ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zonal

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zonal-, *zonal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zonal(adj) เกี่ยวกับเขต, Syn. regional

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zonal(โซน'เนิล) adj. เกี่ยวกับ zone (ดู), See also: zonally adv., Syn. zonary

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Zonal soil orderอันดับดินโซนัล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zonal (j) zˈounl (z ou1 n l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zonengrenze {f} | Zonengrenzen {pl}zonal border | zonal borders [Add to Longdo]
zonal; zonenartig {adj}; auf eine Zone bezogenzonal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zonal
   adj 1: relating to or of the nature of a zone; "the zonal
       frontier" [syn: {zonal}, {zonary}]
   2: associated with or divided into zones; "a zonal pattern of
     cell structure"; "zonal division" [ant: {azonal}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top