you satisfied with the result?



Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top